Bevar Lade!

Stans all utbygging nord for Lade Allé inntil det foreligger en helhetlig plan

Det stadig økende innbyggertallet i Trondheim har medført en omfattende utbygging på områder som tidligere var landbruksareal, natur og menneskevennlig bebyggelse.

Utbyggingen har sterkt redusertinnbyggernes muligheter for bruk av naturen og gjort det biologiske mangfoldet fattigere.

Dersom utbyggingen av slike areal fortsetter i samme takt som de foregående tjue år, vil vi frem i tid for alltid være avskåret fra å oppleve de verdier naturen gir oss i nærområdet. Dette scenariet med tapt natur, omfatter både tap av naturens egenverdi og tapte livskvaliteter for byens innbyggere.

Det er nå mellom 15 og 20 konkrete utbyggingsplaner som vil ødelegge Lade som kulturområde, naturområde og folkehelseområde for kommende generasjoner.

Politikerne har nettopp vedtatt kommuneplanens samfunnsdel. Der står samfunnsmål nummer 1:
«Trondheim tar ansvar for et grønnere og mer sirkulært samfunn.». Slike vedtak må få konkrete konsekvenser !

Vi lar oss ikke passivisere med flotte samfunnsmål – nå må det skje endringer i praktisk politikk.

Vil du lese mer om bakgrunnen for aksjonen og hva hvilke verdier vi mener er verd å ta vare på, les dette LadeManifestet, som flere organisasjoner står bak.