Et uholdbart naturinngrep på Frigården

Vi mener den foreslåtte planen er et så ødeleggende naturinngrep – med store negative konsekvenser for klima og naturmangfold – at reguleringsforslaget må avvises.

Naturvernforbundet har sammen med Norsk Ornitologisk Forening sendt en høringsuttalelse som krever at planforslaget for «Smart Mobility Norway» (tidligere Hell Arena) på Frigården i Lånke blir avvist. Prosjektet ødelegger store myrområder, Frigården er et av de viktige leveområdene for Stor salamander, og utbyggingen er vil være negativ for både fugeliv og friluftsliv. 

Hele høringsuttalelsen er gjengitt nedenfor.

Høring – forslag til reguleringsplan 2-063 Hell Arena

Uttalelse fra Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker samt Norsk Ornitologisk Forening – Stjørdal lokallag

Vi viser til høring med frist 3. desember. Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker samt Norsk Ornitologisk Forening – Stjørdal lokallag har følgende merknader.

Hell Arena er et omfattende og alvorlig naturinngrep på Frigården. Planområdet er i høringsdokumentene angitt til 1052 dekar. Området er i dag skog og myr, med en variert flora og fauna, herunder flere rødlistearter og viktige naturtyper. I området finner vi blant annet den sterkt truede naturtypen rikere myrflate i låglandet og rødlistearten brunskjene. I nærheten av tiltenkte Hell Arena finner vi dessuten forekomster av stor salamander, Stjørdals nasjonale ansvarsart. Området har dessuten et rikt fugleliv. Store deler av myrområdene er dype, de er og viktige som flomdemper og karbonlager. Frigården er videre et attraktivt og mye brukt friluftsområde både for ski og fotturer, som gir en lett tilgjengelig naturopplevelse for mange særlig i Lånke.

Formålet for planen er oppgitt å være «forskning, testing, opplæring og undervisning» samt «arrangement knyttet til nye energiformer og ny teknologi innen transport». Vi anser det som diffust både hvilken virksomhet som konkret skal foregå og realismen i prosjektet. Momenter i planforslaget tyder dessuten på at motorsport fortsatt er en del av aktivitetene.

Den største trusselen mot naturlige økosystemer er tap av areal gjennom endret arealbruk, fastslått av FNs naturpanel. Her vil det aktuelle anlegget skjære seg som en kile inn i et naturlig skog- og myrområde, og bidra til ytterligere reduksjon av leveområder for sårbare arter.

Vi mener den foreslåtte planen er et så ødeleggende naturinngrep – med store negative konsekvenser for klima og naturmangfold – at reguleringsforslaget må avvises.

 

MASSIV ØDELEGGELSE AV MYROMRÅDER

Utbyggingen av baneanlegget for Hell Arena berører rundt 300 dekar myr. Opparbeiding av ny skiløype vil i tillegg påvirke 130 dekar myr. En utbygging av Hell Arena vil dessuten ha en drenerende, negativ effekt på omkringliggende og store myrområder.

Mye av myrområdene er rikmyr og er opp til seks meter dyp. Vi viser til Swecos kartlegging av rikmyr på de nordlige delene av Raudsandmyra, Mikkelsmyrbekken og sørlige deler av Stormyra. Naturvernforbundet støtter Swecos konklusjon om at naturtyper og vegetasjon har stor verdi. Rikere myrflate i låglandet er en sterkt truet naturtype, og det er funn av rødlistearter som blant annet brunskjene (sårbar) og nebbstarr (nær truet).

I tidligere tider ble myrer sett på som verdiløse områder som kunne bygges ned, noe som har ført til at én tredjedel av Norges myrer er ødelagt. I dag vet vi at myr er viktig både som flomdemper, karbonlager og som levested for mange arter av dyr og planter. Denne karbonlagringen er langt viktigere enn man tidligere har vært klar over, og bevaring av myr i Norge er et vesentlig klimatiltak. Ifølge en rapport fra NINA er myr det økosystemet som lagrer mest karbon per arealenhet i Norge (Bartlett et al. 2020: Carbon storage in Norwegian ecosystems, NINA Report 1784, https://hdl.handle.net/11250/2655580). Skal vi ta klimaavtalen fra Paris på alvor må vi ta vare på våre egne karbonlagre – som myrene på Frigården.

Hvis Stjørdal skal være en foregangskommune for klima og miljø, og det er en vedtatt målsetning, kan en slik massiv ødeleggelse av myrområder ikke aksepteres.

