Beverjakt i Orkland – høyringsuttale frå Naturvernforbundet

Det er foreslått forskrift for beverjakt i heile Orkland. Vi sendte høyringsuttale 20.12.2020, og er kritiske til å innføre nærings- og rekreasjonsjakt på bever i Orkland kommune. For å forvalte bestanden, meiner vi at det må vera tilstrekkeleg med skadefelling etter at alle relevante førebyggjande og avbøtande tiltak er prøvd ut og omfanget av skadar er vesentlege. Dersom det blir jakt, går vi inn for vern langs Orkla, vern av beverhytter i perioden april-juni når det er avhengige ungar i hytta, og redusert jakttid om våren.

Høying: Forskrift om forvaltning av bever i Orkland

Vi viser til utkast til forskrift som vart behandla i hovedutvalg forvaltning 11.11.2020, med høyringsfrist 22.12.2020, og vil gjerne koma med nokre innspel.

A.

Vårt prinsipielle standpunkt er at det ikkje bør bli innført generell beverjakt i Orkland, og har følgjande alternative forslag som grunnlag for forvalting:

  1. Formålet med ei lokal forskrift om forvalting av bever skal vera å sikre levedyktige bestandar av bever i Orkland, med bestandar som er store nok til å tole at det blir gjennomført uttak av bever.
  2. Det blir ikkje opna for nærings- og rekreasjonsjakt på bever i Orkland kommune.
  3. Uttak av bever kan skje etter at alle relevante førebyggjande og avbøtande tiltak er prøvd ut og omfanget av skadar er vesentlege.

Vi vil her også vise til vår høyringsuttale av 14.08.2018 til beverjakt i Orkdal, der vi mellom anna går inn på regionens spesielle historie når det gjeld norsk bever.

B.

Dersom det blir innført nærings- og rekreasjonsjakt på bever, har vi følgjande synspunkt på gjennomføring:

  1. Kommunen må ha godt fagleg grunnlag om bestanden for kvart år, før det blir gjort vedtak om jaktkvotar det året.
  2. Heile Orkla (200 meter ut frå sidene) bør bli totalfreda, som ein kjernebestand for beveren. Det er lite eller ingen konflikt i dette området. Dersom det skulle oppstå vesentleg skade, er det mogleg å søkje om jakt på enkeltindivid.
  3. Freding av beverdammar i perioden april – juni (avhengige ungar), dersom inngangen til beverhytta er avhengig av dammen
  4. Det bør ikkje vera vårjakt i perioden 1. januar til 30.04. I det minste bør jakta bli avslutta 14 dagar før nasjonal tid.
  5. Det skal vera vanleg rapportering av jakt

Nærare omtale av spørsmålet om vårjakt.

Beveren er drektig i 105 dagar, med fødsel i slutten av april/ starten av mai. «Jakt og Fiske» (Norges Jeger og Fiskerforbund) skriv dette om beverjakt[1]:

«Fordi det jaktes på våren, kan man risikere å skyte en drektig hunn. En sikker kjønnsbestemmelse i felt er i de aller fleste tilfeller praktisk talt umulig.»

«Bever er en av de få artene i Norge som jaktes på våren, rett før beverhunnen skal føde. Jakten er mest intens mot slutten av april, og det virker som drektige hunner er mest utsatt for å bli skutt

«Jakt på drektige hunner kan raskt føre til lokal overbeskatning, fordi man ikke bare fjerner en bever fra bestanden, men også årets avkom. Et 25 prosent uttak kan dermed føre til en reduksjon på 45 prosent i antall aktive beverterritorier.»

 

04.11.2020 behandla Horten kommunestyre spørsmålet om beverjakt i kommunen, med følgjande vedtak når det gjeld jakttid:

«Jakt- og fangsttid følger den til enhver tid gjeldende nasjonale fangsttid slik at jaktstart er likt, men tid for jaktslutt settes 14 dager tidligere enn nasjonal tid.[2]»

Administrasjonen i Hortens grunngjeving for dette:

«Avslutning av jakt 14 dager tidligere enn nasjonal tid (01.10 – 30.04) begrunnes ut fra at fødselstidspunktet for bever er i mai. De klimatiske forholdene i Horten kommune er slik at det vanligvis ikke er langvarig kulde med tilfrosset vannveier som gjør at det er nødvendig med lang jakttid utover våren for å kunne forvalte beverbestanden gjennom jakt.[3]» 

Vi ser det slik at dei klimatiske tilhøva i store delar av Orkland er tilsvarande det er som er omtalt i Horten. Spesielt i ytre delar av kommunen er det tidleg vår. I tillegg ser det ut til at klimaendringane fører til at isen gir slepp stadig tidlegare. I utgangspunktet ser vi det slik at det ikkje bør vera jakt etter 01.01 (i perioden der beveren er drektig), men håper på vedtak om at jakta skal bli avslutta 14 dagar før nasjonal tid, slik Horten kommunestyre har vedteke.

Vennleg helsing

Steve Halsetrønning og Mads Løkeland-Stai


[1] Skyt rett bever. Jakt og Fiske, 03.04.2019, https://jaktogfiske.njff.no/jakt/2019/04/skyt-rett-bever

[2] https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2020-11-04-2358

[3] Forvaltning av bever i Horten kommune, Kommunestyret 04.11.2020, saksnummer 160/20