Brot på verneforskrifta for Svorkmyran naturreservat er meldt til politiet

Naturvernforbundet i Orklaregionen meldte 28.08.2018 Chr. Salvesen og Chr. Thams Communcations Aktieselskab AS til politiet for brot på verneforskrifta for Svorkmyran naturreservat og brot på naturmangfaldlovas § 6, ved at naturreservatet har vore både oversvømt og tørrlagt i strid med verneforskrifta. Hytteeigarar i området, som følgjer med på fuglelivet, har ikkje sett at det har vore vellukka hekking i år.

Her er grunngjevinga for å melde til politiet:

Brot på verneforskrifta for Svorkmyran naturreservat i Orkdal

Vi meldar med dette Chr. Salvesen og Thams Communications Aktieselskab (CSCTA) til politiet for brot på verneforskrifta for Svorkmyran naturreservat og for brot på natur­mang­faldlovas § 6, ved at vasstanden i Gangåsvatnet har vore så sterkt regulert opp og ned at livet i naturreservatet har vore sterkt skadelidande.

Naturreservatet har vore både oversvømt og tørrlagt, og hytteeigarar i området kan fortelja at i 2018 var det ingen fuglar som klarte å få fram ungar på grunn av den sterke reguleringa av vasstanden.

Ei beverhytte skal ha inngangen under vatn for å hindre åtak frå rovdyr, men nedtap­pinga var i år så sterk at inngangen til ei beverhytte i reservatet vart tørrlagt.

Årsaka til tørrlegginga i 2018 er i første rekke ikkje tørkesommaren, men at det tidlegare i året var sterk nedtapping av Gangåsvatnet for produksjon.

Løyve til regulering er ikkje løyve til brot på verneforskrifta

Reguleringsvedtaket frå 1926 tillet ei regulering av Gangåsvatnet mellom kote 151,91 og 154,91 (nytt målesystem seier kote 151 og 154, slik vi forstår det).  Vi hevdar ikkje at det har vore gjennomført ei regulering ut over denne ramma, utan at vi vil avvise at det kan ha skjedd.  Men vi hevdar at ei aktiv regulering av vassnivået i Gangåsvatnet innanfor desse grensene er i strid med verneforskrifta, og dermed ulovleg.  Det er ansvaret til CSCTA å «opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet» (§ 6 i naturmangfaldlova).

Forskrift om freding for Svorkmyran naturreservat

«Forskrift om fredning for Svorkmyran naturreservat, Orkdal kommune, Sør-Trøndelag» trådte i kraft 23.12.1983 og seier:

«1. All vegetasjon i vann og på land er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse, jf dog pkt V og VI.

Nye plantearter må ikke innføres.

2. Alt vilt, herunder deres bo, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse, jf viltlovens § 3. Jakt, fangst, bruk av skytevåpen, samt slipp av hund er forbudt, jf dog pkt. 6-7.

Utsetting av vilt er ikke tillatt.

For øvrig gjelder viltlovens bestemmelser og forskrifter.

3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, nydyrking, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.» Vår understreking.

Fylkesmannen skriv i brev av 08.08.2018 til Naturvernforbundet i Orklaregionen:

«Ut fra ordlyden i forskriftens kap. IV.3 om at det ikke må iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold kan aktiv regulering av vannstanden være å anse som ulovlig. Fylkesmannen er kjent med at det har skjedd uheldig opp/nedtapping av vannet i forhold til fuglelivet, eks. at reir nær vannkanten har blitt oversvømt.[1]»  Vår understreking.

Naturmangfaldlovas § 6

Ǥ 6.(generell aktsomhetsplikt)

Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i strid med målene i §§ 4 og 5. Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten oppfylt dersom forutsetningene for tillatelsen fremdeles er til stede.»  Vår understreking.

I og med etableringa av Svorkmyran naturreservat, med tilhøyrande verneforskrift, er det ikkje lengre slik at «forutsetningene for tillatelsen (reguleringsvilkåra) fremdeles er til stede.»  Det er dermed eit krav om at regulanten (CSCTA) skal «opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet».

I juridisk vurderingar er det også eit prinsipp at ny lovgiving går føre eldre.

Oppsummert:

Den reguleringa av Gangåsvatnet med oversvømming og tørrlegging av Svorkmyran naturreservat som CSCTA gjennomfører er ulovleg.

Vi vil også vise til at Fylkesmannen har same vurdering: «kan aktiv regulering av vannstanden være å anse som ulovlig».

Styret i Naturvernforbundet i Orklaregionen har difor vedteke (23.08.18) å melde CSCTA til politiet for gjentekne brot på verneforskrifta for Svorkmyran naturreservat.

 

Helsing Mads Løkeland

Naturvernforbundet i Orklaregionen


[1] Svorkmyran naturreservat – om regulering av Gangåsvatnet – Orkdal kommune, 08.08.2018, Fylkesmannen i Trøndelag, ref: 2018/13830