Innvordfjellet vindkraftverk blir ikke bygget. Fjellområdet er reddet!

En lang og krevende kamp mot Innvordfjellet vindkraftverk har nå kommet til sin ende. Fjellområdet blir ikke til et vindindustri-område. Naturen får fred. Folk får fred. Seier!

Ideen om Innvordfjellet vindkraftverk er mange år gammel og kan formelt ses i NVE sine konsesjonssaker allerede i 2007. Nå, i februar 2023, er saken endelig avgjort av olje- og energidepartementet (OED), og kan ikke påklages. Som OED selv skriver i slutt-dokumentet:

«Departementet er innforstått med at avslag på utsatt frist medfører at vindkraftverket ikke lar seg realisere, og at det innebærer at Zephyr går glipp av de inntektene etablering av prosjektet kunne medført. Departementet er også innforstått med at Zephyr har hatt kostnader i forbindelse med utvikling av prosjektet. Departementet finner at de kostnader Zephyr har hatt og de inntektene selskapet går glipp av, ikke er avgjørende i denne saken.»

Departementet legger vekt på vertskommunens syn og betydningen av Innvordfjellet som fremtidig vinterbeite for reindriften på Fosen. Vertskommunene er Flatanger og Namsos, som begge gjorde kommunestyre-vedtak i 2020 mot utbyggingen.

Departementet legger vekt på vertskommunens syn og betydningen av Innvordfjellet som fremtidig vinterbeite for reindriften på Fosen. Verts-kommunene er Flatanger og Namsos, som begge gjorde kommunestyre-vedtak i 2020 mot utbyggingen.

Zephyr AS fikk endelig konsesjonsvedtak for Innvordfjellet vindkraftverk i 2018. De startet ikke bygging, og dermed løp fristen ut. Så søkte de om forlenget frist, men NVE sommeren 2020 ga avslag på forlengelse. Utbygger klaget på avslaget og siden har saken ligget i OED.

Svært lang behandlingstid

Sluttbehandling på forlengelse av den gitte konsesjonen har altså ligget i departementet i snart 2,5 år, fra før dagens regjering trådte i kraft. Forrige regjering fikk aldri ferdigbehandlet saken. Vi som nå feirer at fjellet er redda har hatt mange møter med NVE og OED i denne saken, og med flere politikere i de to siste regjeringene.

Prioritert sak for Naturvernforbundet

For å redde dette fjellet har mange organisasjoner og enkeltpersoner gjort en kjempeinnsats. Noen enkeltpersoner har holdt på stødig og lenge, med høringsuttalelser siden saken starta. Naturvernforbundet i Trøndelag har vært svært aktive i saken siden 2015 og har gjort en stor jobb helt fram til nå. Naturvernforbundet nasjonalt gjorde mye som var veldig viktig for saken spesielt rundt 2019-2021. Motvind Norge ble dannet høsten 2019, og nettopp Innvordfjellet vindkraftverk var det som tente noen av de som var med på å starte Motvind Norge.

Innvordfjellet

Viser vindindustrianlegg langs Trøndelagskysten og hvor Innvordfjellet ligger.

Området for Innvordfjellet vindkraftverk ligger i Flatanger og Namsos (før kommunesammenslåinga Namdalseid) i Trøndelag. Zephyr AS fikk konsesjon for å bygge Innvordfjellet vindkraftverk i mars 2018. Konsekvensutredningene ble gjort tilbake i 2010(!) Området er helt og holdent naturterreng, og 6,5 km2 er inngrepsfri natur (INON). Området er vilt og variert, meget kupert og det som utbygger kaller et krevende landskap å bygge i. I praksis betyr det enorme terrengskader. Reindriftsrettighetene i Innvordfjellet tilhører Nord-Fosen siida, altså de samme som den nordligste gruppa i høyesterettsdommen om Storheia-Roan.

Oppsummering av prosessen for Innvordfjellet vindkraftverk.

Zephyr AS fikk endelig konsesjon ved behandling i OED i 2018

Dato for idriftsettelse var satt til 31.12.2020, men de startet ikke bygging og søkte derfor om forlenget frist pr 01.01.2020

NVE avslo Zephyr AS sin søknad om forlenget frist 08.07.2020

Zephyr AS klaget på avslaget 12.08.2020

Klagen ble oversendt til OED 15.09.2020

Saken lå i OED i nær 2,5 år før endelig avklaring.

Lokale politiske behandlinger.

Kommunestyrene i de to kommunene der området ligger vedtok begge at de ikke ville ha utsatt frist, altså at de ikke ønsker dette anlegget. I Flatanger var stemmetallet 11-4, i Namsos enstemmig. Namsos gjorde enda et enstemmig vedtak da det ble klart at Zephyr AS klaget på avslaget (13.02.20 og 27.08.20). I Namsos er det Ap som har ordfører. I Flatanger var ordfører fra Sp inhabil pga at han er grunneier i området, saken ble kjørt med setteordfører.

Fylkesutvalget i Trøndelag har også vedtatt at man ikke ønsker dette anlegget.

Samiske rettigheter.
Reindriftsrettighetene i Innvordfjellet tilhører Nord-Fosen siida, altså de samme som den nordligste gruppa i Storheia-Roan-dommen. Høringsuttalelsen om Innvordfjellet fra reindriften er tydelig og har disse hovedpoengene: «Nord-gruppens reindrift er sterkt truet av vindkraftutbygging og vil ikke tåle at også Innvordfjellet bygges ut».

Tekst: Kari Merete Andersen, styremedlem Naturvernforbundet i Trøndelag