Tromsø går en spennende tid i møte

Naturvernforbundet mener at det er grunn til optimisme etter at samarbeidspartiene i onsdag i forrige uke presenterte styrings-erklæringen sin på Kystens Hus. I forkant av forhandlingene overleverte vi, sammen med Natur og Ungdom og Framtiden i våre hender, et notat med felles krav til samarbeidspartiene. Flere av kravene er å finne igjen i plattformen til partiene.

Tromsø

Først og fremst vil vi gratulere med at partiene har nådd enighet. Den nye plattformen inneholder flere gode mål og tiltak og har potensiale til å utvikle Tromsø i en miljøvennlig retning. AP, SV og Rødt skal ha skryt for at nå velger å utforme en ny klimaplan hvor også byens organisasjoner og næringsliv blir inkludert i utformingen. Samtidig melder de allerede nå større ambisjoner for utslippskutt enn det gamle byrådet. Vi er glad for gjennomslag på dette punktet, og er klar til å bidra i utformingen av den nye planen, sier Anton Petter Hauan, leder i Naturvernforbundet i Tromsø og omegn.

Ny kvaløyforbindelse er fortsatt uavklart

Det andre kravet miljøvernsorganisasjoenene stilte var at vedtaket om ny kvaløyforbindelse via Håkøya skulle forkastes. Begrunnelsen var at alternativet ville føre til byspredning og gjøre flere avhengig av bil, noe som bryter med både statlige og kommunale målsetninger om at privatbilismen ikke skal vokse fram mot 2030. Dette vil ifølge organisasjonen gjøre det nærmest umulig for Tromsø å inngå en bymiljøavtale med Staten, som har nullvekstmålet som krav for å gå inn med midler til utbygging av kollektivtrafikken, så vel som nye veiforbindelser. Dette kravet ble utformet etter at vi hentet innspill fra både vegvesenets fagfolk og Fylkeskommuen, alle var klare på at Håkøya-alternativet ikke oppfyller de målene som var satt på forhånd, spesielt målet om miljøvennlig byutvikling.

– Når det gjelder ny kvaløyforbindelse lover partiene ingen ting, men de sender også Vegvesenets anbefaling, bro til Selnes, ut på høring. De vil få mange gode og viktige innspill og jeg tror Arbeiderpartiet vil høre på dem, vårt krav vil uansett være at forbindelsen ikke realiseres nå men at man gjør tiltak på dagens vei, samtidig med innføring av køprising og bedre busstilbud, fortsetter Hauan. 

Vegvesenet har i utredningen av en ny forbindelse viet et kapittel til å liste opp en rekke med tiltak som kan gjøres for både framkommeligheten og beredskapssituasjonen til Kvaløya, uten at en ny forbindelse bygges. Tiltakene er å finne i kapittel 6.6 i konsekvensutredingen for kvaløyforbindelsen.

Mange saker å ta fatt på

Naturvernforbundet er fornøyd med at det nå skal etableres en markagrense både i Tromsømarka og på fastlandet og Kvaløya. De applauderer også lovnaden om at idretten, friluftslivsorganisasjonene og miljøvernsorganisasjonen blir rådført på fast basis gjennom etableringen av et markaråd. Samtidig må miljøproblemene knyttet til oppdrettsnæringen løses. Kystsoneplanen som ble vedtatt for kort tid siden, legger opp til vekst. Samtidig har man ikke løst problemene med rømming, lakselus og forurensing fra mærene, her svarer samarbeidspartiene med at de vil få næringen til å utvikle mer miljøvennlige teknologier. Alle disse lovnadene vil følges opp i tiden framover, men Naturvernforbundet peker på at den største utfordringen for det nye byrådet vil være transportutviklingen.

– Som mange liker å si, det er nå arbeidet starter. Situasjonen rundt Kvaløyforbindelsen og hvordan privatbilismen skal dempes i byen er fortsatt uavklart, det går fortsatt tregt med utbyggingen av sykkelveinettet og kollektivtrafikken står i stampe i rushtiden, sier Anton Hauan.

Nasjonal Transportplan vil legge føringene for hvilke byer som får bymiljøavtaler. Den er nå i prosessen med å rulleres og forslag til Nasjonal Transportplan 2018-2027 legges fram i mars neste år. En bymiljøavtale mellom Tromsø Kommune og Staten burde ligge inne i dette forslag, og for at dette skal skje må politikerne ha en plan for mer kollektivtrafikk, sykkel og gange og nullvekst i privatbilismen.

– Vi oppfordrer alle gode krefter til å hive seg med i arbeidet, vi trenger all den hjelpen vi kan få når kommunestyret skal dyttes i riktig retning, avslutter Hauan.

Har du lyst til å jobbe med sakene som nevnes i saken? Naturvernforbundet i Tromsø og Omegn oppretter nå grupper som skal drive arbeidet med de forskjellige sakene som er på agendaen. Gruppene vil etableres på et medlemsmøte i uke 43. Send en epost til anton.hauan(a)gmail.com eller ta kontakt på tlf: 988 62 537 dersom du er interessert!