Høringsuttalelser, brev etc.

Her finner oversikt over høringsuttalelser fra Naturvernforbundet i Trøndelag. Vi jobber med å gjøre denne oversikten komplett. For uttalelser eldre enn 2021, ta kontakt.

2024

Uttalelser fra fylkesårsmøtet 6. april: Innsats for sjøørreten, Vi må ta vare på skogene våre! og Stopp offensiven for nedbygging av natur.
Detaljregulering. Høringsinnspill 19. februar. Overvik B3-B5 og B6 nord-B9.
Brev til kommunal- og distriktsdepartementet 6. februar. Hotrandeltaet
Holtålen kommune Klage Gauldalsløypa. I samarbeid med FNF. 20. januar

2023

Snøskuterløyper. Høringsinnspill 12. november. Gauldalsløypa fornøyelsesløype
Areal Høringsinnspill 13. oktober. Nidelvstien Hyttfossen – Nedre Leirfoss
Fremmede arter 16. augustKlage på løyve til utsetting av sitkagran Namsos kommune Brev til Statsforvalter.
Areal Høringsinnspill 7. august KPA Skaun kommune
Brev Miljøklagenemda utfyllende klage miljøinformasjon 30. juni Nortømmer
Areal Høringsinnspill 2 . juni. E6 Gyllan – Kvål
Planarbeid 05. mai. Innspill til søknad om tillatelse – utfylling i sjø – Ørin Nord (vest) – Verdal kommune
Energipolitikk 25. mars. Valg 2023 – Stopp nedbygging av natur.
Årsmøteuttalelse.
Planarbeid 25. mars. Hotrandeltaet må være et naturreservat.
Årsmøteuttalelse.
Oppdrett 25. mars. Stans konsesjonene for torskeoppdrett. Årsmøteuttalelse.
Rovdyr 1. mars. Revisjon forvaltningsplan store rovdyr. Høring i samarbeid med Møre og Romsdal
Planarbeid 1. mars. Høringsuttalelse Kommunedelplan om naturmangfold, Trondheim kommune
Lovforslag 27. februar: Høringsuttalelse endringer i energiloven og plan- og bygningsloven.
Brev 24. januar . Til politisk ledelse i Olje- og energidepartementet om Innvordfjellet etter Aaslands besøk i Namsos.
Planarbeid Høringsinnspill 4. januar KPA Trondheim . Brev del 1. Brev del 2. Lademanifestet. Kart som viser innspill på Lade.
Planarbeid: 1.januar. Innspel til forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel (KPA) 2024 – 2036, Åfjord.

2022

Uttalelse: 23. november. Uttalelse angående statens kjøp av Meraker Brug
Oppdrett, Planarbeid: 20. september.  Klage på vedtak om å gi Norcod AS dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av torskeoppdrett, Frosta
Planarbeid: 15. september. Fråsegn til forslag til reguleringsplan for Hommelvik stasjonsby.
Motorvei, Planarbeid: E6 Høring om tilleggsutredning Gyllan – Kvål.
Planarbeid: 06. september. Høyringsfråsegn til «Varsel om oppstart av planarbeid Norske skog Skogn, endring av eksisterende reguleringsplan»
EU-direktiv: 22. august. Høringsuttalelse forslag til revidert fornybardirektiv.
Planarbeid: 19. august.  Høyringsfråsegn til det igangsette planarbeidet og planprogrammet for Leirfossvegen 71, Trondheim.
Planarbeid: 14. august. Høringsuttalelse Kommunedelplan klima og energi, Trondheim
Oppdrett, Planarbeid : 31. juli. Høringsuttalelse til søknad om etablering av torskeoppdrett i Rørvika, Indre Fosen.
Avslag om etablering av torskeoppdrettsanlegg fra Trøndelag Fylkeskommune..
Planarbeid: 15. juli Høringsfråsegn til forslag til planprogram for storskala grønn Industripark i Orkland kommune.
Skog: 14. juni Høringsinnspill til frivillig vern av skog i Trøndelag.
Konsesjonsvilkår: 03. juni Høyringsfråsegn til ny 132 kV kraftleidning Åfjord-Eide.
Motorvei: 27. mai  Høringsuttalelse konsekvensutredning E6 Gyllan – Kvål. Sammen med flere organisasjoner har  Norges Naturvernforbund har levert en uttalelse spesielt om konsekvensene for Gaula.
Konsesjonsvilkår: 23.mai Uttalelse om Konsesjonssøknad for kraft fra land til Draugen og Njord
Planarbeid: 7. mai Uttalelse om detaljregulering på Ørin sør II, Verdal.
Motorisert ferdsel: Svar fra Statsforvalteren på klage Holtålen kommune Gauldalsløypa.Se klage av 5. mars 2021.
Arealplan – matjord mm. 19. april Klage på vedtak Malvik kommune Vikhammer Nedre
Uttalelse fra årsmøtet 12. mars Kraften vår må prioriteres til de mest samfunnsnyttige og miljøvennlige formålene.
Uttalelse fra årsmøtet 12. marsNaturvernforbundet krever strengere krav og tydeligere bestemmelser om bærekraftig skogbruk
Uttalelse fra årsmøtet 12. marsVindkraft i Orkland
Motorvei: 1. mars Uttalelse om søknad om utslippstillatelse E6 ved Hammervatnet, Levanger.   
Oppdrett: 1. mars Uttalelse om Torskeoppdrettsanlegg Strand, Heim kommune.
Konsesjonsvilkår:  7. februar Uttalelse til NVE om Meråker kraft og Reinåa, Meråker.
Skog: 30. januar. Svar til Nortømmer ang Røssdalen, Orkland.
Planarbeid: 24. januar. Innspill regulering Fruhaugen, Røros.
Skog: 13. januar. Svar fra Statsforvalter til brev av 27. oktober 2021. 
Skog: 12. januar. Høringsinnspill Miljødirektoratet ang. fremmede arter.

