Direktoratet for mineralforvaltning søker om tillatelse til økt utslipp av kopper i Orkla og redusert prøvetaking

Direktoratet for Mineralforvaltning søker nå Miljødirektoratet om tillatelse til en betydelig økning av grenseverdiene for utslipp av kopper i Orkla. Naturvernforbundet mener at utslippene i stedet burde vært redusert.

Miljødirektoratet
post@miljodir.no

Kommentar til foreslått overvakingsprogram for avrenninga frå Løkken gruver i 2015

Vi viser til ”Løkken gruveområde Tiltaksrettet arbeid i 2014” frå Direktoratet for Mineral­forvaltning, som også inneheld tiltaksplan for 2015.  Vi vil spesielt kommentere spørsmål rundt grenseverdiar og overvaking, og ikkje koma inn på tiltaka i denne samanhengen

Oppsummering:

Vi ber om at Miljødirektoratet avslår ønsket frå Direktoratet for mineralforvaltning om å heve grenseverdien for innhaldet av kopar i Orkla.

Vi viser til vårt brev av 17.02.2014 om behov for å senke grenseverdien for kopar i Orkla, og ber om tilbakemelding på kvar den saka står.

Vi ber om at prøvetakingsfrekvensen på innhaldet i avrenninga blir oppretthalde, også i 2015.

På side 3 i Direktoratet for Mineralforvaltnings plan for Løkken står det:

”Miljødirektoratets grenseverdier for kobber (Cu) og andre metaller

Grenseverdien 10 mikrogram Cu/l vil bli vurdert, særlig i lys av vannkvaliteten i resipientene. Enkelte resipienter har alkalisk vann, og det forventes ikke at tungmetaller er like giftig for fisk som lever i hardt som i bløtt vann. Grenseverdier for sink, kadmium og løst aluminium kan også ha betydning for bunndyr og fisk i vannforekomstene og vil bli vurdert på samme måte. I delundersøkelsen for Løkken vil betydningen av Cu for laks og sjøørret i Orkla ved Svorkmo og ved Vormstad ha særskilt fokus.”

Vi ser det som foruroligande at Direktoratet for Mineralforvaltning vil arbeide for å heve grenseverdien for kopar i Orkla vesentleg.  Slik vi ser det, og i følgje informasjon frå forskarar, så er i staden behov for å senke grenseverdien.  Vi viser i denne samanhengen til vedlagde brev som vi sendte Miljødirektoratet 17.02.2014.

Det blir argumentert for å ta sjeldnare prøver av kjemisk innhald:

”Der det har skjedd små endringer fra år til år, vurderes det historiske avrennings­si­tua­­sjonen som godt dokumentert og det anses som lite hensiktsmessig å analysere like grundig hvert år. Det er foreslått å redusere frekvensen, dvs. at det tas vann­prøver hvert kvartal for de fleste stasjonene.”

Vi er glade for at ein også vil måle på labilt aluminium, som ein hittil ikkje har lagt så stor vekt på.  Men, i ein situasjon der det blir prøvd ut ulike tiltak for å redusere av­renninga, må det vera spesielt viktig å oppretthalda frekvensen på prøvetakinga for å ha god kontroll på utviklinga.  I tillegg har vi dei siste åra sett store endringar i nedbørs­mengde og intensitet gjennom året som følgje av klima­endringar.  Dette er også med på å gjera det viktig å opprett­halda prøvetakings­frek­vensen.

Beste helsing

Mads Løkeland

Naturvernforbundet i Orklaregionen