Årsmøte, Naturvernforbundet i Namdalen

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2023

Naturvernforbundet i Namdalen Tid: Tirsdag 7. mars kl. 18.00
Sted: Pålsnese, Nord universitet, studiested Namsos

Medlemmer av Naturvernforbundet i Namdalen kan gi skriftlige forslag til årsmøtevedtak og til eventuelt innen 1. mars. Sendes til frode.staldvik@villakssenter.no

Faglig foredrag:
Norge signerte like før jul Naturavtalen og er med det forpliktet til å stanse og reversere naturødeleggelsene innen 2030. Mange oppfatter dette som et svært ambisiøst mål. Har myndighetene tilstrekkelige virkemidler? Hvordan kan vi i Naturvernforbundet best bidra?
Thomas Aarskog har i en årrekke arbeidet med arealforvaltning hos Statsforvalteren i Trøndelag og er nå virksomhetsleder for Plan og bygg i Namsos kommune. Han gir oss et overordnet blikk på temaet, men også noen konkrete eksempler fra arbeidet med ny arealplan for Namsos kommune.

Følg og med på lokallagets facebookside

Saksliste:
Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere Forslag til vedtak: Møteleder Frode Staldvik. Referent: Ann Gregersen. Protokollunderskrivere: Hanne Hanssen og Oskar Folland.
Godkjenning av innkalling, dagsorden og saker til eventuelt
Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Følgende saker er meldt inn til eventuelt:
Årsmelding 2022
Forslag til vedtak: Fremlagt årsmelding godkjennes.
Forslag til aktivitetsplan
Forslag til vedtak: Framlagte aktivitetsplan godkjennes. I tillegg ber årsmøtet styret om å vurdere følgende aktiviteter. 
Regnskap og budsjett
Forslag til vedtak: Regnskap godkjennes og budsjett vedtas som framlagt.
ValgForslag til styre
Styremedlem: Kathrine Enoksen (2 år)
Sekretær: Ann Gregersen (2 år)
Leder: Frode Staldvik (2 år)
Vararepresentanter: Oskar Folland (2 år)
Forslag til vedtak:Forslag til valg av styremedlemmer og vararepresentant godkjennes.
Forslag til valgkomité
Leder for komiteen: Forslag blir lagt fram på årsmøtet
komitemedlem: Forslag blir lagt fram på årsmøtet
Forslag til vedtak:Framlagte forslag til valgkomite godkjennes, Forslag til revisor: Tone Løvold
Forslag til vedtak:
Tone Løvold velges som revisor for 2023 regnskapet. – Forslag til utsending til Fylkesårsmøtet 25. mars; kasserer Hanne Hanssen
Forslag til vedtak: Hanne Hanssen velges som utsending til Fylkesårsmøtet i 25. mars.
Eventuelt

Møtedokumenter:
Årsmelding 2022.
Aktivitetsplan 2023.
Regnskap 2022.
Budsjett 2023.


Vel møtt!

Miljøvennlig hilsen
Styret i Naturvernforbundet i Namdalen
Kontakt telefon: 414 95000