Energieffektivsering framfor vindkraft som krisetiltak

Energieffektivisering gir i motsetning til vindkraft mange varige arbeidsplasser. Dersom vi satser på energisparing i bygg, blir det mange arbeidsplasser, både i byggenæringa og i industrien som leverer byggemateriell, skriver Naturvernforbundet i Trøndelag i et brev til Olje og energidepartementet.

Naturvernforbundet i Trøndelag har skrevet brev til departementet hvor vi advarer på det sterkeste mot å bruke koronakrisa som en brekkstang for enda mer utbygging av miljøskadelig vindkraft. Departementet bør i stedet legge til rette for en storstilt satsing på energieffektivisering. Dette vil spare naturen samtidig som at det gir mer kraft og mer arbeidsplasser for hver krone som brukes.

Brevet kommer som en respons på at Vindkraftselskapenes organisasjon, Norwea og Maskinentreprenørenes forbund har skrevet brev til departementet hvor de ber om fortgang i vindkraftutbygging som et ledd i krisetiltakene i kjølvannet av koronaepidemien. 

-Det er helt uaktuelt å skulle bruke koronakrisa som brekkstang for en ytterligere nedbygging av fjellnaturen som for eksempel Innvordfjellet i Namdalen og Svarthammaren i Orkland, sier fylkesleder Magne Vågsland. Han minner om at lokalpolitikerne i begge tilfeller har gått mot prosjektene. 


I vår uttalelse til nasjonal ramme for vindkraft argumenterer vi for vårt syn på ytterligere utbygging av landbasert vindkraft:

«Naturvernforbundet i Trøndelag mener at Trøndelag allerede har ofret for mye natur til vindkraft. For å bevare den inngrepsfrie naturen, naturmangfoldet, den sørsamiske reindrifta og friluftslivsinteresser ber vi om at områdene i Trøndelag tas ut av nasjonal ramme for vindkraft.» .[1]:

Energieffektivisering gir arbeidsplasser og frigjør energi
Energisparing er langt billigere enn å bygge vindkraft sett utfra hvor mye strøm man får frigjort og gir i motsetning til vindkraft mange varige arbeidsplasser . En rapport fra Elektroforum viser at energioptimalisering av bygg kan gi 13 900 arbeidsplasser[1]. Tiltak som gir 1 TWh meir spart energi i bygg kvart år, gir anslagsvis 8 000 varige arbeidsplassar ifølge ulike rapporter[2]. Og potensialet er langt større enn dette. Forskere på Sintef og NTNU sier at vi kan spare 40 TWh i bygg fram mot 2040[3].

Til sammenligning får vindkraftanleggene til Fosen vind (1000 MW) om lag 40 – 50 arbeidsplasser når de er kommet i drift (vindportalen.no).

Mange prosjekter for energisparing er «gryteferdige» for igangsetting, og vil raskt kunne avhjelpe situasjonen under koronakrisa. Regjering og storting må mangedoble Enovas budsjett for støtte til energisparing og gjøre det enklere å få støtte. Hvite sertifikat som premierer energisparing, må komme i stedet for dagens naturfiendtlige støtte til ny vindkraft.
 


[1] https://e24.no/naeringsliv/i/8mG1oG/ny-rapport-om-byggsektoren-groent-skifte-kan-gi-13900-nye-arbeidsplasser

[2] •Zero 2017:  «Undersøkelser viser at det fram mot 2030 vil kunne utløse samfunnsøkonomiske gevinster på 80–90 milliarder kroner og skape 7 000–8 000 nye, varige arbeidsplasser.»  https://zero.no/wp-content/uploads/2017/08/Energisparing-i-bygg-1-1.pdf

•Arnstadutvalget 2010: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/vedlegg/boby/rapporter/energieffektivisering_av_bygg_rapport_2010.pdf  «80 000 nye årsverk i bygg‐ og anleggssektoren» og » Gruppen mener det er realistisk å redusere ener‐ gibruken til drift av bygg med netto 10 TWh pr. år innen 2020″ Med andre ord 8000 årsverk pr TWh, og held ein på med det i mange år framover, med 1 TWh ny frigjort energi pr år, så blir dette varige arbeidsplassar.

[3] https://www.sintef.no/siste-nytt/hvorfor-vinner-vindkraft-nar-det-er-store-mengder-energi-a-hente-i-byggene-vare/   


[1] https://naturvernforbundet.no/getfile.php/13147433-1570464292/Fylkeslag%20S%C3%B8r-Tr%C3%B8ndelag/Bilder/190930%20H%C3%B8ring%20nasjonal%20ramme%20for%20vindkraft%20-%20Naturvernforbundet%20i%20Tr%C3%B8ndelag.pdf