Applauderer skogvern

Stjørdal har fått et nytt naturreservat: Kringåsen. Området er vernet gjennom ordningen for frivillig skogvern. Leder i Naturvernforbundet, Morten Harper, roser de initiativene grunneier Kristoffer Fordal har vist med å tilby skog for frivillig vern.

Stjørdals-Nytt har i papirutgaven 4. januar er oppslag om vernet av Kringåsen i Stjørdal kommune (ved Nordkringen). I artikkelen står det om vernet:

«Den kalkrike sørvendte lia over gården Nord-Kringen, Kringåsen byr på flere ulike treslag i ulik alder. Sammen med variasjonen i alder med løvskog og barskog til myrdrag og fururabber finnes det rike forekomster av sjeldne arter. Med kalkrik grunn har området også unike botaniske kvaliteter.  I Kongen i statsråd ble skog- og utmarksområdet Kringåsen på 1945 dekar vernet fredag 14.desember. Fra tidligere har Stjørdal en svært begrenset andel vernet skog, med reservat for edellauskog Lia i Bulandet og Nævra barskogsresevat i Leksdal statsallmenning. Kristoffer Fordal (40) er grunneier på Nord-Kringen og har initiert avtalen om frivillig vern av skog på egen eiendom.»

Leder for Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker er også intervjuet i saken: 

«Leder i Naturvernforbundet i Stjørdal Morten Harper, roser de initiativene grunneier Kristoffer Fordal har vist med å tilby skog for frivillig vern. Harper sier Stjørdal og Værnesregionen generelt bør søke å heve sin andel av vernet skog.

Morten Harper sier den nasjonale andelen vernet skog utgjør ca 3,2 prosent av det totale skogarealet. Hans egen organisasjon har fremsatt krav om 10 prosent vern.

– Det går veldig sakte med økingen av vernet areal. Det er flere grunner til at også myndighetene ønsker større verneandel skog. Bevaring av biologisk mangfold, å sikre leveområder for rødlistede arter er en svært viktig oppgave. Med initiativene vi opplever fra grunneier Fordal er vi nærmere målene, sier Harper og ser frem til å besøke det nylig vernede skogområdet på Nord-Kringen. Harper opplever båndleggingen i vernet som håndterlig for grunneier med fortsatt tillatelse til beitedyr, uthenting av vilt under jakt med beltekjøretøy og ikke minst mulighetene som dette gir fremtidige generasjoner for å oppleve intakte skogområder. 

– Jeg ser av kartet at de øverste områdene innafor verneområdet er Gravdalsplassen og Gravdalstjønna. Opp dit skulle vi gjerne fått laget en ekskursjon kommende sommer, sier Morten Harper. Han vil gjerne også lære mere om hvilke arter som finnes i skogen og på myrene i verneområdet.

– Hvordan opplever Naturvernforbundet prosessen med frivillig vern?

– Det er en mindre konfliktfylt prosess, og vi ser at ordningen har økt i omfang de senere årene. Vi i Naturvernforbundet vil oppfordre skogeiere til å vurdere en slik ordning om skogen innehar vernekvaliteter. Norge henger etter på området skogvern, dette må vi legge mere vekt på å rette opp i årene som kommer. Slik sett synes vi at Nord-Kringen med grunneier Kristoffer Fordal både er fremsynt og viser gode holdninger i forhold til samfunnets behov for skogvern og ivaretakelse av biologisk mangfold, avslutter Morten Harper.»

Les artikkel på Stjørdals-Nytts nettsider

Foto: Kjell Arnfinn Aune / Stjørdals-Nytt.