Høringsuttalelse om Holmsvingen 2023

24. mai sendte vi en høringsuttalelse til «Detaljplan for Holmsvingen Næringsområde, Stjørdal»

Nordpadde. Foto: Per inge VærnesbrandenPer Inge Værnesbranden

Foto over: Nordpadde av Per Inge Værnesbranden

Her er høringsuttalelsen som vi sendte:

Detaljplan for Holmsvingen Næringsområde, Stjørdal. Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker

Det egentlige navnet på dette området er Holmsevja som er rester av en gammel kroksjø som stammer fra et eldre løp av Stjørdalselva. Evja ble tidlig kjent som et område med svært rikt artsmangfold. Den er blant annet nevnt allerede i 1769 av den allsidige biskop Gunnerus som var på visitasreise. Han bemerket særlig at den svært så giftige skjermplanten selsnepe forekom i store mengder. Denne forekomsten var fortsatt intakt i første halvdel av 1970-tallet, men ble senere fjernet på grunn av sin giftighet.

I løpet av siste halvdel av 1900-tallet er imidlertid store deler av området blitt rasert ved at det er brukt som grustak og dumpeplass for diverse avfall som blant annet oljefat og fat med tvilsomt innhold. Det ligger nær å anta at det her har foregått virksomhet som har vært svært tvilsom i forhold til eksisterende miljølovgivning. Det er derfor viktig at massene på tomta graves opp og forurensningskilder fjernes slik som foreslått i rapporten fra Microconsult.

I 2014 har NTNU Vitenskapsmuseet på oppdrag fra tidligere Fylkesmannen i Nord-Trøndelag undersøkt en rekke kroksjøer i fylket, deriblant Holmsevja (registrert i Naturbase som BN00013547). Her går det fram at når det gjelder akvatiske invertebrater (virvelløse dyr), var Holmsevja den mest artsrike av alle de undersøkte lokalitetene i rapporten.

Holmsevja er også et svært viktig levested for amfibier som frosk og padde (nordpadde). Disse veksler mellom et liv på land og i vann (forplantningstiden). Når paddene vandrer til vann, må de passere over Sørsidevegen ved Holmssvingen, og her blir et betydelig antall av dem ihjelkjørt under dette trekket (Data fra Per Inge Værnesbrannden). Dette kan en se flere steder på Sørsidevegen, men ingen plass i slikt antall som ved Holmssvingen, noe som tyder på at Holmsevja er en viktig lokalitet for amfibier. Etter vår oppfatning bør det her vurderes å anlegge en eller flere amfibietuneller slik det er gjort i Bergskleiva.

Vi vil sterkt understreke at det trengs nærmere undersøkelser av hvordan det samlete hensynet til vassdraget og evja skal ivaretas, herunder spørsmålet om opprensking og åpning mot elva. Det er også svært viktig at det avsettes en tilstrekkelig stor kantsone mot evja og elva. Kommunedirektørens anbefaling om en sone på 20 m må etter vårt syn være det absolutte minimum. Kantskogen langs vassdrag har svært mange viktige økologiske funksjoner og bør derfor opprettholdes og eventuelt om nødvendig utvides. Vi går derfor imot Næsbøs forslag om utvidelse av næringsareal mot nord ved kommende rullering av Kommuneplanens arealdel.

Hilsen Anne Marit Ligaard
Leder, Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker