Grønne Sertifikater

Fra 2012 trådte ordningen med et felles marked for Grønne Sertifikater mellom Norge og Sverige i kraft. Her kan du lese litt mere om ordningen og status og framtidsutsikter så langt.

Grønne sertifikater.

Når vi får den første strømregningen i 2012 vil denne inneholde et nytt ”påslag”.  Årsaken er den nye avtalen om ”Grønne sertifikater” mellom Norge og Sverige. Produsenter av fornybar energi får etter søknad tildelt ”Grønnne sertifikater”, verdipapirer som selgere av elektrisk energi igjen er pålagt å kjøpe. I år skal dette utgjøre 3% av omsetningen. For et årlig forbruk på 20 000 kWh vil dette føre til en økt utgift på om lag 200 kr, og antagelig øke til om lag 800 kroner frem mot 2020. Tanken er god, i det dette skal føre til produksjon av fornybar energi som ellers ikke er lønnsom. Dette kan være vindkraft, bioenergi eller vannkraft, hvor oppgraderinger av eksisterende anlegg også godkjennes. Sverige har i flere år hatt en slik ordning, og erfaringen er at produsenter har fått et tilskudd på i overkant av 25 øre pr. produsert kWh. Det siste året har imidlertid prisen på ett sertifikat beklagelig nok falt drastisk, fra 250 til 150 svenske kroner. Grunnen er muligens at flere produsenter har ventet på at det felles markedet skulle tre i funksjon. Blir dette vedvarende vil det skape problemer for ”dyre” prosjekter, da i første rekke vindkraft, som krever store investeringer.

 Produksjonen av den energien vi her snakker om krever konsesjon, noe som gis av NVE. Det varsles at en nå vil være mer kritisk til godkjenning av blant annet småkraft, som stort sett produserer strøm i sommerhalvåret, ofte medfører store naturinngrep, og mangler nærliggende mulighet for nett-tilkopling. Vindkraft har også store utfordringer. ”Det fremmes et utall prosjekter, NVE dynges ned av søknader, det virker som enkelte firma skyter på norgeskartet med hagle”, sier direktør Per Sanderud til Teknisk Ukeblad. Han sier også at selskapene må bli flinkere til å prioritere, og tror kun en marginal del av de planlagte vindkraftprosjektene blir realisert innen 2020. Ikke på grunn av manglende konsesjonsbehandling, men av økonomiske årsaker.

 Det er NVE som også administrerer sertifikatordningen i Norge. For å bli godkjent ”grønn leverandør” må en søknad om godkjenning av prosjekter sendes til etaten. Det tilstrebes å få fram gode prosjekter, som for det første blir bygd, og senest innen 2020 produserer mest mulig fornybar energi. Ved utgangen av januar i år hadde NVE mottatt 109 søknader. 107 av disse gjaldt vannkraft, en vindkraft og en bioenergi.

Det er vel klare føringer på at det, spesielt når det gjelder vindkraft, er fornuftig med en viss nøkternhet både når det gjelder tidsperspektiv for etablering og også omfang. Dette tror jeg ikke minst berørte kommuner og potensielle grunneiere til vindkraftanlegg burde merke seg.

Knut Bonvik

Naturvernforbundet

Lokalavdelinga i Orklaregionen