Møte om vern av gytefelt for kysttorsk i Troms

Det er områder i Kvænangen, Storfjorden, Balsfjorden, Finnfjorden, Lavangen og Gratangen som er foreslått vernet, men arbeidet med vernet er på et tidlig stadium.

kart over gytefeltFiskeridir.no

Roar Jørgensen og Tore Moheim var der i fra Naturvernforbundet Midt-Troms og Naturvernforbundet Troms. Det var mye nyttig faglig oppdatering å få både fra Fiskeridirektoratet og de fremmøtte fritidsfiskerne og yrkesfiskerne. Det foreslåtte verneområdet som er mest interessant for oss i Midt-Troms heter Finnfjorden, og strekker seg fra Gisundbrua og til Dyrøybrua/Dyrøya (se bildet).

Bekymring om rømming og gyting av oppdrettstorsk

Vi i Naturvernforbundet spilte inn vår bekymring i forhold til eventuelle konsesjoner for torskeoppdrett, og de konsekvensene gyting i merd og rømning kan få for de lokale fiskestammene av kysttorsk.

Flott karverktøy i Fiskeridirektoratet

Vi fikk fikk nyttig oppdatering på bruk av Fiskeridirektoratets flotte kartdatabase. Bildet viser gytefelt for kysttorsk registrert av Havforskningsinstituttet ved eggmengde og retensjon (gråstripet) og fiskernes egne registreringer (gulstripet).

kart over gytefeltFiskeridir.no
Kart over gytefelt kysttorsk i midt-troms