2021

Planarbeid: 10. desember.  Høringsuttalelse Arealplan Trondheim kommune
Skog: 6. desember. Klage på skogdrift i Røssdalen -Orkland . se også 30. januar 2022.
Oppdrett: 11. november. Klage på Oppdrett Åfjord
Motorferdsel: 22. november. Motorferdselsløyper Høringsuttalelse Røyrvik
Skog: 27. oktober– brev Statsforvalter Miljøhensyn ved hogst i Trøndelag . Og vedlegg med bilder . Se svar 13.januar 2022.
Vindkraft: 22. oktober– uttalelse. Fosen-dommene må få stor betydning
Planarbeid: 19. oktober. Høringsuttalelse Oppdal Plan for naturmangfold
Motorvei: 21. oktober. Høringsuttalelse E6 Gyllan- Kvål
Planarbeid: 27. september. Høringsuttalelse kystplan Namdal-Fosen (FNF)
Planarbeid: 15. september. Høringsuttalelse Orkland kommune arealdel kommuneplan
Valgopprop: 6. august. Ta politisk kontroll over vannkraften
Motorvei 17. august. Uttalelse- Ulempene med 110 km/t er større enn fordelene
Masseuttak 18. juni. Høringsuttalelse til planprogram for utvidelse av masseuttak ved Østtun
Drikkevann: 25. juni. Høringsinnspill drikkevannforskyning Heim
Planarbeid 9. juni: Høring Levanger kommune kommuneplanens arealdel
Oppdrett: 9. mars – Høringsuttalelse til Salmar Settefisk AS sin søknad om ny akvakulturtillatelsefor settefisk av laks, Steinkjer
Motorferdsel: 5. mars Klage på Vedtak Gauldalsløypa, Holtålen kommune
Skog: 13. mars – Uttalelse vedtatt på årsmøtet i Naturvernforbundet i Trøndelag

