Framtida til Frigården i Lånke

Tusen takk til politikerne, lokalbefolkning og alle andre som møtte opp på debattmøtet om framtida til Frigården!

Debattmøte på FrigårdenAnne Marit Ligaard

Tirsdag 22. november arrangerte Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker debattmøte om Frigårdens framtid. Unntatt Ap som hadde nominasjonsmøte, stilte alle partiene som er representerte i Stjørdal kommunestyre med profilerte debattanter, blant annet varaordfører Ole H. Sandvik (Høyre) og leder i plankomiteen Rolf C. Berg (Senterpartiet).

Naturvernforbundet hadde en kort innledning om hvorfor vi mener det er helt nødvendig å ta vare på all naturen som er igjen på Frigården. Vi snakket spesielt om myras velsignelse og viktighet som karbonlager, og påpekte at ingen annen naturtype lagrer like mye karbon per arealenhet, ja den lagrer mer enn regnskog! Med klimatoppmøtet, COP 27, ferskt i minne vil de fleste være oppmerksomme på den enorme oppgaven vi har foran oss med å kutte klimagasser. Mange mister også motet når de ser hvor smått det går framover med internasjonale avtaler og ikke minst oppfølgingen av disse, blant annet her hjemme. Ifølge Sabima lagrer norske myrer minst 950 millioner tonn karbon, noe som skal tilsvare Norges årlige utslipp av klimagasser i 66 år. Om vi skal grave opp myra, blir det desto mye mer å kutte andre steder. Trøndelag er et av fylkene med mest myr, det betyr også at vi har et stort ansvar for å ta vare på den. Stjørdal er ikke noe unntak.

Myra er også en viktig vannregulator som holder på vannet når det er mye nedbør, mens den avgir vann når det er tørke. Det er viktige egenskaper nå og i ei framtid som vi vet kommer til å bli preget av ekstremvær. En NOU fra 2013 anbefaler å ta hensyn til myr for å hindre flomvann og sier at kapasiteten til flomdemping i Norge er vesentlig redusert i forhold til tidligere på grunn av ødelagte myrer. Vi har faktisk ødelagt mer enn 1/3 av myrene våre!

Myra er i tillegg et svært viktig leveområde for tusenvis av ulike arter planter og dyr. Mange har myra som eneste levested. I tillegg bruker mange fuglearter myra som hekke- og rasteplass. Nettopp Frigården er et fuglerikt område og et viktig landskap for naturmangfoldet på Stjørdal. I tillegg er deler av myra på Frigården lavtliggende rikmyr. Dette er en sterkt truet naturtype som vi må ta mye bedre vare på. Den består av og bebos av rødlistearter som brunskjene og nebbstarr. En annen truet art som vi finner på Frigården er storsalamander. Den er avhengig av fisketomme dammer av en spesiell kvalitet, og den trenger også et større område rundt dammene fordi den mesteparten av tida lever på land.

Man anslår at globalt utryddes omtrent hundre arter daglig. Det er et utryddelsestempo som truer økosystemene og dermed livet på jorda. I tillegg er antall individer innenfor ulike arter i sterk nedgang. WWFs omfattende rapport ‘Living Planet’ fra i høst sier at verdens dyrebestander av virveldyr (pattedyr, fugler, fisker, krypdyr og amfibier) har minket med 69 prosent siden 1970. Vi taper altså både natur og naturmangfold! Å ødelegge myra på Frigården betyr å ytterligere redusere natur og i verst fall naturmangfold – i tillegg til å slippe ut klimagasser. I november ble klimatoppmøtet, COP 27, avholdt. Nå nærmer det seg et like viktig møte i Canada, nemlig naturtoppmøtet, COP 15. Mange har ikke forstått sammenhengen mellom klimakrisen og krisen i naturen. Her kan nettopp myra være et pedagogisk eksempel.

Vi ble glade for å høre at ingen av partiene, unntatt Frp ved Arild Gressetvold, var udelt positive til planene for Frigården, planer som innebærer nedbygging av samlet ca 2900 dekar skog og myr. Frp fortalte imidlertid at også de bryr seg om myra. Mdg, SV og Rødt var sterkt kritisk til utbyggingsplanene, mens Venstre ved Torgrim Hallem mente naturverdiene er viktig, men at man også må ta vare på næringslivet. Høyre, Sp og Krf var mer avventende og ville ha mer informasjon og alternativer på bordet før de kan ta noen beslutninger. Lise Rasmussen fra Mdg mente at det kanskje er på høy tid å si at nok er nok i forhold til utbygging av natur. Rødt ved Hallgeir Opdal pekte på hvor viktig det er å verne om natur- og friluftsområder også for lokalsamfunnene sin del. Folk må trives og ha det godt der de bor. SVs Morten Harper mente at politikerne nå vet mer enn nok til å avvise nye utbyggingsprosjekt på Frigården og at det er på tide å bestemme seg, også for lokalbefolkningen sin del. Ole H. Sandvik fra Høyre påpekte at de sammen med sine samarbeidspartnere i kommunestyret slettes ikke sier ja til alle slags utbyggingsforslag. Anette Jensen fra Krf sa at hun hadde kommet for å lære mer om forholdene på Frigården, mens Rolf C. Berg sa at han tok til seg og lot seg påvirke av det som ble sagt om viktigheten av myra. Myr vokser maks 1 mm i året. Det betyr at de delene av myra som Sweco har målt til å være 6 meter har tatt minst 6000 år på å bli sånn som den er i dag. Vi i Naturvernforbundet tror at mye av den ødeleggende nedbyggingen av naturen handler om at man ikke vet eller klarer å ta innover seg at menneskene er en del av økosystemet og dermed helt avhengige av en velfungerende natur.

Det var sterkt å høre innspillene fra velforeninga og beboerne i området som blant annet plages av tungtrafikk, støy, trafikkfarlige forhold og usikkerhet i forhold til hva som skjer framover. For oss i Naturvernforbundet er bevaring av naturverdiene på Frigården helt nødvendig både i forhold til klima, artsmangfold og levedyktige dyrebestander, og svært viktig i forhold til friluftsliv, idrett og trivsel og trygghet for naboene og lokalsamfunnet.

Det virket som om politikerne lyttet til de ulike innspillene, og forhåpentligvis sitter de igjen med mer kunnskap sånn at det blir lettere å ta gode beslutninger om framtida til Frigården. Vi takker samfunnsredaktør Roger Rein for sikker og upartisk møteledelse. Det var tydelig at han hadde satt seg inn i saken på forhånd sånn at han kunne stille relevante og viktige spørsmål. Takk til Naturvernforbundets Kjell Arnfinn og Johannes som disket opp med kanelsnurrer, pepperkaker og kaffe og te. Takk til Lånke IL som leide ut hytta til oss og attpåtil varmet den opp sånn at det ble et intenst og varmt møte.

Anne Marit Ligaard, leder av Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker