Fremdeles svaner i Råbygdfjæra

Råbygdfjæra er siste rest av et unikt våtmarksområde beliggende mellom elevene Orkla og Skjenaldelva i Orkdal. I forbindelse med ny kommuneplan Orkdal 2040 ble det foreslått å oppheve et kommunalt vern og omgjøre området til kontainerhavn.

 Råbygdfjæra fikk i 2000, et kommunalt vern, noe blant annet Ordfører Gunnar Lysholm i Orkadal i 2010 ønsket å oppheve for å utvide havneområdet med konteinerhavn for å avlaste Trondheim havn. Konsekvensen av en slik utvidelse ville være at en tok siste rest av våtmarksområdet, samt flyttet grensa for industri fra 400m til en avstand av 60m til boområdet i Råbygda. Et havneanlegg med døgndrift ville skape store støyproblemer for beboerne.

Sammen med beboerne i nærområdet startet lokalavdelinga av Naturvernforbundet en helt utrolig aksjon. Det ble arrangert tilstelninger og juleverksted som gav et overskudd på 30 000.- kr. Pengene ble brukt til å engasjere en landskapsarkitekt som laget en alternativ løsning hvor det området som har et rikt fugleliv ble vernet samtidig som en oppgraderte et nærliggende friluftsområdet disponert av idrettslagt. I planene ligger også et fugletårn. På et møte i midten av Januar møtte 120 personer opp , og 80 av disse undertegnet et opprop om fortsatt vern. Resultatet var at hele forslaget om å oppheve vern aldri ble fremmet i kommunestyret.

Vi i lokalavdelinga av Naturvernforbundet har nå undersøkt muligheten for et statlig vern av området. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har kommet med en positiv uttalelse, og saken er oversendt departementet. Det vises til omtale under saken om Grytdalen , hvor departementet nå signaliserer at en i større grad ønsker en lokal administrasjon av statlige vernede områder, og det videre arbeid vil gå ut på å få området inn i en slik ordning.