2020

Vindkraft: 18. desember – Comments on the EU taxonomy
Vindkraft: 2. desember – Spørsmål om sikkerhet knyttet til vindkraftanlegg
Samferdsel: 5. november – Høringsuttalelse reguleringsplan E6 Kvithammar – Åsen 
Samferdsel: 16. oktober – Klage på vedtak om detaljregulering av delstrekning Reppekrysset – Væretunnelen på E6
Kraftlinje: 20. september – Høringsuttalelse ny kraftlinje Åfjord-Ørlandet
Kalkbrudd: 26. august – Klage detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd og deponi
Innlegg: 14. august – Naturvern og miljøvern er en forutsetning for alt liv, også næringsliv, Hans Ramsvik
Kalkbrudd: 10. juli – Klage på Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd og deponi
Naturvern: 1. juli – Mangfoldig norsk natur og fri ferdsel er viktigere enn noen gang!
Klima: 29. juni – Høringsinnspill til Regional strategi for klimaomstilling, Trøndelag fylkeskommune
Naturvern: 25. juni – Vern av Skarnsundet er ikke et svik!
Naturvern: 14. juni – Forvaltningsplaner for Langåskjølen naturreservat og Kongsliin naturreservat i Trondheim kommune
Naturvern: 14. juni – Forvaltningsplaner for Ålnestangen og Tynestangen naturreservat, og Vegsetlia naturreservat i Snåsa kommune
Kalkbrudd: 12. juni – Ikke gi bort verdalingenes styringsrett over eget areal! Appell til Verdal kommunestyre.
Vindkraft: 11. juni Vindkraft, følelser og fakta, innlegg
Energi: 28. mai – Brev til OED: Krav om omgjering av vedtak om utsatt frist, Ytre Vikna II
Vindkraft: 27. mai – Uttale om vindkraft og etnisk rensing
Vannkraft: 22. april – Prestfossan kraftverk i Garbergelva i Selbu kommune –
Søknad om dekning av kostnader til biologiske registreringer

Energi: 17. april – ENØK framfor vindkraft som krisetiltak i kjølvannet av korona 
Oppdrett: 16. april – Høringsuttalelse om opprettsanlegg Sklinna – Storbrakan
Økonomi: april – Grønn krisepakke Trøndelag
Vindkraft: 23. mars – Klage på hensynssone hubro Frøya
Vassdragsvern: 23. januar – Forslag om varig vern av Garbergelva
Gruver: 3. januar – Høringsuttalelse reguleringsplan Tromsdalen

Listen vil bli oppdatert med ytterligere høringer og brev

2019

Samferdsel: 15. desember: Høringsuttalelse E6 Leistad Helltunellen
Energi: Oppfølgingsbrev til OED i forbindelse med Nasjonal ramme for vindkraft
Samferdsel: 28. oktober: Høringssuttalelse detaljreguleringsplan E6 Reppe-Væretunellen
Areal: Oktober: Høringsinnspill til sentrumsplan, Trondheim
Areal: Oktober: Høringsuttalelse Bydel Sluppen.
Energi: 1.oktober: Høringsuttalelse Nasjonal ramme for vindkraft
Marint vern 28. august: Høringsuttalelse Kråkvågsvaet Grandefjæra Bjugnfjorden
Areal: Juni Merknader til planprogram for «Østtun masseuttak»
Areal: Juni. Uttalelse Planprogram for regional arealbruk Trøndelag

31. mai: Høring forskrift for høsting av tare i Trøndelag
1. mars: Høringsuttalelse revisjon Namsenvassdraget
8. mai: Brev til sivilombudsmannen vedrørende Frøya vindkraftverk
22. mars: Klage til sivilombudsmannen vedrørende Innvordfjellet vindkraftverk
27. februar: Innspill til revisjon Gangåsvatnent
17. februar: Innspill til MTA – Sørmarkfjellet

2018

Vern: 18. desember. Forslag til supplering av verneområder
Øvrig: 10. juli: Notat til forsvaret om miljøhensyn under øvelsen Trident Juncture
Oppdrett: 09.juli. Klage på forlengelse av konsesjon, Stevika Nærøy. 
Oppdrett: 4. mars Høring oppdrettslokaliteter Froan.  18. juni: Avslag Trøndelag Fylkeskommune. 
18. juni: Avslag Fylkesmannen i Trøndelag
10. desember: Aksjon mot utenlandskabler

2016

28. september: Supplerende anførsler Prestfossan kraftverk, Selbu
26. august: Uttalelse til samle høring av småkraftverk Indre Namdal
24. januar: Høringsuttalelse om «Rekreasjonsløyper for snøscooter i Lierne kommune».
20. januar: Høringsuttalelse om forskrift for snøscooterløype, Namsskogan
16. januar: Høringsuttalelse om forskrift for snøscooterløype, Grong
Klage på vedtaket.
6. mars: Høringsuttalelse til søknader om tre lokalitetsklareringer i Indre Foldafjord, Nærøy kommune
11. oktober: Klage på tillatelse til felling av tre oter
30. mai: Høringsuttalelse om forslag til vern av fem skogområder i Sør-Trøndelag
7. November: Etablering av skianlegg Gråkallen – dispensasjon fra rekkefølgekrav. Klage.
8. juni: Uttalelse til planprogram E6 Åsen – Mære
4. februar: Uttalelse om 4-felts E6 Ranheim – Værnes