 

NÆROMRÅDET TIL STOR SALAMANDER

Ikke alle er så heldig å ha en så spesiell art som stor salamander som nærmeste nabo. Flere og flere stjørdalinger er nå blitt stolte av denne arten, som er nær truet på rødlisten og utpekt som Stjørdals nasjonale ansvarsart. Frigården er et viktig leveområde for salamanderen, som Naturvernforbundet har gjort publikum kjent med gjennom «naturgledeturer» over flere år.

I plandokumentene anføres det at det er registrert stor salamander vest for planområdet, men at det ikke er aktuelle dammer eller tjønn for salamanderen i selve planområdet. Videre anføres det at tiltaket ikke vil endre vannbalansen i dammer med registrert stor salamander. På det grunnlaget anser planforslaget at den negative påvirkningen for salamander er liten.

Vi er ikke enig i en slik konklusjon. Vi mener et så omfattende og dramatisk inngrep som Hell Arena ved stor salamanderens påviste leveområder kan ha negative virkninger for arten. Det framstår prematurt å utelukke konsekvenser for vannmiljøet. Utbyggingen vil også begrense stor salamanderens vandremuligheter og ekspansjon over tid. Vi mener planforslaget ikke er i samsvar med naturmangfoldlovens føre var-prinsipp. 

 

ET FUGLERIKT OMRÅDE

«Variasjonen i landskapet med skog i ulik alder og åpne myrområder gir gode leveområder for fugl», skriver kommunedirektøren i det samlede saksframlegget. Det er en vurdering vi slutter seg til. At dette er et fuglerikt område er også bekreftet av Sweco som registrerte 20 fuglearter under en kort befaring. I influensområdet finnes flere rødlistearter. Dette er trolig hekkelokalitet for storspove (sårbar), og Hubro (sterkt truet) er tidligere registrert. Det er også observert orrfuglleik innenfor influensområdet.

Vi mener likevel at Swecos egne feltundersøkelser har vært svært overflatiske med tanke på fuglelivet, med kun to befaringer i siste halvdel av juni med et års mellomrom, i en tid på året da mye av sang- og spillaktivitet hos territoriehevdende fugler har dabbet av. Det er stor variasjon på aktivitetsnivået hos fugler av ulike arter gjennom hekkesesongen, og man bør foreta flere takseringer og registreringer i perioden mars-juni. Fra midten av juni avtar mye av sangaktiviteten hos spurvefugler, og man mister mye informasjon om det reelle antall par i området.

Enkelte rovfugler (for eksempel hønsehauk) og ugler starter tidlig med territoriehevding i mars-april, skogshøns (storfugl, orrfugl, jerpe) har spillaktivitet i samme tidsrom. Spettefugler starter også tidlig, i mars-april. Vadefugler som hekker i tilknytning til myrområder og annen våtmark (vipe, storspove, rødstilk, skogsnipe, enkeltbekkasin) er mest aktive i april-mai med spillflukt. Fugler som ankommer hekkeplasser tidlig kan også ha mislykket hekking av ulike årsaker og forlate området. De blir heller ikke registrert ved en befaring i juni.

Hubro nevnes også med registrering innen influensområdet, men det konkluderes med at arten ikke hekker i nærområdet, uten at det er foretatt noen oppfølgende undersøkelser. Det aktuelle området inngår trolig i jaktområdet til hubro som hekker i nabokommunen Malvik.

 

ØKT AVRENNING OG FLOMFARE – VANNFORVALTNING

En utbygging av Hell Arena vil medføre økt avrenning. Plandokumentene mener konsekvensene har liten betydning, men det erkjennes at både Fugla- og Nøkkholbekkvassdraget har økt fare for flom.

Vi etterlyser en vurdering av prosjektet i forhold til regional plan for vannforvaltning i Trøndelag vannregion, som ikke er nevnt i plandokumentene, slik også kommunedirektøren bemerker. Vi slutter oss videre til kommunedirektørens merknader: «Myr har stor kapasitet til å holde på vann i våte perioder og demper flom, og frigir vann til naturen rundt i tørre perioder. Dette har stor betydning for vannmiljø lokalt i flere bekker. Klimaendringene fører til mer nedbør, men også flere tørkeperioder, som fører til behov for vannregulerende natur. Ødelagte myrer er en viktig grunn til at kapasiteten til flomdemping og vannregulering er vesentlig redusert i Norge i dag, i forhold til forrige århundre. Våtmarksområdet i planområdet har en funksjon mht rensing av vann og lagring av vann. Dette kan ha betydning for om miljømålene i regional plan for vannforvaltning, oppnås i berørte vannforekomster.»

