Går Stjørdal Høyre inn for ulovlig utfylling i fjæra?

Debattinnlegg med spørsmål til Stjørdal Høyres valgprogram 2023

Vikanbukta i StjørdalArne Moksnes

Debattinnlegg av Anne Marit Ligaard, leder i Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker.

Vikanbukta fuglefredningsområde ble vedtatt vernet etter Naturmangfoldloven ved Kgl Res i 2008. I 2014 fikk Vikanbukta internasjonal vernestatus i og med at fuglefredningsområdene i Trondheimsfjorden fikk såkalt Ramsarstatus og inngår i Ramsarområdet «Trondheimsfjorden våtmarksystem».

Fjæreområdene i Vikanbukta har spesiell verdi som rasteplasser under trekket. De er særlig viktige for vadefugler som finner sin næring på bløtbunn (leir- og sandbunn) ved fjære sjø. Vernet omfatter fjæra fra Storvika og utover langs praktisk talt hele Vikanlandet.

Denne verneformen er et juridisk sterkt vern på linje med naturreservat, og betydelig strengere enn ved nasjonalpark. Den praktiske følgen av vernet er at det er forbudt å foreta fysiske inngrep som skader vegetasjon og dyreliv.

Derfor synes vi det er både oppsiktsvekkende og uforståelig at Stjørdal Høyre i sitt kommunevalgprogram ønsker å fylle ut med stein i Vikanfjæra. Stjørdal Høyre programfester følgende: «Bruke overskuddsstein fra utbygging ved Helltunellen til å etablere forlengelse av badestrand ved Vikanlandet». Det er ingen tvil om at dette er et ulovlig inngrep i verneområdet.

Vårt spørsmål til Høyre blir derfor hvorfor Stjørdal Høyre velger å legge fram forslag på et klart ulovlig tiltak.

Anne Marit Ligaard

Leder, Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker