Høring – utvidelse av Frigården skytebane

I samband med planene for utvidet bruk av skytebanene på Frigården mener Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker at dette betinger flere nødvendige tiltak. Dette gjelder blant annet pålegg og grenseverdier for tungmetall, strengere kontrolltiltak å større hensyntagen til det lokale plante- og dyreliv, og større hensyn til beboere og ulike brukere av de aktuelle områdene.

Naturvernforbundet er opptatt av å ta vare på alle typer naturområder i kommunen og regionen vår. Frigården er et svært viktig natur- og friluftslivsområde. Området er under press fra ulike aktører og utbyggingsinteresser. Flerbruken i området medfører at det lett vil forekomme konflikter når arealbruken endres som følge av at en eller flere aktører har forskjellige planer og visjoner for området. Natur- og friluftslivsverdiene representeres ikke av økonomisk motiverte og/eller profesjonaliserte krefter som roper høyt om utvikling og verdiskaping, men er historisk sett tuftet på å bruke og ivareta nærområdene. Frigården er et slikt område, og naturen her fungerer som nærturområde med enkel tilrettelegging for en stor og folkerik region. Ski- og turløypene her er meget populære.

Det er også verdifull natur på Frigården, og dette er representativ natur for regionen med myr og bekker som viktige miljøindikatorer. Området har lavtliggende rikmyr som er en truet naturtype og det er registrert flere arter som står på rødlista.

Merknader

Vi er innforstått med at forsvaret ønsker å fortsette å benytte seg av skytebaneanleggene her. Søknaden fra Forsvarsbygg datert 30.05.22 skisserer økt bruk av Frigården, uten at omfanget er beskrevet i særlig grad. Potensielle miljøbelastninger henger naturligvis nært sammen med aktivitetsomfanget, og vi mener søknaden burde vært mer presis om dette for å gi en tilfredsstillende saksbehandling. Beboere, brukere av området og dyrelivet er allerede belastet med støy fra skyting og trafikk. I tillegg kommer forsøpling etter øvelser og ødeleggelser av naturen i form av kjøreskader i terrenget. Naturvernforbundet er derfor kritisk til økt belastning av støy og naturskader som det legges opp til i området.

Forsvarsbygg søker om å ikke få grenseverdier for tungmetaller å forholde seg til i overvåkningsprogrammet for elver og bekker som området drenerer til. Dette er for oss uforståelig sett i lys av at det for sivile skyttere og jegere stadig blir innført strengere miljøkrav knyttet til spredning av bly i spesielt våtmarker. 16. februar i år ble det vedtatt et i praksis totalforbud mot bruk av blyhagl på jakt og på skytebaner, og det jobbes mot at lignende også skal gjelde for rifleammunisjon. Vi har forståelse for at forsvaret må trene med realistisk ammunisjon, men hvis det blir oppdaget at verdiene av tungmetaller som renner ut i vannforekomstene i nærområdet er for store så de bli pålagt tiltak.

Forsvarsbygg argumenterer selv for at de vil iverksette tiltak om verdiene «overskrider tidligere nivåer». Hva betyr dette? Fra overvåkningstabellen på side 11 i vedlegg 4 om forurensning av vann og grunn kan man lese at utslippene til bekken som drenerer til Leksa, som igjen drenerer til Stjørdalselva, har gått ned siden man sluttet å bruke bly som hovedammunisjon og før man etablerte skikkelige kulefang som ikke skal ha noen særlige utslipp. Vi mener at med dagens kunnskap om skadevirkninger, implementering av en egen vannforskrift og kartlegging av vannforekomstenes tilstand via regionale vannforvaltningsplaner så burde man sikte høyere og legge seg på et mer grundig nivå når man skal gi tillatelse til potensiell forurensende virksomhet.

Det er bedre med formulerte krav når man vet hva grenseverdiene for utslipp av tungmetaller kan være. Forsvarsbygg skriver også i forslag til overvåkningsprogram at det skal vurderes å gjennomføre ekstra måleprogram hvis det skal gjennomføres arbeider som kan medføre utlekking av tungmetaller fra gamle forurensede masser. Dette mener vi også må inn som et absolutt krav.

Det gir ingen mening at Forsvaret, en statlig etat, skal få slakkere retningslinjer for miljøovervåkning når man skal drive med forurensende virksomhet enn andre private industrielle aktører som må forholde seg til bestemte grenseverdier.

Konklusjon:

– Forsvarsbygg bli pålagt grenseverdier for tungmetallutslipp til Fuglabekken/Leksa. Dette for å sikre nødvendige tiltak, og ikke la det være opp til Forsvarsbyggs eget forgodtbefinnende om det er behov for tiltak eller ikke.
– I forbindelse med arbeid som kan medføre utslipp av tungmetaller fra forurensede masser fra tidligere virksomhet Forsvarsbygg iverksette mer omfattende kontrollvirksomhet for hurtig å kunne fastslå om det lekker ut tungmetaller.
– Beboere, brukere av området og dyre- og plantelivet må ikke belastes med ytterligere støy eller bruk som ødelegger naturen i området.

Det er mange brukere i områdene rundt Frigården, og det er mange som nå ønsker at naturen her skal bli bedre tatt vare på. Vi oppfordrer derfor alle interesserte til å signere oppropet i den sammenheng: 
https://www.underskrift.no/vis/12421/

På vegne av Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker
Anne Marit Ligaard, leder