Bra med bilfritt, kritisk til boliger

Naturvernforbundet støtter stengingen av bilvei inn til Storvika, som beskrevet i planforslaget. Naturvernforbundet er derimot kritisk til en relativt høy blokk som vil endre helheten i området der bygningene i dag i mindre grad «stikker seg ut» i det som i stor grad er et naturområde.

5. juni var det høringsfrist for forslaget til reguleringsplan for Storvika og omegn, og Naturvernforbundet har levert denne uttalelsen:

Høringsuttalelse om reguleringsplan for Storvika

Vi viser til høring angående reguleringsplan 1-250 for Storvika og omegn.

Naturvernforbundet støtter stengingen av bilvei inn til Storvika, som beskrevet i planforslaget. Vi mener et «bilfritt Storvika» vil bidra til å nå målsetninger som det burde være bred enighet om: mindre forstyrrelser for naturlivet fra motorisert ferdsel, større rom for friluftsaktiviteter og bedre fremkommelighet for myke trafikanter. Tiltaket vil gjøre det mer attraktivt å sykle hele veien til Storvika, om man kommer fra sentrum aller en annen del av kommunen.

Vi vil fremheve de viktige naturverdiene i området, som er beskrevet i plandokumentene, med Vikanbukta fuglefredningsområde, Vikanbukta-Sandfærhus naturvernområde (bløtbunnsområde) og dessuten rikt strandberg. Alle stier og sykkelveier må ta hensyn ikke bare til verneområder, men også dyreliv og andre naturverdier i områdene rundt. Det betyr at traseene må være enkelt uformet med kun begrensede naturinngrep og benytte eksisterende stier. Slik skånsom tilpasning gir like god effekt for folkehelsen som nyetablerte traseer. Vi oppfatter planbeskrivelsen slik at dette er hensyn som er vektlagt, og vi forventer at gjennomføringen vil være i tråd med dette.

Vi er ellers enig i det som skrives i planbeskrivelsen at det ikke bør anlegges ny molo eller annen fylling verken i Storvika eller Molovika. Dette er som kjent et verneområde for bløtbunn i strandsone, og et slikt inngrep ville være uakseptabelt.

I høringsbrevet beskrives reguleringsplanen slik: «Planen legger til rette for å sikre og videreutvikle større arealer til friluftsliv og samtidig ta hensyn til bevaringsverdig natur.» For Naturvernforbundet synes det da merkelig at planen også inneholder to tiltak for ny boligbygging i området. Disse tiltakene er i liten grad detaljert, og det i seg selv er et argument mot å ta dem med i planen. Mulige konsekvenser for natur og dyreliv både av utbyggingene og den økte ferdselen de genererer bør utredes mer konkret før slike tiltak reguleres inn i planen. Det er ikke betryggende å utsette slike undersøkelser til en senere detaljplan, når man i denne reguleringsplanen foreslår å gi en prinsipiell tilslutning til tiltakene.

Angående boligblokken kalt BB1 er Naturvernforbundet kritisk til at en relativt høy blokk vil endre helheten i området der bygningene i dag i mindre grad «stikker seg ut» i det som i stor grad er et naturområde. Selv om blokken er planlagt på en allerede bebygd tomt, vil den medføre mange nye boenheter med den ferdsel og aktivitet det medfører i området. På lengre sikt kan en slik utbygging dessuten bli brukt som argument for å tillate andre tilsvarende utbyggingsprosjekter. Vi mener derfor det er en begrunnet frykt for at prosjektet vil være negativt for dyre- og fuglelivet i området.

Det foreslås også å regulere området BKS1 til boligformål. Dette er i dag regulert til næring, men drives som dyrka mark. Her foreslås det ikke blokk, men flere bolighus. Naturvernforbundet er opptatt av jordvern og bevaring av kulturlandskap, og mener dette området i stedet bør reguleres til LNFR og videreføre dagens bruk.

Begge de to områdene ligger (i alle fall delvis) innenfor 100-meterssonen fra sjøen, som betyr at det skal gjelde et generelt byggeforbud. Stjørdal er en kommune med stort press på strandsonen. Det understreker betydningen av å følge opp byggeforbudet.

Med hilsen
Morten Harper
Leder Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker