Befaring på vindkraftanlegg og nett i Fosen og Snillfjord, Hemne og Frøya

Olje og energidirektoratet varsler nå befaring på linje og vindkraftanlegg hvor NVE har gitt konsesjon, men hvor konsesjon er påanket.

Som et ledd i klagebehandlingen vil Olje og energidepartementet i tidsrommet 24. – 26. april gjennomføre en befaring ved berørte linjetraseer og vindkraftanlegg i distriktet. For uten møter, blant annet i rådhuset på Krogstadøra, vil også helikopter bli benyttet. Departementets delegasjon vil ledes av ekspedisjonssjef Per Håkon Høisveen, samt at representanter fra Miljøverndepartementet vil delta, heter det i et brev oversendt organisasjoner og privatpersoner som har fremmet anker.

Stort sett gjelder klagene på gitte konsesjoner, men det er også personer som har anket avslag, som for eksempel Heimsfjellet i Hemne. Ellers mangler kanskje litt oppsiktsvekkende anker fra Fylkesmannen i Sør – Trøndelag. Etaten hadde i utgangspunktet stor motforestillinger mot alle vindkraftprosjekter i distriktet unntatt Frøya. NVE hadde møte med Fylkesmannens miljøvernavdeling med sikte på at en skulle endre mening uten å nå fram. Allikevel ble synspunktene satt til side av NVE ved konsesjonsbehandlingen. At Fylkesmannen trekker sin høringsuttalelse fra klagebehandling indikerer kanskje politisk press? At OED eventuelt måtte overprøve fylkesmannen, hvis hovedoppgave er å påse at vedtatte lover og regler blir overholdt ville vel bli en kinkig sak?

Et endelig svar på ankene er etter det som sies forventet til høsten.