Den mangfoldige myra

I Trøndelag er vi kjent med vandring i myrer. Hvorfor er myra viktig? Dette ville gjerne Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker få svar på under sitt nylig avholdte årsmøte, skriver Stjørdals-Nytt.

Stjørdals-Nytt har publisert en fyldig artikkel fra Naturvernforbundets årsmøte og foredraget med Christian Steel om myr som naturområde. Avisens utsendte skriver blant annet:

Myrer er gjerne åpne våtmarksområder uten høytvoksende vegetasjon. Moser dominerer myrene, og i Norge finnes av arten torvmose hele 80 ulike arter. En rekke andre mosearter og lavarter med kjøttetende planter finnes i myr. Firfisle, frosk og salamander har sine leveområder i myr. Myra er biotop for vannplanter, gress, starr, lyng og mindre busker. Christian Steel fra Sabima forklarte at myras mange arter sammen med lagring av karbon gjør naturtypen svært viktig og bevaringsverdig. I en myr går nedbrytingen av døde planter og annet dødt organisk materiale sakte med opphopning av delvis omdannet materiale, kalt torv.

– I Norge finnes det mange myrtyper. Dette henger sammen med vårt relativt kalde og fuktige klima og den store variasjonen vi har i klima, geologi og høyde over havet. Eksempler på myrtyper i Norge er topogen myr, myreng, rikmyr og kalkmyr. Myr dekker ca 4 prosent av landarealet i Norge, og totalt lagrer myrene minst 950 millioner tonn karbon. Dette tilsvarer Norges årlige utslipp av klimagasser i 66 år.

Fordi våtmarkene er så rike på plante- og dyreliv er de svært populære landingsplasser for trekkfugler på vei mot nord om våren og mot sør om høsten. Myrer inngår i trekkruter til flere arter.

Les hele artikkelen hos Stjørdals-Nytt