Vasskraftboomen. Fornybar energi – for enhver pris?

30 år etter Alta – en kø av planer om utbygging av elvene i Troms. Folk flest – også politikerne – trur det dreier seg om romantiske små mikrokraftverk. Det er feil – nå handler det om planer som er mange ganger altakraftverket, i sårbare kystalpine fjordlandskaper og urørte naturområder. Vi har ikke behov for mer kraft. Det er bl.a. slått fast av Norsk Industri sammen med Naturvernforbundet og NITO. Likevel – elvene i Stormheimen – Meahccivággi, en u…rørt perle, mot Jiehkkivárri og Lakselvtindan i Lyngsalpene, er trua av storstilt utbygging. Rundt Tromsø by er det søkt om utbygging av mer enn 30 vassdrag. Ca 10 utbygginger er vedtatt, så langt er ingen avslått. Flere søknader kommer. Elvene og fossene er en viktig del av folkesjela, men konsesjonene er gitt før har begynt å skrive og før folk flest vet noe. Omfanget er massivt og tempoet stort. Naturvernforbundet sentralt har bedt regjeringa om en timeout i behandlinga av konsesjonssøknader. Vi kan ikke sitte passive å se på at dette skjer. Vi vil spre kunnskaper og få igang medvirkning og offentlig debatt. 30 år etter Alta ser vi behov for mobilisering for naturarven i vår region og inviterer alle som bryr seg og som vil gi ordene natur og miljø et innhold til å delta. Spørsmålet er skal vi beholde den urørte fjellnaturen, eller skal vi tillate disse massive inngrepene? Ja eller Nei?

NVE bruker store ressurser for å kartlegge mulig utbygging av vasskraft.

Potensialalet for små kraftverk under 10 MW med investeringsgrense 3 kr/kWh er beregna til rundt 25 TWh. I ressurskartlegginga er også potensiale med investeringskostnad mellom 3 og 5 kr/kWh inkludert og utgjør i overkant av 7 TWh. I Troms er potensialet anslått til 2.541 GWh

Se kart tover potensialale for små kraftverk i Troms   

Se oversikter over aktuelle konsesjoner i NVE Atlas

Mange ivrige utbyggingsselskap

Mange vil bygge ut elvene og fossene i Troms, og hos NVE ligger det hundervis med konsesjonssøknader fra selskap hele landet. Troms er et av de mest utsatte fylkene. De fleste søknadene blir behandla etter forenkla retningslinjer for småkraftverk, selv om det er flere prosjekter i samme vassdragslandskap/ resipient. 

Omfanget er massivt, og flere søknader er under forberedelse. Bare i kommunene rundt Tromsø by er vel 30 saker ute på høring. Ca 10 utbygginger er alt vedtatt. Fram til nå har dette skjedd uten offentlig debatt.

Alta kraftverk brukes som uoffisielt mål på produksjon av elektrisk kraft. Et altakraftverk tilsvarer en årsproduksjon på 655 GWh. Satt i drift i 1987.

Omfanget i Ishavskystens 5 kommuner tilsvarer pt et altakraftverk (Se sammenstillinger, kilde: NVE, 1.11.2010)

Troms Krafts omsøkte prosjekt:     160 GWh

Fjellkrafts omsøkte prosjekt:          140 GWh

Konsesjonssaker i de ulike kommuner pr 01.12.2010, målt i produksjon GWHKommune MeldtSøknadPå høringGodkjent   Tromsø   100 300 30 Storfjord      110    39  Lyngen   21     Karlsøy    4     Balsfjord     19   27   Ishavskysten   270 300 90  Antall  24   7 11     Troms   40   545  300  180  Antall  1  60 7 59

Så langt har NVE avslått 2 søknader i Troms, i alt 10 GWh, på landsbasis er det 20% avslag.

Se NVEs oversikt  over alle konsesjonssaker her

«Ullsfjordutbyggingene» 

Flere selskap ønsker å bygge ut vassdragene i fjellheimen mellom Lavangsdalen, Breivikeidet og Sørfjorden  (Moskavuotna). Lokalt kaller man området Meahccivaggi.

Her kan dere lese to brosjyrer selskapene har utarbeidd for å markedsføre søknadene om å bygge ut vassdragene i denne fjellheimen:

Småkraft og Fjellkraft http://www.nve.no/no/Konsesjoner/Konsesjonssaker/Vannkraft/?soknad=4887&stadium&type=11

Troms Kraft Produksjon AS Ullsfjord – ei bygd i kraft

 Det er dessuten søkt om utbygging av de  tilgrensende vassdragene mot Lavangsdalen og Nakkedalen.

4. november kl 1900 holder NVE folkemøte på Sjursnes skole om utbyggingsplanene i Ullsfjorden. Kl. 14.00 samme dag har NVE møte med Tromsø kommune.

Norges naturvernforbund: – omfanget av vasskraftutbygging er miljøskadelig

Landsstyret i Norges Naturvernforbund har slått alarm, og bedt om en timeout i behandlinga av vasskraftsøknader. Se oppslaget om «Småkraftverk over stokk og stein»

Naturvernforbundets kampanjeRedd elvene

Naturvernforbundets vassdragsråd

Se bildegalleriet vårt på Facebook  «Elvene og fossene».

Les mer om de største utbyggingsselskapene

Det er mange selskap og konstellasjoner, og det kommer stadig nye. Les om de største her

Fjellkraft AS

Småkraft AS

Elvekraft AS

Nordkraft AS

Troms kraft Produksjon AS

Regelverk og saksbehandling

Det er egne retningslinjer for saksbehandlinga, alt etter størrelse.

Konsesjonsfrie kraftverk 

Denne kategorien kraftverk følges ikke opp av NVE , og konsesjonsfritak innebærer at bygging ikke følger vannressursloven, men  Plan- og bygningsloven, og da er det i prinsippet kommunene som har oppfølgingsansvar. I rapporten om småkraftverk framkommer problemet med konsesjonsfrie kraftverk. Undersøkelsen viser at dette ikke blir gjort av kommunene. Så og si ingen undersøkte kraftverk er bygd i hht. forutsetningen for konsesjonsfritak. Det klareste bruddet er at det ikke slippes minstevannføring slik Vannressursloven krever for konsesjonsfritak. I 2010 gjennomførte NVE en tilsvarende undersøkelse, som omfatta ca. 50 tilsvarende konsesjonsfrie kraftverk. Kun ett anlegg slapp minstevannføring som forutsatt i vedtaket. NVE har reagert på disse bruddene. I tillegg til manglende minstevannføring, ble  andre alvorlig og omfattende brudd i forhold til søknaden avdekt: for stor slukeevne, reguleringer (av vatn), tilleggsoverføringer av andre vassdrag, overdrevne terrenginngrep og konstruksjoner, uferdige bygg, osv.  Dette viser at ordninga med konsesjonsfritak for små og antatt konfliktfrie kraftverk i et kritisk lys.Det er et misslighold fra «næringa» som bør få konsekvenser.

Verneplan for vassdrag

Stortinget vedtok Verneplan for vassdrag i 1973, 1980, 1986, 1993, 2005 og 2009. (Verneplan I, II, III, IV, supplering og avsluttende supplering). Verneplanen består av 388 objekter og omfatter ulike vassdrag som til sammen skal utgjøre et representativt utsnitt av Norges vassdragsnatur. 37 vassdrag i Troms er verna.

Se kart over verna vassdrag i Troms

 Subsidier og forventninger

Det er lagt inn en forventning om at denne typen energiproduksjon skal subsidieres i framtida, jfr. «Grønne sertifikater».