Bevar friarealet på Trones!

Friområder ved fjorden er et viktig fellesgode. Det er vanlig å tenke at når det er knapphet på et gode så blir det verdsatt desto høyere. Neida, ikke blant politikerne i Verdal: På Trones planlegges det nå to hytteprosjekt. Kommunestyret har stilt seg bak planprogrammet uten innvendinger mot at hyttefeltene vil komme langt inn i hundremetersbeltet langs strandkanten.

Vi har skrevet et opprop mot disse utbyggingsplanene – det kan du signere her: http://www.opprop.net/hjelp_oss_a_bevare_friareealet_pa_trones.

Oppropet har denne teksten:

«At Verdal kommunestyre har gått inn for utredning av ekskluderende hyttefelt i 100-metersbeltet på Tronestangen er et tydelig tegn på dårlig dømmekraft.  Bortfallet av skogen som friområde vil forringe friluftsverdien av stranda. Tapet vil ikke kunne kompenseres med økt tilrettelegging for allmennheten. I dette friområdet er det heller ikke behov for mer tilrettelegging. Som innbyggere i en innlandskommune har vi marginalt med friareal ved sjøen. Vi aksepterer ikke å bli henvist til en «friluftskorridor» mellom fjorden og hyttefolket!   Vi respekterer at grunneieren ønsker å utvikle eiendommen. Samtidig forventer vi at kommunen tar større hensyn til allmennheten. Det aktuelle området er forbeholdt landbruk, natur og friluftsliv. I 100-metersbeltet langs sjøen er det byggeforbud. For Verdal og andre kommuner med stort press på strandsona er dette forbudet innskjerpet med en egen forskrift. Denne sier blant annet at «Bygging og landskapsinngrep skal unngås på arealer som har betydning for andre formål, som for eksempel friluftsliv, naturvern, naturmangfold, kulturminner, kulturmiljø, landskap, landbruk…»   Lokalt engasjement greide å hindre utbygginga i Veita. Takk til Venstre og SV for forsøket på å redde strandsona på Trones. I denne saken har de andre partiene skuffet friluftsinteresserte velgere. Valget er til høsten – vend i tide!    Naturvernforbundet i Verdal»