2015

10. juli: Klage på tillatelse til Oppdrettsanlegg for laks i Raudsundet
15.09: Kommentar til NVEs oversending av klage vedrørende Sørmarkfjellet vindkraftanlegg.
31.10: Tillegsuttalelse Trongfossen vedrørende NTEs planer om opprusting av Fiskumfoss. 
17.06:
Klage på vedtak om konsesjon for Gudåa kraftverk
21.03:  Klimabearkoe jallh klimaslogne? – Klimakjøtt eller klimabløff? Årsmøteuttalelse om Kalvvatnan
24.01: Klage på konsesjon gitt til Innvordfjellet vindkraftanlegg

2014

11. nov: Innlemmelse av Raudfjellet i Blåfjella- Skjækerfjella nasjonalpark
01. mars: Høringsuttalelse til forvaltningsplaner for 4 naturreservater i Nord-Trøndelag.

27. februar: Arealanalyse Sør-Trøndelag Fylkeskommunen i forbindelse med vindkraft i innlandet.

Innlemmelse av Raudfjellet i Blåfjella- Skjækerfjella nasjonalpark

Høringsuttalelse til forvaltningsplaner for 4 naturreservater i Nord-Trøndelag

Høringsuttalelse Kopperå vindkraftverk. Vedlegg 1: Kartlegging av biologisk mangfold.

Høringsuttalelse Ekorndalselva kraftverk

10. mars: Høringsuttalelse Ekorndalselva kraftverk. Vedlegg 1: Høringsuttalelse Ekorndalselva 19.1.2013
25. februrar: Høringsuttalelse Kopperå vindkraftverk. Vedlegg 1: Kartlegging av biologisk mangfold.

2013

13. august: Skiløyoe, Tomset

13. juli: Massedeponi, Hestsjøen

10. februar: Høringsuttalelse NTP
November: Klage på utplanting av fremmede treslag, Nærøy
November: Klage på utplanting av Sitkagran, Vikna
Uttalelse om forvaltningsplan for rovvilt region 6

7. november: Høringsuttaleølse områdeplan Lade og Leangen

Høringsuttalelse Gråkallen –  Vedl1: Illustrasjon nærmiljøanlegg – Vedl2: Overordenede nasjonale dok. natur og friluftsliv – Vedl3 Oversikt inngrepsfrie områder Sør-Trøndelag – Vedl4: Kommentar fra helsearbeidere.

Uttalelse vedrørende reguleringsplan for Tromsdalen

Tilleggsuttalelse Trongfossen

Fjerdingelva, Grong kommune

Reinåa og Sagelva kraftverk

Mela kraftverk, Snåsa kommune

Vindmålemast, Meråker

13. august: Skiløyoe, Tomset

10. februar: Høringsuttalelse NTP
 

10.10: Tilleggsuttalelse Trongfossen

10.09: Fjerdingelva, Grong kommune

13.08: Vindmålemast, Melhus

14.01: Reinåa og Sagelva kraftverk

13.01: Mela kraftverk, Snåsa kommune

06.01: Vindmålemast, Meråker

2012

3. des: Klage på gaupekvote. (Vedtaket finner du her)

1. september: Høringsuttalelse kommuneplanens arealdel, Trondheim

31. januar: Høringsuttalelse til regional planstrategi Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag

1. januar: Høringsuttalelse regional planstartegi Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag

Kommentarer til kommuneplanens arealdel, Trondheim

25. juni: Kommentarer til konsekvensutredning om Gråkallen skipark

12. november: Rekruttanlegg for alpin-aktiviteter Trondheim Vest
 

01.11: Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk i Verdal kommune

01.11: Haugrosåsen vindkraftverk i Steinkjer kommune

01.11: Luna vannkraftverk, Leksvik kommune

01.11: Skletelva kraftverk, Grong kommune

27.09: Høringsuttalelse Kopperå kraftverk

15.08: Klage på konsesjonsvedtak for vindkraftanlegg på Frøya og Snillfjord og 420 kV kraftline Storheia – Trollheim.

