Tromsø kommune stiller utslippskrav til akvakultur

I ny kystsoneplan stiller Tromsø kommune krav som legger til rette for lukka anlegg

aquafuture rødbanken FNF seminar 30. august

Utviklingen av lukkede systemer ser ut til å løse luseproblematikken og gir mulighet for å samle opp det meste av avføring og forspill som inneholder store mengder nitrogen og fosfor. Slike næringssalter kan benyttes til andre formål dersom det legges til rette for det. Bildet overfor viser presantasjonen til AkvaFuture på oppdrettskonferansen i regi av FNF (Forum for Natur og Friluftsliv). AkvaFuture markedsfører seg som utvikler av lukket teknologi og produsent av miljølaks.

Lukka systemer innenfor akvakultur er i startfasen og løser ikke alle problemene innenfor næringen. Kommunens vedtak er allikevel et godt steg i riktig retning for mer bærekraftig regulering av havbruksnæringen.

Kommunen skal i tilknytning til kystsoneplanen innarbeide følgende planbestemmelser:

a) Nye akvakulturanlegg på disse områdene skal være rømningssikker og ikke slippe ut egg eller frittsvømmende stadier av lakselus, jf pbl § 11-9 nr 6.

b) Nye akvakulturlokaliteter skal minimum ha en rensegrad på 70-80% av finpartiklulært materiale (slam), jf pbl § 11-9 nr. 6. – gjennom resipientovervåking av nærliggende svært viktige naturtyper og dokumentere at disse ikke påvirkes negativt av utslipp.

c) Det skal gjennomføres naturtypekartlegging og kartlegging av rødlistearter ved alle nye akvakulturlokaliteter.

Planbestemmelsene gjelder de foreslåtte nye lokalitetene: Finnkjelbåen, Småvær ll og Røssholme. På den måten oppstiller kommunen en norm for akvakultur som ønsker å etablere seg i kommunen. Det er også lagt inn en tidsbegrensning som gjør det mulig å vurdere tillatelser som ikke er i strid med bestemmelsene på nytt etter 25 år.

Naturvernforbundet i Tromsø og omegn er i utgangspunktet skeptisk til å sette av flere områder til akvakultur, men er glad for at det er knyttet bestemmelser til nye lokaliteter som utelukker åpne anlegg.

Juridisk grunnlag

Kommuneloven danner grunnlaget for kommunesyrets virksomhet jf. kommuneloven jf. § 1-2. Formålet er å fremme det kommunale og fylkeskommunale selvstyret og legge til rette for det lokale folkestyret og et sterkt og representativt lokaldemokrati med aktiv innbyggerdeltakelse jf. kommuneloven jf. § 1-1

Kommunen kan ta avgjørelser på eget intiativ og ansvar jf . kommuneloven § 2-1 (2). Utganspunktet er at begrensninger i det kommunale selvstyret må ha hjemmel i lov jf. kommuneloven § 2-1 (3).

Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter en arealdel jf. plan – og bygningsloven § 11-1 (1).

Kommuneplanens arealdel skal i nødvendig utstrekning vise arealformål  som gjelder bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone herunder akvakultur. jf. § 11-7 nr. 6

Til arealformålene nr. 5 og 6 i § 11-7 kan det i nødvendig utstrekning gis bestemmelser om: bruk og vern av vannflate, vannsøyle og bunn jf. plan – og bygningsloven § 11-11 (1).

Videre kan kommunen vedta bestemmelser til kommuneplanens arealdel om miljøkvalitet og flyttbare konstruksjoner og anlegg jf. plan – og bygningsloven § 11-9 (6)