Gjør Tromsdalen til månelandskap

Et ja til fremlagt forslag til reguleringsplan for Tromsdalen betyr at politikerne fraskriver seg all kontroll – i flere hundre år.

Kalkverket i Tromsdalen i Verdal ønskes utvidet. Naturvernforbundet er ikke mot gruvedrift, men ønsker det skal stilles strenge miljøkrav. De planene som nå foreligger bygger på gamle og ufullstendige konsekvensanalyser og en overgivelse av rettigheter uten at det er konkrete og klare forpliktelser fra utbyggerne. I en svært grundig høringsuttalelse begrunner Naturvernforbundet hvorfor planforslaget må avvises og kommunedelplanen oppheves.

Enormt område kan ikke detaljreguleres videre
I reguleringsplanen foreslås et gruveareal på nesten 3300 dekar og et deponiområde på ca. 400 dekar. Det er det samme som 3,4 km2. Til sammenligning er Midtbyen i Trondheim på rundt 1km2. Verdalsøra totalt er på 5,9 km2, så det er snakk om enorme områder. Normalt tidsperspektiv for reguleringsplaner er ti år. I denne saken er det ikke gitt noen tidsbegrensning. Beregninger viser at det kan ta flere hundre år før hele forekomsten er hentet ut, men hele arealet inngår i reguleringsplanen som behandles nå.

Naturvernforbundet, lokalt, regionalt og nasjonalt har i en grundig høringsuttalelse pekt på en rekke problematiske forhold.

Svært mangelfulle konsekvensutredninger
— For det første er konsekvensutredningene mangelfulle og utdaterte. En rekke miljømessige konsekvenser er ikke utredet, ofte i kombinasjon med at kravene i lover og forskrifter er skjerpet de siste årene. påpeker Gunnar Gustad, fra Naturvernforbundet.

Det store arealet brukes som argument for at det konsekvensene ikke kan utredes. — At konsekvensene ikke kan utredes bør heller brukes som begrunnelse for hvorfor saken skal avvises, sier Gustad.

Allerede i dag skaper transporten av masse ut fra området store problemer for trafikken og betydelig støy for de som bor langs veien. Et viktig forhold har derfor vært krav om underjordisk bane for uttransport av massen. — Vilkår for og krav om dette er svært vagt formulert. I uoverstigelig fremtid vil eksisterende veinett bli benyttet, sier Gustad videre.

Naturområdet i Tromsdalen benyttes av mange som et lett tilgjengelig turområde. En så omfattende utbygging vil påvirke både artsmangfold, grunnvann og tilsig, samt skape støy for et område som i dag er et svært populært turområde.

Vage løfter fra og få konkrete krav til utbygger
Et annet, men svært viktig moment som Gustad understreker er at den framlagte reguleringsplanen gir utbyggerne alle rettigheter og nærmest ingen plikter. — Mens Verdalskalk oppnår en rekke fordeler, må innbyggerne i Verdal bære alle kostnadene med arealtapet, påpekes det i høringsuttalelsen. Beregninger viser at kalkforekomstene kan vare i opptil 700 år, og planen gir rettigheter i hele utvinningsperioden. — Skulle denne planen vedtas vil det i praksis være umulig for kommunen å stille strengere krav til utbygger senere uten å risikere å pådra seg enorme erstatningskrav, sier Gustad. Han mener at eventuell utvidelse av dagbruddet må ha et omfang og en tidsramme som gjør det mulig å opprettholde kommunens styringsrett.

— Det blir aldri for sent å utvide omfanget, understreker han. Å redusere et vedtatt gruveareal vil derimot ikke la seg gjøre. Nå står politikerne i fare for å si fra seg styringsretten over arealutviklingen i Tromsdalen for en udefinert tidsperiode.

Høringsuttalelsen omfatter temaene naturmangfold, transport, klima, vann, støy, friluftsliv, rekkefølgebestemmelser og mulighet for oppfølging av kommunedelplanen. Ingen av temaene er tilfredsstillende utredet.

Reguleringsplanen har vært på høring, og skal i neste omgang behandles av kommunestyret.

— Vi oppfordrer alle politiske partier til å være kritiske til planen og sikre fortsatt demokratisk styring av dette store og viktige landskapsområdet, oppfordrer Gunnar Gustad fra Naturvernforbundet i Trøndelag.