27.07: Høringsuttalelse vedrørende konsesjonssøknad for Trongfoss kraftverk

15.05: Uttalelse Frøya vindkraftanlegg

24.04: Brungfjellet vindkraftverk i Klæbu og Melhus kommuner

24.04: Eggjafjellet- Åsfjellet vindkraftverk i Selbu kommune.

01.02: Høringsuttalelse om Prestfossan i Garbergelva
Supplering etter befaring oktober 2012

01.02: Høringsuttalelse om vindmålemast i Klæbu

2011

7. juni: Høringsuttalelse til interkommunal kystsoneplan, Kysten er klar

1. august: Høringsuttalelsene i forbindelse med lokalisering av nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen

November: Uttalelse KVU Trondheim-Steinkjer

4. oktober: Uttalelse om regulering Justenøya, Hitra

18. juni: Uttalelse om regulering av næringspark på Sveberg i Malvik

31.01: Høringsuttalelse om Grøndalsfjellet, vindkraftverk

29.01: Høringsuttalelse om Grønningfella vindkraftverk

2010

18. okt: Presentasjon om gruveforurensning

14. okt: Høringsuttalelse om gruveforurensning i Løkken gruver

15. sep: Høringsuttalelse om fjernvarme i Trondheim havn

16. sep: Klage på vedtak om bruk av helikopter ved saudrift

31. jul: Leserinlegg: Barmarkskjøring – En trussel mot naturen

9. jun: Høringsuttalelse om Myra i Trondheim

4. jun: Høringsuttalelse om reguleringsplan for Øvre Iladalen

20. mar: Årsmøteutatelse från fylkeslaget i NT om GMO fri sone

7. jan: Høringsuttalelse om Trondheim kommunes kommuneplans samfunnsdel

24. mai: Høringsuttalelse om konsekvensutredning for torskeoppdrett i Trondheimsfjorden

18. apr: Høringsuttalelse om midlertidig utvidelse av oppdrettsanlegg i Osen

15. apr: Utvidelse av settefiskanlegg ved Saga

6. jan: Høringsuttalelse om settefiskanlegg ved Sætranvassdraget
 

22. november: Høringsuttalelse til konsesjonssøknaden for Breivikfjellet vindkraftverk

20. november: Høringsuttalelse til konsesjonssøknaden for Innvordfjellet vindkraftverk

15. november: Høringsuttalelse om Tromsdalen i Verdal kommune.

14. aug: Påklagning til sivilombudsmannen om manglende behandling i Ulvig Kiær saken

2. aug: Påklage av henleggelse av etterforskning av Ulvig Kiær

28. jun: Klage på vedtak om bygging av Salmarkveien

21. jun: Brev til Verdal kommune om Trongdøla

18. mar: Uttalelse om utvidelse av Kariholet og Kvasshylla naturreservat

4. feb: Årsmøteuttalelse fra Naturvernforbundet i Verdal om Trongdøla

16. jan: Kommentarer til rullering av kommuneplanens arealdel i Lierne kommune

14. jan: Presentasjon om naturreservat i Gjølmesørene

13. jan: Leserinnlegg om kritikk mot NNV om skogvern

 

23. okt: Høringsuttalelse om småkraftverk i Gudåa

23. okt: Høringsuttalelse om småkraftverk i Mølska

23. okt: Høringsuttalelse om småkraftverk i Reinåa

23. okt: Høringsuttalelse om småkraftverk i Sagelva

20. okt: Leserinnlegg om Fylkeskommunens instilling til vindkraft i Snillfjord og Hemne

