Stiller spørsmål ved kraftledning Ofoten – Balsfjord

Naturvernforbundet Tromsø og omegn ser ikke at behovet for en 420kV kraftledning fra Hammerfest til Sør-Norge, eller etappen Ofoten-Balsfjord er dokumentert.

0-alternativet er miljømessig og samfunnsmessig mest  kostnadseffektivt, og NVE bes utsette behandlinga av konsesjonssøknaden fra Statnett til sen helhetlige utredningaomkring forsyningssikkerhet, kraftbehov, miljøkonsekvenser og et troverdig klimaregnskap foreligger.

Naturvernforbundet oppfordrer fylkestinget i Troms om å utsette sin vurdering til utredninga foreligger.

Statnett begrunner konsesjonssøknaden med ”behov for bedre forsyningssikkerhet i regionen, samt at det forventes en betydelig økning i kraftforbruket i Troms og Finnmark de kommende årene. Ledningen vil også kunne åpne for transport av ny produksjon ut av området”. 

Naturvernforbundet konstaterer at linja skal betjene petroindustrien med el-energi (energiprodusenter skal tilføres energi!) og krafteksport ut av regionen. I sin Nettutviklingsplan for Nord Norge 2010 skriver Statnett at fokus i nordlige del av regionen nå i første rekke er knyttet til forsyningssikkerheten og forsyningen av planlagt nytt kraftforbruk i Finnmark, herunder elektrifisering av oljefeltet Goliat utenfor Hammerfest. I tillegg viser planen til økt behov for energi til Snøhvit trinn 1 og 2 på Melkøya.

Husstandene står for ca. 27% av totalt strømforbruk, et tall som er stabilt selv om antall boliger øker. Økt bruk av varmepumper og strengere krav til isolering (ny plan og bygningslov) forventes å redusere forbruket ytterligere.

Det er ikke forsyningssikkerheten i Troms som er mål for utbygginga. Statnetts argumenter om forventet økt kraftforbruk i Troms og Finnmark holder ikke.

NVE har bedt Statnett om å utrede det såkalte 0-alternativeet og muligheter og begrensninger for å ivareta nettbehovet for ny kraftproduksjon gjennom forsterkning av eksisterende nett. Dette kan vi ikke se er gjort.

Statnett sier de vil bidra til klimavennlige løsninger ved å tilrettelegge for ny fornybar kraft og ved å legge til rette for økt elektrifisering av petroleumsvirksomheten. Ved å eksportere fossil energi og gass og selv bruke fornybar energi, søker man å oppnå Norges mål om klimanøytralitet. Stortinget har ikke vedtatt at Norge skal forsyne andre land med fossekraft og vindkraft. Skal vi være en krafteksportnasjon, må det debatteres bredt og behandles demokratisk nasjonalt og lokalt.

Urørt natur harstor verdi, og ethvert inngrep må vurderes nøye. Det er lokalt at belastningene og tapene merkes. Vi kan ikke akseptere unødig forringelse av urørt natur for å elektrifisere produksjonen av fossil energi.