Elva og flyplassen

Naturvernforbundet mener den foreslåtte utbyggingen av Værnes flyplass er uakseptabel.

Lufthavndirektøren på Værnes, Stjørdal Næringsforum og Nye Veier har den siste tiden hatt utspill i Bladet og Adresseavisen der de tar til orde for å utvide flyplassen gjennom utfylling og nedbygging av det gamle elveleiet. Naturvernforbundets leder Morten Harper gir dem svar på tiltale i to innlegg. 

Innlegg i Bladet 16. august:
Elva og flyplassen

Bryr ikke lufthavndirektør Marit Helene Stigen seg om bekymringsmeldingen fra Avinors eget styre om økte klimautslipp fra flytrafikken?

Lufthavndirektør Marit Helene Stigen vil fylle ut store deler av det gamle elveleiet for å utvide flyplassen (Bladet 14. august). Det vil hun til og med gjøre før kompenserende tiltak for sjøørreten er på plass og utprøvd. Stigen forsøker å skyve næringslivets interesser foran seg, og får støtte fra Jon Uthus i Stjørdal Næringsforum.

Det gamle elveløpet sør for flystripa mellom Langøra og Sandfærhus er svært viktig for biologisk mangfold. Stjørdalselva har status som nasjonalt laksevassdrag, noe som medfører et særskilt ansvar for å ta vare på leveområdene for laks og sjøørret. Det er godt dokumentert, senest i to rapporter fra NTNU Vitenskapsmuseet, at det gamle elveløpet har «stor verdi for sjøørreten». Langøraområdet er også viktig for mange typer fugl. Naturvernforbundet mener derfor at den foreslåtte utbyggingen er uakseptabel, og en eventuell utfylling må begrenses mest mulig.

Stigen tar til orde for bygge ned store deler av dette naturområdet før det etableres en ny lagune på sjøsiden av Langøra, med et nytt brakkvannsområde for sjøørreten. Vitenskapsmuseets siste rapport konkluderer med at det er «stor usikkerhet forbundet med om et slikt kompenserende tiltak vil fungere etter hensikten». Da må det være et minstekrav at dette nye området er etablert og man kan dokumentere at tiltaket faktisk virker før en utfylling i det hele tatt kan starte i det gamle elveleiet. Å avvike fra denne rekkefølgen er et uforsvarlig sjansespill med sjøørreten, stikk i strid med føre var-prinsippet.

Utspillet fra lufthavndirektøren rimer dessuten dårlig med bekymringsmeldingen fra Avinors eget styre om klimautslippene fra flytrafikken. I et brev til Avinors eier Samferdselsdepartementet, referert i Klassekampen 5. juli, uttrykker styret bekymring for at tilrettelegging for stadig vekst i flytrafikken motarbeider nasjonale klimamål og internasjonale forpliktelser. Dette er en viktig erkjennelse som også burde prege planleggingen på Værnes.

I artikkelen vises det til et ønske om elektrifisering av innenlandsflygningene, men det ligger langt i det blå om og når det skulle skje. Det er risikofylt klimapolitikk å basere seg på slike usikre forhåpninger.  

Elveeierlag, fiskere og ornitologer har også engasjert seg mot utbyggingen. Stjørdalselva utgjør verdiskapning for flere titalls millioner kroner hvert år. Det er viktig for lokalt næringsliv. Hvilke interesser er det Jon Uthus og Stjørdal Næringsforum taler for i denne saken? I alle fall ikke de som arbeider for et bærekraftig næringsliv. Langsiktig økonomisk utvikling forutsetter god forvaltning av naturverdiene.

Innlegg i Adresseavisen 21. august:
Naturvernforbundet mener den foreslåtte utbyggingen av Værnes flyplass er uakseptabel

 Værnes flyplass kan «stagnere» advarer Stjørdal Næringsforum, Nye Veier og lufthavndirektøren – hvis ikke flyplassen får bygge ned viktige naturområder (Adressa 10.08.18). Her argumenterer næringslivets representanter med ryggen mot fremtiden. Langsiktig økonomisk utvikling forutsetter tvert imot god forvaltning av naturverdiene.

Det gamle elveløpet sør for flystripa mellom Langøra og Sandfærhus er svært viktig for biologisk mangfold. Stjørdalselva har status som nasjonalt laksevassdrag, noe som medfører et særskilt ansvar for å ta vare på leveområdene for laks og sjøørret. Det er godt dokumentert, senest i to rapporter fra NTNU Vitenskapsmuseet, at det gamle elveløpet har «stor verdi for sjøørreten». Langøraområdet er også viktig for mange typer fugl. Naturvernforbundet mener derfor at den foreslåtte utbyggingen er uakseptabel, og en eventuell utfylling må begrenses mest mulig.

Elveeierlag, fiskere og ornitologer har også engasjert seg mot utbyggingen. Stjørdalselva utgjør verdiskapning for flere titalls millioner kroner hvert år. Det er viktig for lokalt næringsliv. Hvilke interesser er det Stjørdal Næringsforum taler for i denne saken?

Man kan også spørre seg om det virkelig er en del av Nye Veiers samfunnsoppdrag å rasere verdifull natur, bare fordi det virker som en lettvint måte å bli kvitt steinmasser.

Naturvernforbundet vil oppfordre lufthavndirektør Marit Stigen om å merke seg bekymringsmeldingen fra Avinors eget styre om økte utslipp fra flytrafikken. I et brev til Avinors eier Samferdselsdepartementet, uttrykker styret bekymring for at tilrettelegging for stadig vekst i flytrafikken motarbeider nasjonale klimamål og internasjonale forpliktelser. Dette er en viktig erkjennelse som også burde prege planleggingen på Værnes.