Fjellreven nedjustert fra kritisk truet til sterkt truet art

Med en estimert bestand på rundt 300 voksne fjellrev er bestanden i Norge nedjustert fra kritisk truet til sterkt truet. Arbeidet frivillige gjør har vært helt avgjørende for denne utviklingen.

Det hyggelig å melde at den frivillige innsatsen fortsetter.

«Fjellrevgruppa i Selbu, Tydal, Holtålen og Røros skal, på frivillig basis, arbeide med det formål å få reetablering og oppfølging av fjellrev i vårt distrikt. Dette skal gjøres ved registreringer, rødrevuttak i høgfjellet og beredskap med tilleggsforing ved aktuelle forautomater. Andre tiltak kan iverksettes ved behov og gjennom kontakt med aktuelle etater.» (Gruppas formål)

En stor del av fjellrevbestanden oppholder seg i grensefjella. Det utarbeides derfor en felles overvåking for Norge og Sverige. Det ble i 2021 registrert 54 fjellrevkull med minimum 243 valper (NINA-rapport 2058). I Midt-Norge ble det registrert 13 kull med til sammen 54 valper. I Helags, vårt svenske naboområde, ble det registrert 26 ynglinger. Det er estimert rundt 300 voksne fjellrev i Norge.

I følge årsrapporten for Fjellrevgruppa var utsiktene for smågnagerår i 2021 ikke så store, men utover sommeren og høsten ble det registrert både mus, og ikke minst, lemen. Dette gir grunn til optimisme for et svært bra år for fjellreven i 2022, men dette er svært avhengig av forholdene utover vinteren. Nå får vi håpe på et skikkelig «lemenår» slik som i årene 2001 og 2011.

Bilder fra kamera på forautomatene viser at alle forautomatene i Sylan og Kjølifjellet blir brukt av flere fjellrever. Forautomatene ved Rotåa og Veunda utpeker seg med at flest fjellrever er innom i løpet av høsten og vinteren.

Ellers ser det ut til at automatene fungerer etter sin hensikt ved at det stort sett bare er fjellrever som kan nyttiggjøre seg fôret i disse.

Etter at Fjellrevgruppa startet med rødrevuttak i fjellrevområder vinteren 2004/05 er det ved siste årsskifte uttatt 488 rødrever i fjellnære områder.

Fjellrevgruppa har det siste året bestått av: Tom Johansen, Marit Østby Nilsen, Ingebrigt Kirkvold, Saxe Aasen, Solveig Græsli. Øystein Nyrønning, Terje Borgos og Olav Nyrønning. Deltakerne representerer fjellrevkommunene i tidligere indre Sør-Trøndelag.

Du kan lese hele årsrapporten fra Fjellrevgruppa her.