Julehilsen til våre medlemmer

Vedlagt følger en oversikt over lagets aktiviteter i 2014 samt planer for kommende år. Vi ønsker alle våre medlemmer og støttespillere God Jul

orklaregionen1.jpg

Julehilsen fra lokallaget

2014 har vært et år med stor aktivitet

Vi hadde en «pangstart» allerede i januar. Naturfotografene Arne Nævra og Torgeir Beck Lande har gjennom 3 år gjort opptak til en programserie kalt «Norske Naturperler» som ble sendt på NRK-TV tidlig i år. Serien fikk meget god mottagelse, og rundt 800 000 personer benket seg hver gang foran TV-apparatene. En av naturperlene er Grytdalen, et område på 40 kvadratkilometer i Orkdal, og 22.januar var Arne Nævra til stede på en før­premiere.

Arrangører var Orkdal Kommune, Grytdalens venner og Natur­vern­for­bundet i Orklaregionen. Kinosalen på Bårdshaug var fylt av for­ventningsfulle tilhørere som fikk full valuta for pengene. For oss var dette også starten på feiringa av 100-års jubileet til Naturvern­for­bundet, og Naturvernforbundets leder, Lars Halt­brekken holdt appell under forestillinga.

Grytdalen/ Songli

Grytdalen og Songlieiendommen har vært i fokus også i 2014. Etter at Statsbygg som forvalter bygningene og største delen av området signaliserte at en ville kvitte seg med eiendommen, er det lagt ned et stort arbeid for å sikre at området fortsatt blir i offentlig eie og det blir et utvidet vern, og tilrettelegging for forsk­ning. I mai var Naturvernforbundet, Gryt­dalens venner, Orkdal og Snillfjord kom­muner og Norsk institutt for naturforskning i møte med statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima og Miljøde­partement for enda en gang å tale Gryt­dalens og Songlis sak.

Klima og Miljødepartementet har nå bedt Miljø­­direktoratet om å vurdere et utvidet verne­området og å innføre jaktforbud, med svarfrist 15. mars.  Dette ser vi som en meget positiv utvikling, og det at 2015 er et valgår, kan være med på å sikre et positivt utfall.

Avrenning fra Løkken gruver

Vi har engasjert oss i dette i mange år, og er tvilende til virkninga av flere av de tiltakene som nå blir prøvd ut i området.  Vi har også krevd at Miljødirektoratet stiller strengere krav til forurensninga i Orkla enn det som de har stilt til nå.

Snillfjord kraftverk

Trønderenergi, godt støttet av Salvesen & Thams, fremmet et forslag om å endre utløpet av Våvatnet slik at dagens vannføring gjennom Sagelva til Songsjøen ble stengt til fordel for et nytt utløp mot Snillfjorden, hvor et nytt kraftverk etter planen et skal etableres ved Krogstadøra. En høringsrunde ble gjennomført for et drøyt år sida, og vi avventer fremdeles svar. Planene vil, dersom de gjennomføres, medføre en tørr­legging av store deler av Songsjøen, samt at 30% av vannføringa i Skjenaldelva vil for­svinne. Vi har levert en meget velbegrunnet protest.

Planene om regionhavn på Grønøra

Trondheim havns planer er så store og repre­senterer så omfattende naturinngrep at vi går sterkt mot.

Vi mener at dersom regionhavna blir lagt til Trolla i Trondheim eller til grenseområdet mel­lom Orkdal og Skaun, vil det ha flere fordeler. Det vil være positivt både for bomiljø, tra­fikk­avvikling og klima, og ikke minst gir det kraftig reduserte naturinngrep.  En slik løsning åpner også for en fremtidig tilkopling til jernbane, noe som er viktig for å få klimamessig god gods­transport.  Dersom planene for havna gjen­nom­føres, vil det være kritisk for fuglelivet, og sammen med Ornitologisk forening har vi sendt en klage til Miljødirektoratet, basert på de internasjonale avtalene Bonnkonvensjonen (vern av trekk­fugler) og Ramsark­onven­sjonen (vern av våt­marker).

I kommunestyrets vedtak er det forutsatt finansiert en omfattende veiløsning før en ny havn kan tas i bruk. Trondheim Havn signali­serer at kravet om ny vei gjør at utbyg­gings­planene på Grønøra foreløpig legges på is.

Gaulosen marine verneområde

Monica Svorkmo Lundberg er Naturvern­for­bundets representant i Fylkes­mannens refe­ranse­gruppe for oppretting av Gaulosen som et av lanndets første marine verneområder, og hun følger dette tett.  Vi vil arbeide for å sikre at hele fjordområdet fra utløpet av Gaula, med Brekka­grunnen, og Buvikfjæra og utover til Børs­berga blir omfattet av vernet, og har prote­stert mot planene om å tømme overskudds­masse fra Trondheim ned i Brekkagrunnen.

Vern av myr

Myrområdene er viktige for biologisk mangfold, og mange myrtyper er derfor spesielt vernet. De er også viktige klimalager for karbon.  Derfor har vi protestert mot Vegvesenets planer om å bruke myrområder som deponi for overskudds­masse fra bygginga av fylkesvei 714 gjennom Snillfjord.

Naturgledeturer

I 2014 arrangerte vi to felles­turer, til Grytdalen naturreservat og til Geitfjellet i Snillfjord, der det er gitt konsesjon til et enormt vind­kraft­an­legg, som vi har protestert stert mot. Vær­gudene spilte ikke på lag under turen til Grytdalen, men tross dette var det stor del­tagelse og fin stemning.

Planer for 2015

Flere av de omtalte sakene vil kreve innsats også i 2015, ikke minst Grytdalen/ Song­li og havneutbyggingen. Vi vil også følge opp Naturvernforbundets satsning på natur­glede­turer. Vi tar gjerne imot forslag til slike turer. Natur­vernforbundet disponerer en del midler som vi kan søke på, så kom med forslag.

Et annet prosjekt er en eventuell «Slåttedag» på Bjørndalen. Eiendommen, beliggende ved Fjellkjøsvatnet, er nå vernet, men en dag hvor vi, Grytdalens venner og andre går sammen om en opprydning og markaslått har vakt inter­esse for flere. Dette er eventuelt noe som vil finne sted i august måned.

_________________________________________________________________________________

Ellers ønsker vi gjerne innspill fra våre medlemmer på andre saker.

Frislipp av snøskuterkjøring

Regjeringa åpner nå beklagelig vis for «villkjøring» med snøskuter. Snøskuter kan være et godt transportmiddel i mange sammen­henger. Ukontrollert bruk i naturen møter kritikk fra både lag og organisasjoner. Vi oppfordrer alle medlemmer til å påvirke politiske partier slik at den enkelte kommune viser en restriktiv holdning dersom dette blir vedtatt i Stortinget. Dette kan også være en god sak for lokale politiske partier som nå er i ferd med å lage partiprogram for kommende kommunevalg.

Les mer: http://naturvernforbundet.no/motorferdsel

http://www.opprop.net/jatilstillenatur

Styret for 2014 består av:

  • Leder: Mads Løkeland                                              

  • Kasserer: Knut Bonvik                                                    

  • Monica Svorkmo Lundberg

  • Steve Halsetrønning                                   

  • Livar Ramvik                                                   

  • Terje Staveli

  • Vararepresentant: Gjertrud Berg

www.naturvernforbundet.no

Vi ønsker alle våre medlemmer God Jul og Godt Nyttår

Årsmøtet blir avholdt onsdag 4. mars 2015

Tid og sted blir annonsert

Kontaktinfo: Mads Løkeland

mads.loekeland@gmail.com, 95056726