Forsøksfiske i Orkdalsfjorden

Konsulentfirmaer SWECO fikk av Fylkesmannen tillatelse til et prøvefiske på laks og sjøørett i Orkdalsfjorden med oppstart i april. Etter at blant andre Naturvernforbundet og Orkla Fellesforvaltni proresterte, har nå fylkesmannen med oppsettende virkning trukket tilbake tillatelsen for en nærmere utredning

Unspecified

Her kan du lese Fylkesmannens svar

SWECO  Prof. Brochs gt. 7030  TRONDHEIM    

Klager på tillatelse til garnfiske utenfor Orkla og Skjenaldelva – oppsettende virkning 

Fylkesmannen har mottatt skriftlige klager fra Orkla fellesforvaltning, Orkla vannområde og naturvernforbundet i Orklaregionen på fisketillatelsen gitt SWECO i brev av 17.03.2016. I tillegg har det kommet flere muntlige klager. Det anmodes om oppsettende virkning. 

Fylkesmannen beslutter å gi klagen oppsettende virkning med hjemmel i forvaltningsloven § 42. På bakgrunn av svake bestander av anadrome arter i området og nye opplysninger om formålet med fisket og alternative metoder, finner vi det er riktig å vurdere grunnlaget for tillatelsen på nytt.  

Garnfisket kan ikke videreføres før klagen er behandlet.     

Med hilsen   

Stein-Arne Andreassen  (e.f.) Kari Tønset Guttvik