Ikke penger til godsterminal i Trondheimsregionen

Regjeringa har lagt fram en ny transportplan gjeldende 12 år fram i tid. Planene inkluderer ikke penger til utbygging av godsterminal i Trondheimsregionen. Når det gjelder havneutbygging legges føringer for en desentralisert havnestruktur.

Nasjonal transportplan for perioden 2018 til 2029:

Ikke penger til ny godsterminal i Trondheimsregionen.                                         Regjeringa har lagt fram en ny transportplan gjeldene 12 år frem i tid. Bortsett fra små utbedringer på Hegstamoen, bevilger regjeringa ikke penger til ny godsterminal i Trondheimsregionen. Om Havneutbygging generelt sies følgende: «Prosjekter i tilknytning til terminaler bør sees i sammenheng for å sikre blant annet effektiv sjø og jernbanetransport, sjønær lokalisering av industri og en desentralisert havnestruktur.» En desentralisert havnestruktur må vel da innebære at en går bort i fra store sentrale havneløsninger?

Trondheim Havn har fått laget flere utredninger for å verifisere effekten av en havneutvidelse i Orkdal. Et konsulentfirma sier at en forutsetning for å lykkes er at det etableres langdistanseruter, og firmaet har forhåpninger til de muligheter som åpnes når polisen smelter. Et annet firma har sett på arbeidsplasser og befolkningstilvekst som følge av en havneutvidelse i Orkdal. Firmaet spår at i 2040 vil havneaktivitetene ha medført en befolkningsvekst på 361 innbyggere, deriblant 161 barn, hvorav 80 i grunnskolealder. Sett ut fra at vi snakker om 24 år fram i tid, er dette ikke mindre enn imponerende framsynthet. De barna som omtales er vel enda ikke unnfanget, så her ligger det en utfordring.

Finnes det alternativer? Naturvernforbundet har brukt mye tid på et alternativ fra gamle Fiskelim og Forstoff og nordover, hovedsakelig beliggende i Skaun kommune. En etablering her ville ha flere fordeler, både miljømessig og trafikkmessig. Trondheim havn sier at dette området er uegnet for havnevirksomhet. Samtidig vet vi at havna har avholdt møter med grunneierne i området som er interessert i havneutbygging. Havna har lovet å bidra med industrihavn når dette er aktuelt. Men, det var altså ikke konteinertrafikk en hadde sett for seg, og da så!!! En utbygging ved Orkanger og utløpet av Orkla medfører mudring og flytting av en million kubikkmeter masse. Hva ville det tilsvarende arbeid koste på Skaunsida? Sjøl om en sier at det er vanskelig grunn i området, vil en kanskje komme langt med den summen som kreves på Grønøra? Det refereres til en tsunami som ble utløst i området i 1930. Denne hadde sitt utspring ved Gammelosen, der hvor det nå planlegges ei tømmerhavn, og ikke i Skaun, så skredfare kan være en større risiko på Grønøra.

Er det god PR for Orkdal kommune når enkelte politikere ønsker å sette beskyttelsesregimet for nasjonalt laksevassdrag for Norges 3. beste lakseelv til side, til fordel for lagerplass til containere? Trondheim Havn har som en del av revisjonen av arealplanen for havneområdet, fått krav om å utrede flere forhold før endelig kommunal godkjenning. Inngrep i utløpet av Orkla er en ting. En annen utfordring er etter mitt syn det planlagte havnebassenget. Å lage et 10 meter dypt basseng et steinkast fra det vernede området, medfører vel risiko for utglidning? I så tilfelle er det store muligheter for at større områder forsvinne i fjorden. Jeg tror at når endelige planer for området skal politisk behandlet, er det viktig at det i vedtak presiseres at uventede negative konsekvenser som følge av en utbygging, helt og holdent er tiltakshavers, i dette tilfelle havnas ansvar, og ikke noe kommunen kan stilles til ansvar for.

I løpet av sommeren skal eksisterende havneanlegg inklusive anlegget for håndtering av konteinere oppdateres. Er det ikke sterke føringer på at en da dekker behovet i lang tid fremover? Trondheim Havn fikk for et par år siden tilbud om en opsjon på Grønøra Vest, men takket nei. En slik opsjon ville medføre at firmaet for en begrenset årlig sum ville sikre rettigheter på området. Dette ønsket en altså ikke. Etter det jeg skjønner er det nå store firma som vurderer å etablere seg i Orkdal, forutsatt at kommunen har attraktive tomter.  Firma som relativt fort vil gi et betydelig antall arbeidsplasser. Kanskje vil havn også for disse være et aktivum, og samtidig gi inntekter til Trondheim Havn? I følge Havna vil en først i 2018 kunne ta en beslutning om en eventuell utvidelse, og da er kanskje toget gått? Er det på tide å sette seg ned å lage en omforent plan som gir både i pose og sekk? Dessuten har vi som fortalt, grunneiere i Skaun som er interessert i å stille områder til disposisjon for havn. Sanner har vel betydelige midler for utdeling til kommuner som har gode samarbeidsprosjekter?