Kantslått må nyanseres etter forholdene

Naturvernforbundet vil oppfordre kommunen til å bruke vinteren til å planlegge for en mer nyansert kantslått, tilpasset lokale forhold og naturhensyn. 

Følgende brev er sendt Stjørdal kommune, med kopi til Meråker kommune og Statens Vegvesen Region Midt. En noe tilpasset versjon av brevet er også trykt som innlegg i Bladet (papiravisen 27.10, på nett 28.10) og Trønder-Avisa (25.10).

 

Kantslått må nyanseres etter forholdene

Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker har mottatt flere henvendelser om kantslått. Det reageres særlig på at blomsterflora fjernes ved for tidlig slått. Dette skjer i en tid da det er tilbakegang hos mange insekter som er avhengige av blomster, spesielt humler og bier. Det reageres også på at det slås mange steder der det strengt tatt ikke synes nødvendig og at det ser ut til å skje etter et skjematisk regelverk heller enn ut fra forholdene på den enkelte lokalitet.

Naturvernforbundet vil oppfordre kommunen til å bruke vinteren til å planlegge for en mer nyansert kantslått, tilpasset lokale forhold og naturhensyn. 

Etter interpellasjon og forslag fra Tommy Reinås angående kommunale veger gjorde Stjørdal kommunestyre i møte 6. september 2018 følgende vedtak: «Kommunestyret ber rådmannen vektlegge hensynet til artsmangfold og pollinerende planter når tidspunkt for kantslått bestemmes». Naturvernforbundet mener dette er et positivt vedtak, og anmoder om at kommunen anstrenger seg for å følge opp vedtaket på best mulig måte. Vi henstiller også til Meråker kommune om å engasjere seg i dette spørsmålet.

I vår vurdering av saken legger vi særlig vekt på at insektbestanden samlet sett i dag synes å være inne i en alvorlig utvikling med en markert nedgang mange steder. Spesielt er det alvorlig med en tilbakegang hos pollinerende insekter som er avhengige av villblomster som det også er blitt mindre av i et kulturlandskap preget av stadig mer monokultur. Dette har blant annet medført at veikanter har blitt viktigere for forekomsten av villblomster og dermed pollinerende insekter. Veikantene er også viktige som spredningskorridorer.

Vi vil understreke at gjennomføring av kantslått som er optimal for artsmangfold av blomster og insekter er en utfordrende oppgave som krever vurderinger av fagfolk og fleksibilitet hos dem som skal utføre slåtten. Ikke minst fordi forholdene varierer sterkt. Det slåtteregimet som er best for blomster og insekter kan være forskjellig fra sted til sted.

Ser vi for eksempel på næringsrike områder inntil dyrkamark vil høye grasarter, hundekjeks, høymol og burot med mer dominere og kvele viktige blomsterplanter. Her er det faglig enighet om at det er nødvendig med slått tidlig i sesongen for å sinke denne vegetasjonens utvikling. Her kan det også være snakk om uønskete plantearter som for eksempel lupin. Der det er lavtvoksende og blomsterrik vegetasjon uten siktproblemer for trafikken er det tilstrekkelig med bare én slått sent i sesongen etter avblomstring.

Disse problemstillingene gjelder for alle typer veier; europa-, riks-, fylkes- og kommunale veger. I tillegg kan sannsynligvis mye oppnås ved «riktig» kantslått på de mange private småveiene. Her er det etter vårt skjønn en viktig lokal oppgave å stimulere til interesse og bevissthet om hvordan en kan bidra til å skape bedre forhold for bier, humler og andre insekter.

Riktig forvaltning av veikantene kan ikke alene redde det biologiske mangfoldet i kulturlandskapet, men kan være et viktig bidrag i riktig retning.

 

Med hilsen

Morten Harper, leder Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker /s/