Går mot utvidelse til 4-felts vei

Naturvernforbundet i Trondheim går i mot videre utvidelse til 4-felts vei nord for Trondheim og støttes av ny rapport. I høringsuttalelsen for detaljregulering Reppe – Væretunellen skriver man at Planen er i strid med overordnede målsettinger og vedtak om nullutslipp og nedbygging av matjord.

Hallgeir F Opdal /Naturvernforbundet

Planen er i strid med overordnede målsettinger og vedtak som er nedfelt i Bymiljøavtalen, Miljøpakken og Trondheim kommunes høringsuttalelse til Nasjonal Transportplan 2018-2029 (NTP). Nullvekstmålet er stadfestet så sent som i den rødgrønne samarbeidserklæringa fra september 2019: «Nullvekstmålet skal sikres gjennom økt satsing på gange, sykkel, kollektiv og trafikksikkerhetstiltak for myke trafikanter framfor kapasitetsøkende veier».

Flertallsplattformen i Trondheim sier også at man vil «legge et sterkt vern av dyrka og dyrkbar jord til grunn for utvikling av kommunen». Foreslått kapasitetsøkning på denne veistrekningen innebærer tap av matjord, i strid med Trondheims og Stortingets ambisjon om å redusere tapet av gode dyrkingsarealer.

Etter at planen ble behandlet i 2016 har vi fått enda større kunnskap og bevissthet om alvoret i situasjonen når det gjelder Klima og Naturvern (Nye rapporter fra IPCC og FNs naturpanel 2019). Norge har forpliktet seg til målene i Parisavtalen og inngått avtale med EU om å redusere klimautslippene i transportsektoren med minst 40 % innen 2030. I mai 2019 gjorde Stjørdal kommunestyre vedtak om at vi er inne i en klima- og miljøkrise. Malvik kommunestyre har skrinlagt planer om travbane av hensyn til matjorda langs E6. Lignende forpliktelser til nullvekstmålet, kutt av klimagassutslipp og ivaretagelse av matjord er også vedtatt av Trøndelag fylkesting og nylig nedfelt i «Frostaerklæringa».

Etter at høringsuttalelsen ble ferdigstilt kom det en rapport fra Vegdirektoratet som stadfester at det er ingen samfunnsnytte i å gjøre om to/tre feltsveier til firefeltsveier.