Bevar Trondheimsfjorden frisk og artsrik!

Da lakseoppdrettsnæringen så ut til å bli utkonkurrert, ble det åpent for gratis konsesjoner for torskeoppdrett. Dette til tross for enorme problemer da torskeoppdrett sist ble forsøkt.

Økt oppmerksomhet på miljøvern og dyrevelferd øker presset på å få gratis konsesjoner for torskeoppdrett. Dette til tross for enorme problemer da torskeoppdrett sist ble forsøkt. Gratis konsesjoner og tilgang til sjøarealer er store insentiver for en næring som har vist seg å skape formuer for de som får benytte fellesarealene våre. Risikoen for naturen må fellesskapet ta.

Oppdrettsnæringas økte satsing på torsk kom etter bekymring om nedgang for lakseoppdrett. Denne forutsetningen har ikke slått til, og dermed kommer torskeoppdrett på toppen av en økende lakseoppdrettsindustri. Naturvernforbundet advarer mot å starte med de samme feilene som ble gjort med lakseoppdrett på en ny art.

Oppdrettsnæring er en stor kilde til plast og mikroplast i havet. Det er ikke lagt fram noen dokumentasjon på at anleggene vil skille seg positivt ut fra bransjen for øvrig. Belastningen for naturen økes med disse anleggene. FN har slått alarm og viser til at antall arter er i sterk tilbakegang, slik at økosystemene står i fare for å kollapse. Vi er inne i 10-året for naturrestaurering, og da bør ikke storskala naturødeleggelser tillates.

Manglende kunnskap

Fiskeforvaltning og forskere understreker at kunnskapsgrunnlaget om oppdrett av torsk er spinkelt. Kunnskapen om de mange og store utfordringene lakseoppdrett i åpne merder skaper, er derimot godt kjent og behørig dokumentert. Utfordringene som plastforsøpling, forurensning, rømming, konflikt med fugleliv osv. er  på ingen måte forbehold laks, og må forventes også for torskeoppdrett. Negative effekter for både yrkes- og fritidsfiske er også vel kjent. Arealene det søkes om å drive torskeoppdrett i er allerede i fullt bruk. Mange arter benytter allerede områdene, blant annet den stedegne trondheimsfjord-torsken.

Vage og uforpliktende uttalelser fra aktørene om at de skal drive bærekraftig følges ikke opp med konkrete tiltak eller forskningsplaner. Aktørene ber storsamfunnet ta sjansen på at dette går bra. Risikoen for ødelagt natur kan ikke kostnadsberegnes, men alle vet at å restaurere ødelagt natur koster langt mer enn å ødelegge den.

Kysten er nedbygd, blikket rettes mot fjorden

Det foreligger søknader om torskeoppdrett langs store deler av kysten. Oppdrettsnæringa er allerede meget stor i Trøndelag, så i tillegg til kysten rettes blikket nå inn mot Trondheimsfjorden.

I dag er Trondheimsfjorden en frisk fjord med en rekke levedyktige arter. Fjorden er stor nok til at det også er egne stammer av både sild og torsk, i tillegg til at den er en nasjonal laksefjord. Naturvernforbundet ønsker å bevare den friske fjorden og ikke utsette den for en voldsomt introduksjon av en næring vi ikke kjenner konsekvensene av. Hva skjer med andre fiskearter? Med andre arter som lever i sjøen? Med sjøfugl? Hvordan vil anleggene påvirke fjæra og naturen langs sjøen?

Naturvernforbundet har alene og sammen med flere organisasjoner i Forum for natur og friluftsliv levert innsigelser mot flere av søknadene. Alle faresignaler lyse rødt, så det pålegger både søker og myndigheter et særlig aktsomhetsansvar. Grundige konsekvensutredninger for alle relevante forhold burde være en selvfølge.

Les Naturvernforbundets innsigelse mot torskeoppdrett i Rørvika, Indre Fosen.

Les innsigelser fra Forum for natur og friluftsliv .

Det søkes om etablering av torskeoppdrett på flere steder både på innsida og utsida av Fosen-halvøya. Til søknaden om etablering i Frengåsen, Stjørnfjorden, har Forum for natur og friluftsliv sendt innsigelse.