Klage på hogst ved Langen

Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker har klaget på Meråker kommune sin godkjennelse av Statskog sin hogst i gammel skog med store naturverdier

Gammel skog ved Langen i MeråkerKjell Lundemo

Følgende klage ble 15. februar 2024 sendt til Meråker kommune og Statsforvalteren med kopi til Statskog:

«KLAGE PÅ VEDTAK OM TILLATT HOGST OVER VERNSKOGGRENSA VED LANGEN I MERÅKER

Det vises til følgende dokumenter:

 • Melding om hogst i område med meldeplikt fra Statskog – Meraker Brug, datert 2.1.2024
 • Kartvedlegg til meldingen
 • Svar på søknad om hogst i område med meldeplikt – Langen, fra Meråker kommune, datert 26.1.20204, ref. 2024/250-6

Statskog SF har søkt om hogst ovenfor vernskoggrensa ved Langen i Meråker.

Området det skal hogges i, ligger fra 500 til 600 moh. Vernskoggrensa i dette området ligger på 400 moh.

I søknaden oppgis at det totalt er planlagt uttak på ca. 2500 m3 vinteren 2024, og at området som planlegges avvirket, er på 500 dekar. Hogsten er angitt som snauhogst og gjennomhogst.

Saken er behandlet i Meråker kommune med vedtaksnummer 24/24, etter myndighet Delegerte vedtak – SKU.

I svarbrevet fra kommunen står det bl.a.:

         – at bestandene som skal avvikles er i hkl 4 og 5 på bonitet G11 og G8

         – at alderen på bestandene er fra 90 til 160 år

         – at Statskog har opplyst om at det er utført befaring med biolog

         – at det er gjort flere funn av nasjonal interesse, som skal hensyntas under hogst

         – at det skal settes igjen gode kantsoner mot myrområder og rundt bekker med årssikker

vannføring, og mot vann

 • at det kan anlegges flater opp til 30 dekar i den lavereliggende del av vernskogen.

Kommunen har fattet slikt administrativt vedtak:

     «Statskog sin søknad om hogst over vernskoggrensen i området Langen godkjennes.

Det settes følgende vilkår:

 • Ved avvirkning av bestandene er det en forutsetning at det settes igjen et tilstrekkelig vernskogbelte mot snaufjell, kantsoner mot annen mark og at det tas øvrige miljøhensyn.
 • Stormsterke trær og tregrupper skal settes igjen.
 • Det forutsettes at det blir plantet etter hogst, ut fra bonitet og anbefalt planteantall.
 • Dersom det oppstår kjøreskader, skal disse utbedres.
 • Hvor stier berøres av skogsdrift skal disse tas hensyn til.
 • Arter av nasjonal interesse skal hensyntas under hogst.»

Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker klager med dette på kommunens vedtak i saken.

Vi mener at den meldte hogsten ikke må tillates. Om den allerede er igangsatt, må den stanses.

Her er vår begrunnelse for klagen:

 • Det er påvist trær på over 160 år i området. Trolig vil det være trær her som er opp mot 200 år, kanskje enda eldre. Skogen må betegnes som gammel naturskog.
 • Gammel naturskog har stort biologisk mangfold, og mange av de artene som finnes der, finner vi ingen andre steder. Mange står i fare for å bli utryddet. Det er derfor viktig å ta vare på den gamle naturskogen som ennå er igjen.
 • Gammelskogen på Statskogs eiendommer i Meråker har fått hard medfart i løpet av de siste årene. Bare det siste året, vinteren 2023, ble det avvirket et stort område med trær på opp mot 200 års alder på Fersdalen, bare 6 km fra det område der det nå er søkt om hogst. Også dette området ligger over vernskoggrensa.
 • Det er gjort mange funn av arter med nasjonal interesse (arter på rødlista) på teigene som skal hogges. Ved avvirkning med hogstmaskin vil det være umulig å unngå at forekomster av truede arter blir ødelagt.
 • Teigene, som skal hogges, er oppstykket og ligger spredt med diffuse overganger mellom skog og myr, slik at det blir vanskelig å definere og sette av skikkelige kantsoner.
 • Vi mener dessuten at området er altfor dårlig undersøkt, både med tanke på truede arter og områdets betydning som hekkeområde og biotop for fugl og pattedyr.
 • Området ligger i et meget fint og attraktivt landskap som er av stor interesse for allmennhetens natur- og friluftsliv.
 • Området hvor avvirkningen skal finne sted, er svært stort, på ca. 500 da, og det planlegges tatt ut hele 2500 kubikkmeter virke vinteren 2024. Hogsten vil bli et svært betydelig naturinngrep som vil dominere landskapet i svært mange år framover.
 • Det vil bli lang transport i veiløst terreng. Risikoen for skader på terrenget er stor.

Om tillatelsen til hogst skulle bli opprettholdt, mener vi:                      

 • at området må bli kartlagt skikkelig med tanke på forekomst av sjeldne og truede arter og betydning for fugl og pattedyr
 • at flatehogst ikke må tillates
 • at det bør satses på naturlig gjenvekst og foryngelse ut fra stedegen bestand.
 • at det må legges opp til en forsiktig selektiv hogst der det settes igjen trær av alle aldre med god sjiktning. Det må spesielt tas hensyn til små trær med tanke på foryngelse og naturlig tilvekst. 
 • at det må beskrives nærmere hva som er «tilstrekkelig kantsone» mellom skog og myr.

Flere av punktene ovenfor krever befaring på barmark, slik at hogsten må utsettes.

Vi viser ellers til PEFC skogstandard, som legger vekt på at bruken av lukkede hogstformer skal økes, og at dette spesielt gjelder for fjellskog.

Med hilsen

Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker

Anne Marit Ligaard, leder»

Lav og kjuke, foto: Kjell Lundemo

Intervju med Kjell Lundemo i StjørdalsNytt 24. februar 2024:

https://www.s-n.no/nyheter/i/P4Kvnp/skal-hugge-ned-2-500-kubikkmeter-skog-maa-stanses-sier-naturvernforbundet