Avslører hogst i nøkkelbiotoper

Naturvernforbundet har sendt klage på hogst i nøkkelbiotoper. Dette er en oppfølging av klage sendt til Statsforvalteren i Trøndelag i 2020. Vi anser slik hogst som svært alvorlige brudd på sertifiseringen.

Konsekvensene ved lite bærekraftig hogst er store for skog og skogbunn . Både klima og naturmangfold taper kampen.

Av: Ingerid Angell-Petersen

All hogst av skog skal skje etter skogstandarden, «Norsk PEFC Skogstandard». Der er det nøye beskrivelse av hvordan man skal ta vare på viktige nøkkelbiotoper, rydde opp etter seg, sette igjen «livsløpstrær», ta vare på vegetasjon langs vassdrag etc. «Forskrift om bærekraftig skogbruk» gir i § 5 plikt til at hogst skal skje etter denne standarden.

Naturvernforbundet i Orklaregionen og Naturvernforbundet i Trøndelag sendte 7. desember i år en klage på hogst i nøkkelbiotoper i Røssdalen til Orkland kommune og Nortømmer. Nortømmer er ansvarlig for å administrere hogsten. Denne klagen kommer i tillegg til klagen som Naturvernforbundet i Orklaregionen sendte til Statsforvalteren i Trøndelag, Orkland kommune og DNV (Veritas) med informasjon om kritikkverdig hogst i Røssdalen i 2020.

Vi har ikke fått respons på den første klagen, og går nå ut fra at de to klagene fulgt opp og behandlet i sammenheng.

Naturvernforbundet har sett flere eksempler på kritikkverdig hogst i Trøndelag, og vet at det samme er tilfelle andre steder i landet. Det kan virke som det er liten vilje og evne til å overholde PEFC-standarden og skoglovens bærekraftforskrift. Vi anser spesielt hogst i nøkkelbiotoper for å være svært alvorlig brudd på sertifiseringen.

Les mer:

Klage på skogsdrift i Røssdalen, Orkland kommune. Nye registrerte avvik (2021).
Klagebrev om kritikkverdig host i Orkland (2020)
Norsk PEFC skogstandard
Forskrift om bærekraftig skogbruk