Årsmøte i lokallaget: Mads Løkeland valgt til ny leder.

Her kan du lese møtereferatet

Møtereferat årsmøte i Naturvernforbundets lokallag i Orklaregionen.

Møte ble avholdt på Orkdal Videregående Skole 14.mars.

1. Godkjenning av innkalling og sakliste.

Møte var kunngjort i lokalavisa samt ved mail til de medlemmer som har mailadresse. Videre er møtet kunngjort i medlemsblad utsendt fra Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag. Sakliste ble godkjent uten kommentarer.

2. Valg av møteleder og referent.

Mads Løkeland ble valgt som møteleder og Knut Bonvik som referent.

3. Årsmelding for 2012.

En fullstendig årsmelding følger vedlagt. 2012 har vert et meget aktivt år for lokallaget. Det er spesielt 2 hovedsaker som har vert i fokus. Det ene er framtida til Songlieiendommen og Grytdalen i Orkdal og Snillfjord kommuner. Statsbygg som i dag drifter eiendommene ønsker å legge dem ut for salg, mens vi i Naturvernforbundet jobber for et utvidet vern og fortsatt offentlig eie. Arbeidet vil fortsette i 2013, med fokus på et samarbeid med forskningsinstitusjoner, hovedsakelig lokalisert i Trondheim, med sikte på blant annet økt forskningsaktivitet i området.

Prosjektet med gruveforurensning er spesielt rettet mot de nedlagte Løkken gruver i Meldal kommune som viser økt avrenning av tungmetaller som representerer en risk for elva Orkla, som er en av de bedre lakseelvene i Norge. Her planlegges et større møte i mai.

4. regnskap for 2012.

Regnskapet viser et overskudd på 4539,78 kroner i 2012. Vår største inntektskilde er annonseinntekter på vår hjemmeside. Vi vil i år også søke om kommunalt tilskudd.

5. Årsplan og budsjett for 2013.

Budsjettforslaget for 2013 har en ramme på kr. 10350 og et beregnet overskudd på 850 kr.

Vårt arbeid i 2013 vil ha følgende hovedfokus:

Politiske saker:

 • Vindkraftproblematikken
 • Framtida til Grytdalen
 • Forurensning fra Løkken gruver
 • Vern av Råbygdfjæra i forbindelse med havneutbygging
 • Inngrep i forbindelse med planlagt og pågående veiutbygginger.

Dessuten styrke arbeidet med:

 • Rovdyrproblematikken
 • Verneverdige vassdrag i regionen

Aktivitet/organisasjon:

 • Arrangere naturgledeturer, gjerne i samarbeid med andre lag og organisasjoner.

Eksempelvis:

 • Tur i sjønære områder / Orkdalsfjorden sammen med ornitologisk forening
 • Tur til Snillfjord for naturvandring
 • Arrangere slåttedag på Bjønnlieiendommen.

Valg styret 2013:

Valgkomiteen har avgitt følgende innstilling:

Leder:   Mads Løkeland

Styremedlemmer:

Knut Bonvik

Livar Ramvik

Steve Halsetrønning

Vara: Mona Størdal

Styret konstituerer seg sjøl (kasserer, sekretær osv.)

Utsendinger til landsmøte:

Mads Løkeland eventuelt andre når datoer avklares

Revisor: Ole Bonvik

Valgkomite: Leif Meland, Anne Bjerknes

 

Vi vil ta kontakt med Natur og ungdom for å knytte et nærmere samarbeid og tilby styreverv.

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Årsmøtet vedtok også en høringsuttalelse når det gjelder planlagt regional sentralhavn i Orkdal.

 

14. mars 2013-03-17

Knut Bonvik

referent