Framtidssenario for Songlia og Grytdalen

Statskogs planer om framtidig drift av Songlia og Grytdalen kan medføre rasering av boligmassen og store naturinngrep

Statskog er etter oppdrag fra Fornyings og Administrasjonsdepartementet i ferd med å utarbeide en plan på hva som må skje dersom etaten skal overta drift av Grytdalen og Songlieiendommen. I et skriv oversendt Naturvernforbundet i Orklaregionen, skisseres følgende hovedpunkter:               

  • Økt jakt og fiske. Dette er resurser som i dag er underutnyttet på eiendommen.
  • Skogbruk innafor en bærekraftig utvikling.
  • Utleie av dyrka arealer.
  • Utleie av hus i utmarka.
  • Eiendomsutvikling.

Legge til rette for hytteutbygging og vannkraftutbygging. Dagens bygningsmasse representerer et problem. Det er aktuelt å sanere bygg som ikke er vernet, samt redusere vedlikeholdskostnadene på øvrig boligmasse til et minimum.

En beskriver her flere tiltak som etter vår mening er uakseptable. Songlia og Grytdalen har i Orkdal en helt spesiell stilling. Unik og vernet natur, samt fremdeles spor av historie, samfunn og industriutvikling, gjør at området inneholder kvaliteter som må ivaretas. Dette passer tydelig vis dårlig sammen med Statskog`s forretningside hvor det primære er at eiendommer en forvalter skal gi profitt. Ei elv er mer attraktiv når den legges i rør enn synet av majestetiske fossefall. Orkdal kommune yter nå et tilskudd på 180 000 kroner til en TV-serie på NRK kalt ”Norske Naturperler” som kommer på riksdekkende tv neste år. Spørsmålet er vel om dette nå blir falsk reklame”?

Så kan vi lure på hvorfor Statskog nå har fått dette oppdraget. Som de fleste vet har det i snart 2 år foregått en diskusjon om hva en framtidig drift av omtalte eiendommer skulle innbefatte. Naturvernforbundet sammen med Grytdalens venner, berørte kommuner, forskningsinstitusjoner og flere lag og organisasjoner har lansert en plan som går på utvidet vern av deler av Grytdalen. I motsetning til våre naboland finnes det ikke i dag arealer med vern av både natur og fugle/dyreliv. Det er få plasser forholdene ligger så godt til rette for å etablere et slikt område som Grytdalen.

40 000 dekar av totalt 76 000 vil vi skal etableres som et biologisk referanseområde for forskning blant annet på tap av biologisk mangfold.

For fylkeslaget av NJFF er slike tanker tydelig vis uhørt. Går vi inn på lagets hjemmeside finner vi nok svaret på hvorfor Statskog nå har fått et slikt oppdrag.

NJFF Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag Arbeiderparti har i anledning Stortingsvalget utarbeidet et manifest om jakt, fiske og friluftsliv. Dokumentet forplikter Sør-Trøndelag Ap og deres stortingskandidater til å følge opp de punkter manifestet omhandler. Her omtales blant annet Songlieiendommen spesifikt, i det det sies at jakt fiske og friluftsliv må tillates minst i samme omfang som i dag.

Innledningsvis har jeg omtalt planene som nå utredes for Songlia og Grytdalseiendommen. Dette er planer som ”fult ut” dekker utsagnet ”minst i samme omfang som i dag, og som Eva Kristine Hansen på vegne av Aps kommende stortingsrepresentanter har forpliktet seg til å jobbe for. Man er derfor en garantist for økt jakt, sanering av boliger, vannkraftutbygging og det jeg vil kalle rasering av en naturperle.

Jeg har problemer med å forstå NJFFs, i dette tilfelle motstand mot forskning. Det er jo et faktum at naturen forandrer seg. Rypebestanden er for eksempel på et historisk lavmål. Et område med totalvern vil kunne gi opplysninger og kunnskap som i neste omgang sikrer at det finnes noe å jakte på. Institutt for bevaringsbiologi ved NTNU uttaler at for dem ville et totalfredet område være attraktivt, blant annet på grunn av kort avstander fra Trondheim.

Slik denne saken nå framstår er ikke Sør Trøndelag Arbeiderparti lenger en garantist for lokal natur. Jorodd Asphjell er programforpliktet til å overlate naturen til en interesseorganisasjon som fylkeslaget av NJFF.

Knut Bonvik