11. okt: Klage på konsesjon av Fjelna kraftverk, Hemne kommune

28. sep: Høringsuttalelse om kraftverk i Svorka

20. aug: Høringsuttalelse om kraftlinje Storheia-Orkdal av lokallaget i Rissa

9. aug: Klage på vedtak om Kvenndalsfjellet vindkraftpark

9. aug: Klage på vedtak om Roan vindkraftpark

9. aug: Klage på vedtak om Sørmarkfjellet vindkraftpark og 420 kV nettilknytning

9. aug: Klage på vedtak om Storheia vindkraftpark

9. aug: Klage på manglende saksbehandling av høringsuttalelse om Sørmarkfjellet

8. aug: Lokallaget i Namdalens klage på vedtak om Sørmarkfjellet vindkraftpark

23. jul: Leserinnlegg om feil i energidebatten

10. jul: Leserinnlegg om kraftlinje mellom Namsos og Orkdal

24. mar: Høringsuttalelse om vannkraft i Kvernelva

20. mar: Årsmøteuttalelse fra fylkeslaget i NT om plan for småkraftverk

20 mar: Brev til statsministeren om energisparepakke

10. mar: Uttalelse om dispensasjon for reservekraftverk

18. feb: Presentasjon på biodrivstoffkonferans

17. feb: NNVs presentasjon biodrivstoffkonferensen i Trondheim

16. feb: Uttalelse om strategi for små vannkraftverk i NT

2009

21. des: Klage på vedtak om dispensasjon for bruk av snøscooter i Lierna nasjonalpark

9. feb: Klage på vedtak om dispensasjon for bruk av snøscooter i Lierne nasjonalpark

22. des: Høringsuttalelse om endrede vilkår i tillatelse for Norske Skog Skogn

1. nov: Høringsuttalelse om landbruksmelding i Trøndelag

17. aug: Høringsuttalelse om fylkesplan for nye fylkesveier 2010-2013 i NT

23. jul: Høringsuttalelse om Rv. 715 Vanvikan-Olsøy

2. jul: Høringsuttalelse om endringer i den nye Friluftsloven

6. mar: Høringsuttalelse om Den Nye Sameretten

22. sep: Anmeldelse av rømming ved Frengen havbruk

 24. mai: Merknad om torskoppdrett ved Øverskjæret og Enes

14. mar: Årsmøteuttalelse om torskeoppdrett i Namsenfjorden

29. des: Leserinnlegg om Ulvig Kiær

22. des: Klage til Statens Landbruksforvaltning om skogsvei Vollaveien-Melåsen

20. des: Brev til Fylkesmannen om naturreservat i Gjølmesørene

10. des: Høringsuttalelse om marin verneplan

1. des: Leserinnlegg fra fylkeslaget i NT om INON

23. nov: Brev till Midtre Namdalen kommune om Salmarkveien

7. okt: Anmeldelse av Uliv Kiær for ulovlig veibygging

18. aug: Høringsuttalelse om forvaltningsplan for Bymarka naturreservat

9. aug: Høringsuttalelse om forvaltningsplan for Høydalmoan naturreservat

3. feb: Høringsuttalelse om vern på Statskog SF, OVF og privatgrunn

14. jan: Brev om skogbilvei Salmarkveien

3. des: Høringsuttalelse om klimavennlig bydel på Brøset i Trondheim

11. nov: Høringsuttalelse om Trondheim kommunes klimahandlingsplan

14. okt: Høringsuttalelse om Roan vindkraftspark

9. okt: Høringsuttalelse om samlet nettilknytning for vindkraftsparker på Fosen

9. okt: Høringsuttalelse om klima og energiplan for NT

5. okt: Høringsuttalelse til Voldsetelva kraftverk

2. okt: Høringsuttalelse om klima og energiplan for ST

29. sep: Høringsuttalelse om Seterfossen kraftverk

18. apr: Uttalelse om kraftlinje Namsos-Roan

29. jun: Forslag til forvaltningsplan til helhetlig vannforvaltning

23. jan: Høringsuttalelse om klima- og energiplan i Overhalla kommune

2008

26. nov: Kommentar om merking av sti i Skjæckerfjella

13. nov: Høringsuttalelse om fylkesdelplan for Indre Namdal

1. jul: Høringsuttalelse om felles fylkesplan for Trøndelag

26. nov: Brev til fylkesmannen om ulovlig motorferdsel i Skjækerfjella nasjonalpark

21. feb: Innlegg på møte om motorfersel i utmark

5. aug: Høringsuttalelse om bruk av rotenon i Steinkjerregionen

13. mai: Klage på tillatelse om oppdrett av torsk på lokalitetene Djupvika og Hestøya

26. okt: Høringsuttalelse for regulering av hytteområde i Lierne

28. sep: Klage på vedtak om Svartåsveien

4. apr: Kommentar til klimaskog- og bioenergisatsning

24. feb: Høringsuttalelse om kommuneplanens arealdel for Verran

7. feb: Brev til NT fylkeskommune om Plant-tre.no

8. okt: Arbeid med energieffektivisering i NT

31. jul: Høringsuttalelse om fylkesdelplan for småkraft i NT

26. jun: Uttalelse om vindkraft i Verran kommune

30. mai: Høringsuttalelse om reetablering av Storfossen og Lillefossen vannkraftverk

29. apr: Årsmøteuttalelse om vindkraft fra fylkeslaget i NT

30. mar: Uttalelse til fylkesdelplan for vindkraft i ST

29. mar: Årsmøteuttalelse om klima- og energiplaner i kommuner

12. feb: Roan vindkraftverk – merknad til melding

10. feb: 420 kV kraftledning Namsos – Roan Fellesuttalelse NNV NT og ST

31. jan: Høringsuttalelse om Breivikfjellets vindkraftanlegg

2007

10. aug: Torskeoppdret i Trondheimsfjorden, sentral høring

11. jun: Høringsuttalelse om kjemisk behandling av vassdrag i Steinkjerregionen

16. mar: Brev til Miljøvernministern ang. oppdrett i Froan landskapsverneområde

13. feb: Brev til Fiskeridirektoratet om torskoppdrett i Trondheimsfjorden

15. okt: Ny motorferdsellov, uttalelse fra fylkeslage i ST

10. sep: Notat om ny motorferdsellov 

30. nov: Klage på trasévalg for «Sykkelenern» i Oppdal

28. okt: Planprogram for kommuneplan og konsekvensutgreiing for ny E6 gjennom Melhus

23. okt: Notat til miljøvernministern om «Myra» i Trondheim

26. sep: Dumping av masser i Trondheimsfjorden

15. sep: Gruveforurensning Løkken

30. aug: Hyttebygging: Reguleringsplan Monsøya, Hitra

21. aug: Svevestøv, anmeldelse av Trondheim kommune

1. aug: Terningskast til partier i NT

16. jul: Felles uttalelse mellom NNV i N-T og AP

5. jul: Klage på trasévalg på Sykkelenern i Oppdal

25. maj: Trondheim – Kommuneplanens arealdel 2006-2018

19. apr: Klage på vedtak i Trondheim kommunes bystyre om ny reguleringsplan for Myra

13. apr: Høringsuttalelse til kommunal plan for avfall og avfallsreduksjon i Trondheim

22. mar: Anke på vedtak om hyttebygning på dyrka mark på Hellandsjøen i Hemne kommune

22. mar: Uttalelse til Gatebruksplan for Midt-byn i Trondheim

10. mar: Årsmøteuttalelse fra fylkeslaget i NT om Oljevernberedskap langs Trøndelagskysten

10.mar: Årsmøteuttalelse fra fylkeslaget i NT om miljøkompetanse i kommune
 

20. des: Kommentar til varsel om reguleringsplan og planprogram for deponier i Tromsdalen

7. des: Hyttetomter i Resdal, Melhus

30. nov: Klage på trasévalg for «Sykkelenern» i Oppdal

1. okt: Anmeldelse av ulovlig veibygning i Orkdal

10. sep: Høringsuttalelse om forvaltningsplan for Børgefjell nasjonalpark

30. aug: Hyttebygging: Reguleringsplan Monsøya, Hitra

12. aug: Høringsuttalelse om E6 i Harran

16. jul: Ulovlig oppført badebryggei Malvik

7. jul: Klage til sivilombudsmannen angående vei i Roltdalen, Selbu

5. jul: Klage på trasévalg på Sykkelenern i Oppdal

22. jun: Høringsuttalelse til forvaltningsplan for Lierne nasjonalpark

12. jun: Vern av Sylan og Sankkjølen (sentral høring)

10. maj: Vern av Skardsfjella – Hyllingdalen (sentral høring)

22. mar: Merknader til opppstartsmelding om planarbeid av skogvern på statskog SFs grunn

16. mar: Brev til Miljøvernministern ang. oppdrett i Froan landskapsverneområde

12. mar: Krav om utlevering av miljøinformasjon fra Ulvig Kiær

5 nov: Fylkesdelplan Vindkraft ST – faktadelen

17. sep: Kommetnarer etter befaring ved Elgåa vannkraftverk

12. okt: Tilleggsuttalelse til søknad om bygging av Elgåa vannkraftverk

10. jun: Høringsuttalelse om kommunedelplaner vindmøller for Verdal og Levanger

23. apr: Høringsuttalelse til forslag til planprogram fylkesdelplan for vindkraft i Sør-Trøndelag