Fjerning av fremmede treslag i Grytdalen Naturvernresorvat

Fylkesmannen engasjerer nå Songli eiendom for å fjerne fremmede arter fra Grytdalen

Fjerning av fremmede treslag i Grytdalen Naturreservorat.

I St. meld. nr. 26 (2006-2007) sies følgende: Naturen skal forvaltes slik at arter som finnes naturlig blir sikret i levedyktige bestander, og slik at variasjonen av naturtyper og landskap blir opprettholdt og gjør det mulig å sikre at det biologiske mangfoldet fremdeles kan utvikles. Derimot skal endringer av biologisk mangfold som skyldes menneskelig aktivitet opphøre. Med denne bakgrunn satte Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for flere år sida i gang arbeid med å registrere det som kan finnes av fremmede treslag i fylkets forskjellige naturreservat. I forbindelse med dette er firma Bioreg AS blitt engasjert for registrering og lokalisering av slike treslag i Grytdalen naturreservat , en registrering hvor også personer med  lokalkjennskap, som Johan Andøl har, har bidratt i denne  karlegginga.

Denne rapporten tar for seg areal der det er innslag av treslag som ikke er kommet på naturlig vis til Grytdalen naturreservat. En introduksjon og beplantning av slike treslag i Grytdalen skyldes nok i hovedsak salige Consul Thams. Da de ble plantet var dette sikkert et forsøk på å «pynte på» naturen, noe som for oss i dag betraktes som uønskede naturinngrep

I et notat fra Fylkesmannen er nå listet opp 5 områder som krever tiltak, hvor særlig sitkagran er den store synderen. Mot et visst honorar fra Fylkesmannen skal nå det nyopprettede Songli Eiendom være ansvarlig for å fjerne uønskede treslag. I veiløse områder vil en felling av trær og busker være det primære. Trærne vil da ikke transporteres ut av området men bli liggende. I områder med kort vei til veg vil trær og planter transporteres fram til Songlia , hvor den blant annet kan benyttes til fyring. I begge tilfeller vil det nok kreves en årlig oppfølging og skøtsel.