Årsmøte i lokallaget.

Årets årsmøte ble avholdt på Orkdal Videregående Skole 13.mars. Her kan du lese møtereferat og årsmelding.

 

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTET 2012

NATURVERNFORBUNDET I Orklaregionen

Tid: 13.03.kl.19.00

Sted: Orkdal Videregående skole

Tilstede på møtet var:8 personer

 Møtet startet med en bildeserie fra Sørishavet presentert av Livar Ramvik

Sak 1 Valg av møteleder og referent

Mads Løkeland ble valgt som møteleder.

Knut Bonvik ble valgt som referent.

Sak 2 Godkjenning av innkalling

Innkalling ble godkjent utan merknader

 

Sak 3 Godkjenning av dagsorden– saker til eventuelt?

Dagsorden ble godkjent. Det ble åpnet for en generell diskusjon om aktuelle saker under eventuelt

Sak 4 Årsmelding

Styret har i 2011 hatt 5 styremøter og har hatt følgendesammensetning

Leder: Knut Bonvik

Nestleder Mads Løkeland

Kasserer: Steve Halsetrønning

Styremedlem: Livar Ramvik

Styremedlem: Asbjørn Solberg

Styremedlem: Nina Therese Helgemo, som sluttet etter 1. halvår i forbindelse med utenlandsstudier.

Medlemmer:

Lokallaget hadde ved utgangen av året 90 betalende medlemmer, og har hatt enjevnvekst  frå 60 ved lokalavdelingas oppstart for tre år sida, til 90 ved utgangen av 2011.

Økonomi.

Regnskapet for 2011 viser etdriftsoverskuddpå kr. 5640,43. Inntektene kommerhovedsaklig fraannonser på vårhjemmeside, samt del av medlemskontingent. Se for øvrig vedlagt revidert økonomisk rapport.

Saker vi harjobbetmed:

Grytdalenog Songlieiendommen.

De største sakene er envidereføringav prosjekteroppstarteti 2010.

Dette gjelderi første rekke  framtidig drift avSonglieiendommenogGrytdaleni Orkdal. Naturvernforbundets målsetting erfortsattoffentlig eie, med økt fokus på vern ,ikkebare av natur men også dyre og fuglevern.

En delegasjonbeståendeav Mads Løkeland , Steve Halsetrønning ogordførereni Orkdal Gunnar Lysholm, fikk audiens hosstatssekretærHeidi Sørensen i Oslo, og etorienteringsmøteSongliai august,hvor representanter fralag ogorganisasjonerdeltok, bleavsluttetpå kommunesenteret med naturfotograf ArneNarvasom for 360tilhørere sørgetfor enuforglemmeligkveld.

Detplanlagte salgetaveiendommener nå stoppet,er nå stoppet , men vi venterfremdelespå en tilbakemeldingfra berørte departementerommulighetenfor etfortsattoffentlig eie med kanskje lokal kommunal forvaltning.

Gruveforurensning

Vi har også engasjert oss igruveforurensningenepå Løkken, blantannetved et større møte i 2010. Staten har nåbevilget200millionertil prosjektet, men det erfremdelesen diskusjon om måtenforurensningeneskal fjernes på . Statenønskeri utgangspunktet kalking og tildekking , men det er vel etter det en nå skjønnerrensing– gjenvinning avtungmetallersom er mest aktuelt. Dette for de det nå ikkje bare på Løkken, men også fleire stederjobbesmed ny gruveaktivitet.

Orkdal 2040, ny godsterminal.

Et sentralt emne i dette prosjektet varfortsattvern av Råbygdfjæra, siste rest av et større våtmarksområde. Første runde er nåvunnet, men planer om at området skal få status som sentralhavnfor godstransport i Midt-Norge skaper utfordringer

Problemer med deponi av silikastøv

Naboer har engasjert naturvernforbundet i forbindelse med et deponi av Silicastøv frå Thamshavn Verk på Orkanger. Vi har sendt brev til KLIF , og det varsles nå tiltak for å bedre forholdene.

Uttalelser om vindmøller og kraftlinjer

Vi har avgitt fleire høringssvar på konsesjonssøknader om vindmølleparker og tilhørende kraftlinjer.

Ny trase for E39

En ny trase for E39 medfører store naturinngrep i deler av kommunen . Vi har avgitt høringsuttalser og skrevet innlegg i lokalavisa om problemer rundt trasevalget

 

Sak 5 Forslag til aktivitetsplan

Planlagte aktiviteter i 2012

Fleire av de beskrevne prosjekter er ikke avsluttet , og vil kreve betydelig oppfølging også i 2012.

I tillegg har vi søkt om å arrangere landsmøtet i 2013. Dette vil i tilfelle krevje en del planleggingsarbeid allereie i 2012.

Sak 6 Regnskap og budsjett

Regnskap og fremlagt budsjett for 2012 ble tatt til orientering og godkjent, se vedlegg

Sak 7 Valg

Følgende ble valgt til styre

Leder:        

Knut Bonvik

Øvrige styremedlemmer:

Mads Løkeland

Steve Halsetrønning

Livar Ramvik

Styret organiserer seg i etterkant

Revisor: Ole Bonvik

Valgkommite:

Leif Meland

Anne Bjerknes

Knut Bonvik  referent

 
 
 
                        

.