E6-planene må revideres!

Naturvenforbundet har levert kommentarer til «konsekvensutredning E6 Gyllan – Kvål». Kritikken er relevant også for mange av de andre delplanene Nye Veier jobber med i Trøndelag.

Nasjonal transportplan har fem overordnede mål: 1: Mer for pengene, 2: Effektiv bruk av ny teknologi, 3: Bidra til oppfyllelse av Norges klima- og miljømål, 4: Nullvisjon for drepte og hard skadde, 5: Enklere reisehverdag og økt konkurranseevne for næringslivet.

Nye Veier la for noen uker siden fram en konsekvensutredning for E6 på strekningen Gyllan – Kvål. Naturvernforbundet har levert høringsuttalelse hvor konklusjonen er klar- Ingen av målene i nasjonal transportplan er oppfylt! Planene varetatt heller ikke natur og miljø etter de kriteriene som er satt opp.

Konklusjonen er ikke synsing, men bygger på informasjon framlagt i underrapportene i konsekvensutredningen og annen dokumentasjon. At Nye Veier kan konkludere med en anbefaling om bygging av ett av de framlagte alternativene er dermed en gåte. En strekning på 17 kilometer vil koste nesten 7 milliarder kroner, beregnet etter fjorårets kostnadsnivå. I tillegg kommer tapt natur, forverret klima, tapt landbruksareal, boområder og kulturminner. Utbyggingen er også med på å underminere Byvekstavtalen som både Trondheim og Melhus har skrevet under på.

Etter en grundig gjennomgang er vår konklusjon følgende:

Naturvernforbundet anbefaler at ingen av alternativene vedtas.

Det er ikke framlagt et forslag som fyller målene for Nasjonal transportplan eller for dette spesifikke prosjektet. Utredningene viser stor usikkerhet med tanke på konsekvenser for vernet og sårbar natur. Prinsippet om «føre var» overholdes ikke.

Lokale, regionale og nasjonale politiske mål, både innen jordvern, naturvern, utviklingen i biltrafikk og vern av natur, undergraves og motarbeides med alle alternativene.

I stedet for å vedta noen av alternativene, bør en følge firetrinnsmetodikken og søke å minimere transportbehovet, se på bruken av eksisterende infrastruktur og hva vi kan få ut av mindre ombyggingstiltak, før en går til det skritt å planlegge utbygging i ny trasé.

Det gleder oss å lese at flere statlige aktører er enige med oss. Farten og omfanget av veien må ned. La oss håpe innvendingene denne gang når helt inn, slik at E6 kan bygges ut på en samfunnstjenlig måte.

Mens betalingsviljen for å bygge nytt synes å være ubegrenset, lider eksisterende veinett av manglende vedlikehold. Naturvernforbundet mener vi først og fremst må ta vare på de veiene vi har!

Les hele høringsuttalelsen.

Norges naturvernforbund sendte også inn en uttalelse sammen med Norske Lakseelver, Norges jeger- og fiskerforbund og Reddvillaksen leverte vi denne høringsuttalelsen som konsetrerer seg om Gaula.