Boligbygging på dyrket mark må unngås

Naturvernforbundet arbeider for bærekraftig forvaltning av ressursene i tråd med naturgrunnlaget. Bevaring av de knappe matjordressursene er en del av dette.

Uttalelse fra Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker

Vi viser til høring angående reguleringsplanforslag Nesset på Kvislabakken. Plan-ID 1-268 B3, med høringsfrist 25.04.21.

Naturvernforbundet arbeider for langsiktig og bærekraftig forvaltning av ressursene i tråd med naturgrunnlaget. Bevaring av de knappe matjordressursene er en del av dette.

Knappheten på dyrket mark blir i enkelte sammenhenger brukt som argument for nydyrking blant annet av myrområder og andre verdifulle naturområder. Det vil medføre negative naturinngrep. Også av den grunn er det viktig å ta vare på de foreliggende arealene med dyrket mark.

Planen for utbyggingen av boliger på Nesset utgjør et område på ca. 30 dekar. Området er i hovedsak flatt og mye av arealet er dyrket mark. Vi ser i dokumentene at arealet tidligere er blitt omdisponert i kommuneplanens arealdel, men det vesentlige i vurderingen må være at området er godt egnet til å være dyrket mark. Dette er et område med svært god jordkvalitet, som også er bekreftet i sakens dokumenter.

For å sette betydningen av et jordbruksområde som Nesset inn i en bredere sammenheng, viser vi til en kronikk av Hege Ulfeng og Linda Aune-Lundberg i NIBIO, trykt i Bladet 20.03.21.

De skriver bl.a.: «Norge er langt fra selvforsynt med korn. Derfor er det spesielt viktig å bevare kornarealene våre.» Videre: «For det tredje er ikke dette første gang Stjørdal ønsker å bruke jordbruksareal til annet enn matproduksjon. Befolkningsvekst og næringsutvikling har ført til tap av mye matjord. Den faktiske nedbyggingen mellom 2004 og 2015 i Stjørdal var på nesten 950 dekar.» Kronikken er vedlagt denne uttalelsen.

Stjørdal kommune har nylig vedtatt er reguleringsplan for E6 Kvithammar–Åsen som medfører omfattende nedbygging av dyrket mark på Skatval. Likeledes vil utbyggingen av E6 fra Værnes og sørover bygge ned et betydelig landbruksareal på Hell. 

I lys av dette bør Stjørdal kommune være særlig restriktiv mot ytterligere nedbygging av dyrket mark. Naturvernforbundet mener boligbygging på dyrket mark må unngås, og vi anbefaler at den foreslåtte reguleringsplanen ikke vedtas.

Planforslaget omfatter også gang- og sykkelforbindelse langs Vassbygdvegen. Naturvernforbundet er selvsagt positiv til tiltak for bedre gang- og sykkelveier. Vi anser dette som et prosjekt for seg, og at kommunen uansett bør sørge for å sikre god og sikker fremkommelighet for myke trafikanter.

Ellen Andersson /s/

Leder Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker

 

Vedlegg:

«Ta vare på jordbruksarealene i Stjørdal», kronikk i Bladet 20.03.21