Vindkraftseminar synliggjorde misnøyen til NVE

Det ble holdt mange gode innlegg som omhandlet vindkraft på seminaret den 9. juni i Tromsø. Rundt 40 personer tok turen innom Fagforbundets lokaler ved Stortorget. Flere av innlederne var sterkt kritiske til hvordan NVE håndterer vindkraftsaker i Norge.

Erfaringer hittil er at NVE behandler natur og miljø på en helt overflatisk måte i konseksjonssøknader til vindkraft mente Anders Skonhoft som tok turen fra Trondheim hvor han jobber som økonomiprofessor ved NTNU. Han holdt et foredrag om “ Grønt skifte – Virkemidler som ikke virker»   og viste til at det er en vesensforskjell om NVE behandler sine konsesjonssøknadene etter en samfunnsøkonomisk modell eller en bedriftsøkonomisk modell.  “Alle nytte perspektiver skal taes med, noe som betyr at eksterne kostander som miljø og natur skal taes med i regnskapet, men blir ikke det” sa Skonhoft.

 

En annen trønder, Kjell Derås i sentralstyret for Naturvernforbundet som har vært aktiv helt siden Alta-saken, mener at NVE er alt annet enn en nøytral part i vindkraftsaker. “Vi har opplevd at NVE og utbygger er en symbiose. NVE har vært en stemme for utbygger”. 

 

Representanter for lokalbefolkningen på sør-Kvaløya anmeldte nylig en seksjonssjef i NVE for å ha hatt tette forbindelser til utbyggerinteressene i saksbehandlingen av Raudfjell/Kvitfjell vindkraftanlegg. Anmeldelsen reiser en rekke viktige spørsmål rundt uavhengigheten til NVE som fagdirektorat. En lokal aktivist som er kritisk til utbygginga av Raudfjell/Kvitfjell, Vegard Yttergård, holdt et foredrag om erfaringer med NVE. Hadde han tidligere visst hva han har lært på dette vindkraftseminaret om de store konsekvensene for natur, så kunne lokal befolkningen ha stilt en del spørsmål i startfasen, men de visste ingenting. NVE har informasjonsplikt før en utbygging til å opplyse om hvilke naturverdier som går tapt ved en utbygging.

Erfaringene til Yttergård er at når lokalbefolkninga har stilt spørsmål eller gitt innspill til høringer, så har det ikke hatt noen påvirkning av prosessen. De har opplevd at NVE totalt overkjører lokalbefolkningas interesser. Folk som bor i nærheten av vindkraftområdene frykter for store verditap på eiendommer og hus, men det vil ikke NVE kompensere for. Mange folk vil kanskje vurdere å flytte, men vil ikke få solgt.

 

Reindrift ble også et sentralt tema. Yttergård kunne fortelle at Raudfjell/Kvitfjell ville få store konsekvenser for reindrifta. En av Norges store bautaer innenfor samerett er Kirsti Strøm Bull. Hun tok seg tid til å komme på seminaret for å fortelle om forholdet mellom samerett og store inngrep i reinbeiteland. Vi skal ikke mange år tilbake da reindriften ikke hadde noen retter, men ble ansett som en interesse som må veies opp mot andres interesser. Mye har endret seg de siste årene, spesielt etter en del høyesterettsdom avgjørelser. Strøm Bull viste også til at OED har stoppet konsesjoner som NVE har gått inn for både i Fálerášša i Kvalsund kommune og Kalvvatnan i Trøndelag ut fra hensyn til reindrifta. Det er ikke uvesentlig å stille spørsmål om NVE i konsekvensutredninger tar godt nok hensyn til reindrifta. Det ser ut som NVE ivrer i de fleste saker for utbyggerne, dessverre.

 

Seminaret ble arrangert av Naturvernforbundet i Troms og La Naturen Leve.