Godt valg – se vår partitest

Vi har spurt partiene om å svare ja/nei på 12 spørsmål knyttet til miljø. Der det står ? er det svart uklart.

Partienes programmer behandler en rekke saksområder som skal gi uttrykk for hva partiene mener, og ut fra det vise hvordan de vil stille seg, og hva de vil prioritere, når de konkrete saker kommer til behandling i den politiske prosess. Det er vel ikke ukjent at de samme program ofte er blitt betegnet å være for vage – det gir ingen direkte veiledning for velgerne når de skal vurdere hvilket parti som skal få deres stemme.

Det er mange viktige saksområder som fortjener prioritering. Saker som er viktige for det enkelte menneske og for det felleskap samfunnet utgjør. Naturvernforbundet mener at ivaretagelsen av våre naturverdier og å bekjempe utviklingen i det globale klima er slike verdier. Det gjelder ikke bare i dag – det er på mange måter viktig for de som skal leve i fremtida.

Derfor mener vi at det er viktig å la kandidatene konkret vise sine standpunkter på en rekke felter vi mener har avgjørende betydning. Det er bakgrunnen for de spørsmål vi har forelagt partienes førstekandidater. Svarene er ment å være et bidrag i den vurdering velgerne foretar før de legger stemmeseddelen i urna.

Vi skal ikke vurdere de svarene som er gitt. Det er som nevnt velgernes sak. Men vi er svært fornøyd med at alle partier har sendt oss sine svar.

Godt Valg 2017!

Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag
Fylkesstyret