Vi mener tiltakshaver må svare konkret på konsekvenser for miljømålene i regional plan for vannforvaltning før planen kan behandles.

 

BESLAGLEGGER ET VIKTIG FRILUFTSOMRÅDE

Frigården er et viktig og mye brukt område for friluftsliv, med naturopplevelser i nærmiljøet gjennom hele året. Det er flere skiløyper, akebakker og skihytte. Mye av terrenget er barnevennlig. Det er også flere turstier som har utgangspunkt i området og leder til blant annet badeplasser. Klatrefeltet blir ikke direkte fysisk berørt av planen, men omgivelsene og utsikten vil endres – og dermed naturopplevelsen. Vi mener Frigården har stor verdi som lokalt friluftsområde.

Hell Arena vil bygge ned området med skihytte og skiløypene. Planforslaget inneholder etablering av nye skiløyper og hytte på et nytt areal. Løypene vil da komme nærmere utbygd område, og vi mener naturopplevelsen vil bli langt dårligere enn i dag. Situasjonen i 2020 har understreket verdien av lokale friluftsområder, og en utbygging av Hell Arena vil opplagt redusere friluftsområdet på Frigården. Vi vil her trekke fram og slutte oss til kommunedirektørens merknad om at området «endrer karakter fra naturlandskap til utbyggingsområde», og at dette utgjør «et dramatisk inngrep i landskapet».

 

UKLARHETER OM ANLEGGETS AKTIVITETER

Det omtales i plandokumentene at Hell Arena har endret profil gjennom de mange årene siden prosjektet ble lansert. Det oppsto som en arena for motorsport, men framstilles nå primært som et anlegg for «forskning, testing, opplæring og undervisning». Vi mener det er uklarheter i planforslaget om hvilke aktiviteter som konkret skal foregå og i hvilken grad det fortsatt er en arena for motorsport.

I kommunedirektørens saksframlegg heter det: «Planforslaget innebærer nå ingen motorsportaktiviteter…» (side 8). Tiltaksbeskrivelsen fra Hell Arena, som inngår i planforslaget, omtaler imidlertid at det 4-6 ganger i året skal være større arrangementer med «hovedsakelig el-bil» (side 1). Videre står det at hovedbanen skal utformes ut fra FIA standard, altså standard fra Det internasjonale bilsportforbundet (side 3). Vi mener anleggets planlagte aktiviteter må klargjøres bedre før behandling. 

 

GANG- OG SYKKELVEI – REKKEFØLGEKRAV

Planen omfatter bussholdeplass langs Selbuvegen samt gang- og sykkelvei fra Selbuvegen og inn til det nye anlegget. I likhet med reguleringsplanen for Stormyra næringsområde og Lauvåsen steinbrudd er det stilt rekkefølgekrav om at gang- og sykkelvei skal være etablert fra Frigårdskrysset til Bjørgmyran før utbygging av Hell Arena kan skje.

Det er på høy tid å bygge gang/-sykkelvei til Frigården, men dette er en sak for seg uavhengig av Hell Arena. Vi viser til at det er et pågående arbeid med regulering av en slik trasé. Tilrettelegging for å kunne gå og sykle på en god og trygg måte er et ansvar for kommune og fylke. Hell Arena vil kraftig svekke verdien av å gå eller ta seg en sykkeltur til det som i dag er et fint og populært friluftsområde.

 

PLANFORSLAGETS TRE TILLEGGSOMRÅDER

Planforslaget inneholder også tre såkalte tilleggsområder, som er allerede og ulovlig utførte inngrep i området: ny trasè for Stormyrvegen, utfyllinger ved veien og et stort massedeponi (oppgitt til 150 000 kubikkmeter) på dyrket mark. Vi er kritisk til en framgangsmåte der ulovlige inngrep i LNF-områder i etterkant foreslås godkjent gjennom reguleringsendring. Det kan da framstå som det er fritt fram å bygge vei eller gjøre utfyllinger i natur og på dyrket mark. Signaleffekten av å godkjenne planforslaget kan være sterkt negativ, med uoversiktlige konsekvenser. En godkjenning av ulovlige tiltak i etterkant bryter dessuten med prinsippet om likebehandling, som er avgjørende for tilliten til forvaltningsmyndighetene.

Ellen Andersson /s/
Leder Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker

Per Inge Værnesbranden /s/
Leder i Norsk Ornitologisk Forening – Stjørdal