Garbergelva må vernes

I et brev til Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet ber Naturvernforbundet i Trøndelag om at det startes en verneprosess for Garbergelva i Selbu.

Skrevet 6. februar 2020:
Garbergelva er et 30 km langt vassdrag som starter i fjellet i Skarvan – Roltdalen nasjonalpark, går videre i meandere gjennom Stråsjøen – Prestøyan naturreservat, og fortsetter gjennom et fosserikt skoglandskap med verdifulle bekkeløfter før den ender i jordbrukslandskapet ved Selbusjøen. Vi kjenner ikke til andre områder i tidligere Sør-Trøndelag fylke der så varierte naturverdier utgjør en tilsvarende helhet.
I NOU 12-1991 gis det en klar anbefaling om at elva tas inn i verneplan IV. St.prp. nr. 75, 2003-2004 om supplering av verneplan for vassdrag foreslo at elva tas inn i verneplanen slik at dette sammen med evt. opprettelse av nasjonalparken ville sikre vassdraget i sin helhet. Nasjonalparken ble opprettet i 2004. Elva ble likevel ikke vernet, og NVE og OED mente den gang at Naturvernloven kunne ivareta verneverdiene og vassdragets urørthet. Etter at disse forslagene/innstillingene er foretatt er det i bekkekløftene nedenfor Stråsjøen registrert svært verdifull fossesprøytsone og flere rødlistede og truete arter. Her er det også potensiale for å finne større naturverdier enn det som allerede er registrert.

Trondheim E-verk har hatt planer om flere større utbygginger i området. Først Kvernfjellvatna som i dag ligger i nasjonalparken, og senere Stråsjøen som nå er vernet som naturreservat. I 2017 ble det gitt konsesjon til bygging av Prestfossan kraftverk, men denne konsesjonen ble gitt endelig avslag av Olje- og energidepartementet (OED) den 06.09.2019. OED la da til grunn at utbygging av Prestfossan kraftverk ville redusere verdien av en stor, viktig bekkekløft med tilhørende fossesprutsoner av stor verdi. Departementet la videre vekt på at utbyggingen måtte påregnes å ha konsekvenser for den sterkt truede arten flomtvebladmose. Det var tilleggsregistreringer initiert av Naturvernforbundet i Trøndelag som avdekket langt høyere naturverdier enn det som var grunnlaget i konsesjonssøknaden.

Garbergelva
Befaring langs Garbergelva i forbindelse med artskartlegging

Garbergelva største sideelv i Nea som ikke er utbygd


Selbu energiverk søkte i 2018 om konsesjon for bygging av Kjelstadfossen kraftverk. Kommunestyret i Selbu gikk mot konsesjon, fordi den samfunnsmessige og miljømessige gevinsten av utbygginga ble vektet å være mindre enn summen av de negative konsekvensene. Fylkesmannen fremmet innsigelse. Naturvernforbundet gikk også mot konsesjon, og ba om at naturverdier i vassdraget ble bevart i sin helhet. Denne konsesjonssaken er ennå ikke ferdig behandlet.


Nea/Nidelva er i dag sterkt regulert, og Garbergelva er den største sideelven i dette vassdraget som ikke er utbygd. Det er store og varierte naturverdier knyttet til denne elven: Nasjonalpark, naturreservat, og bekkekløfter med mange fossefall fram til jordbrukslandskapet og utløpet i Selbusjøen.

Naturvernforbundet i Trøndelag og Norges Naturvernforbund vil med dette fremme forslag om varig vern av Garbergelva.

Garbergelva