Direktoratet for mineralforvaltning starter arbeid for å begrense forurensningene fra gruvene på Løkken

De nedlagte gruvene på Løkken representerer en økende utfordring på grunn av avrenning av tungmetaller som blant annet finner sin vei til elva Orkla. Direktoratet for mineralforvaltning starter nå et flerårig prosjekt for å begrense og i størst mulig grad redusere utslipp og skadevirkningene.

Helikopterspredning av olivin og bentonitt i Fagerlivatnet

Forurensning fea gruvene på Løkken har helt fra oppstarten vært et problem. Avrenningen av vann med store mengder tungmetaller har i større og mindre grad til slutt via elva Orkla rent ut i Orkdalsfjorden. Spesielt ille var det i tidsrommet 1952 til 1984 da prosessvannet ble via rør ført direkte ut i fjorden . Etter den tid ble det valgt en annen løsning, i det prosessvannet ble ført inn i en nedlagt gruve hvor tungmetallene over tid ble utfelt i gruveveggene. Etter hvert har en oppnådd en metning av hva gruva kan absorbere, og prosessen er i ferd med å «snu», i det avleiringer løses opp og ender ut i hovedsak til Fagerlivatnet. Derfra er veien kort til Bjørnlivatnet , og videre ned i Orkla.

Det ble for 3 år siden av staten bevilget 190 millioner for å i størst mulig grad stoppe forurensningen. Det har i ettertid vært en diskusjon om løsninger, men nå i September startet første trinn av en plan utarbeidet av Direktoratet for mineralforvaltning. Det er nå dumpet 100 tonn olivin i Fagerlivatnet. Dette skal kapsle inn de forurensende gruvemassene på bunnen slik at de blir liggende. I tillegg skal 400 tonn olivin dekke til forurensende masser på land. Her følger direktoratets egen beskrivelse av prosessen:

«Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har satt i gang arbeidet med å redusere avrenningen av tungmetaller fra Fagerlivatnet til Bjørnlivatnet i Løkken. Arbeidet består i tildekking av bunnen av Fagerlivatnet, tildekking av massedeponiet mellom Fagerlivatnet og veien til industriområdet med et tett toppsjikt. Formålet er å hindre forurenset vann i å lekke ut fra deponimassene til Fagerlivatnet og til gruverommene under, samt å binde opp tungmetaller som allerede finnes i store mengder i Fagerlivatnet.

Prosjektet har i første omgang en tidsramme på 3 – 4 år