Bekymret for utslipp til Trongdøla i Verdal

Naturvernforbundet i Verdal er bekymret for utslippene fra steinbruddet i Tromsdalen til elva Trongdøla. Fylkesmannen i Trøndelag gir Naturvernforbundet rett i at vilkårene for utslippstillatelsen til Verdalskalk bør skjerpes inn.

Blant annet må kapasiteten til sedimentasjonsanlegget vurderes. Dessuten må det utredes om nitrogenutslipp i kombinasjon med forhøyet pH kan resultere i dannelse av ammoniakk.

Nitrogenutslippet stammer fra udetonert sprengstoff. Det er teknisk vanskelig å fjerne nitrogen fra utslippsvannet[1]. Innholdet av nitrogen i utslippsvannet ble ifjor målt til 1615 mikrogram pr liter[2]. Økt uttak av kalkstein medfører økt bruk av sprengstoff som igjen øker risikoen for at Trongdøla blir forurenset med så mye nitrogen at elva får redusert miljøtilstand.

Gunnar Gustad i Naturvernforbundet i Verdal uttrykker at det er gledelig at myndighetene er iferd med å skjerpe utslippsvilkårene for drifta i Tromsdalen. Særlig er det grunn til å peke på behovet for en faglig vurdering av funksjonaliteten til sedimentasjonsbassenget. Det er dokumentert[3] gjentatte utslipp av finmalt kalkstein, trolig fordi anlegget har vært utilstrekkelig dimensjonert.

Gustad påpeker at dette er uakseptabel forurensing som Verdalskalk står ansvarlig for. «Samfunnet forventer at forurenseren tar grep og stopper utslippene til Trongdøla!» utdyper han.

I november 2017 fikk Verdalskalk ny utslippstillatelse hvor uttaksgrensen ble økt fra 2 til 4 millioner tonn kalkstein per år. Årlig uttak har for senere år vært omlag 1,5 millioner tonn. Det er ikke sannsynliggjort at uttaket vil nå oppunder 4 millioner tonn i løpet av det første tiåret. Påfølgende tiår vet vi enda mindre om. Gustad sier det virker som at utslippssøknaden var Verdalskalk sin kreative tolkning av «føre-var-prinsippet» i forhold til Forurensingsloven.

Samtidig må en rekne med endel større uttak av kalkstein og dette medfører økt forurensningsfare. Da er det viktig at rensing og overvåkning av utslippene forbedres. Etter vedtaket om ny utslippstillatelse klaget Naturvernforbundet i Verdal på at vilkårene som handler om  vannforurensing var mangelfulle[4]. Fylkesmannen i Trøndelag har nå funnet at klagen tas til følge på disse måtene[5]:

  •       En betydelig økning i uttaket skal utløse krav om ny vannøkologisk undersøkelse allerede innen ett år.
  •       Vannprøver må tas nærmere utslippskilden enn tidligere praksis.
  •       Kapasiteten på sedimentasjonsbassenget må vurderes.
  •       Tillatelsen skal tilføyes et eget utslippskrav om suspendert stoff; maks 50 mg SS/l.
  •       En miljørisikoanalyse må ta for seg framtidige nitrogentilførsler og risikoen for at pH blir så høy at det kan dannes ammoniakk.
  • Fylkesmannen sine vurderinger ble nylig (24.8) oversendt til endelig behandling hos Miljødirektoratet.

 


[1] Jamfør Multiconsult (2015) Vurdering av forurensning av vannforekomster, utarbeidet i forbindelse med ny reguleringsplan for Tromsdalen,  http://www.verdal.kommune.no/Global/Politikk/2018/vedlegg/ps18_sak50_vedl7.pdf

[2] Franzefoss Minerals (2017) Miljørapport 2017, https://kalk.no/miljorapport/

[3] Bildene i vedlegget «171219 FM klage på ny tillatelse.docx» må gjerne benyttes som illustrasjon!

[4] Vedlegg: «171219 FM klage på ny tillatelse.docx»

[5] Vedlegg: «Verdalskalk AS – oversendelse av klage til Miljødirektoratet.PDF»