Flaggermussafari med kveldsmat på Mæle gård

Fredag 19. august møtte det opp omtrent 60 voksne, barn og ungdommer til Flaggermussafari på Mæle gård på Stjørdal.

Anne Marit Ligaard

Mæle gård har lang tradisjon, har vært historisk viktig i flere perioder og har fått både byggeskikkpris og miljøpris. Hagen på gården er registrert hos Riksantikvaren som kulturminne, så vi var glade for å få komme på besøk.

Vi startet med kveldsmat og kanelboller fra lokale produsenter mens ornitolog og flaggermusekspert Per Inge Værnesbranden holdt foredrag for oss. Flaggermus er det eneste pattedyret som kan fly aktivt og hører til en av de eldste dyregruppene på jorda. Fossiler viser at de ikke har forandret seg mye de siste 50 millioner årene. På verdensbasis finnes det 1400 flaggermusarter, noe som utgjør 20 prosent av alle pattedyrarter.

Tolv av disse holder til i Norge og alle er fredet. Dessverre er fire av artene i Norge truet, mens to av artene er nær truet. I Sør-Amerika finnes det flaggermus som er avhengige av å suge blod for å overleve, mens andre lever av frukt. I Norge lever alle artene av insekter. I løpet av ei natt kan ei enkelt flaggermus fange 3000 insekter. Flaggermusene sliter derfor når insektsproduserende områder som tjern, våtmark og myrer bygges ned. Det er også et problem at kantvegetasjon som både er fluktlinje og har mange insekter blir ødelagt. I tillegg hugges løvskog som har mange insekter, og gamle trær som har viktige hulrom som flaggermus bruker.

På Mæle bor flaggermusene i låven. Vi vet ikke nøyaktig hvor de holder til, men det er vanlig at de gjemmer seg i sprekker og oppunder taket på ubebodde loft. Da skumringen kom gikk vi ut for å se og lytte etter flaggermus. For å høre dem brukte vi detektorer som gjorde at de høyfrekvente lydene de lagde ble hørbare for oss. Ut fra lydene kunne vi artsbestemme flaggermusene vi oppdaget til nord-flaggermus som er den vanligste arten i Norge. Disse flaggermusene er avhengige av hus som ynglested og derfor må man være forsiktig når man restaurerer gamle bygninger eller oppdager flaggermus der man bor. Heldigvis får de være i fred på Mæle. Nordflaggermus jakter ofte over skogen eller kulturlandskap og vi kunne se at den ‘stupte’ etter insekter. Flaggermus kan bli opptil 40 år og de fleste artene får bare en unge.

Mens Værnesbranden foredro kom kveldssola inn i lokalet, og da vi gikk ut kunne vi vente på flaggermusene i en vakker og varm sensommer-senkveld. Takk til alle som møtte opp med entusiasme, interesse og glede.