Klage på kritikkverdig skogshogst

Skogshogst skal skje etter skogstandarden, «Norsk PEFC Skogstandard». Der er det nøye beskrivelse av hvordan man skal ta vare på viktige nøkkelbiotoper, rydde opp etter seg, sette igjen «livpsløpstrær» etc. «Forskrift om berekraftig skogbruk» gir i § 5 plikt til at hogst skal skje etter «Norsk PEFC Skogstandard».

17.12.2020 sendte Naturvernforbundet brev til Fylkesmannen, Orkland kommune og DNV-GL (Veritas) med informasjon om hogst i 2020 som vi mener at bryter skogstandarden på flere områder.

DNV-GL har ansvaret for å sertifisere aktører i skogsdrift med hensyn på Norsk PEFC skogstandard.