Klage på vedtak: reguleringsplan for havn på Grønøra Vest

Naturvernforbundet i Orklaregionen og Norske Lakseelver har sendt felles klage på kommunestyrets vedtak 19.06.2019 om reguleringsplan for hamn på Grønøra vest. Klagen peiker på at det er ulovleg med slike store inngrep i munningsområdet i nasjonale laksevassdrag, at saksframlegget bryt med naturmangfaldlova, og at det er ny informasjon om forureining som ikkje er vurdert.

Oppsummering av klagen

Vi mener at

1. Vedtaket er basert på feilaktig tolkning av kunnskap om villaksens nyttegjøring av prosjektområdet, noe som gjør at prosjektområdets verdi og den negative konsekvensen for laksen i det nasjonale laksevassdraget Orkla blir underestimert.  Det er svært uheldig for planvedtaket at politikerne i Orkdal kommune har fattet en beslutning basert på et mangelfullt faglig grunnlag.

2. Tiltaket er lovstridig, da det bryter med beskyttelsesregimet for nasjonale laksevassdrag og – laksefjorder, som er forankret i Lov om laks og innlandsfisk.  Klima- og miljødepartementet har bekreftet i brev av 06.09.2016 at rådmannen i Orkdal kommune har feiltolket formuleringer i beskyttelsesregimet.  Dette mener vi har bidratt til feilinformasjon til politikerne. 

3. Vedtaket er ugyldig, da naturmangfoldlova § 7 ikke er oppfylt fullt ut.  Kravet er at §§ 8 – 12 skal bli vurdert, og at resultatet av hver vurdering skal være vektet og oppsummert i beslutningen. Det er bare §§ 8 – 10 som er systematisk behandlet.

4. Det er gjennomført mangelfull vurdering av en ny situasjon for forurensning. Det har kommet tre nye faktorer som ikke er vurdert: a) Havner/ båter som en stor kilde for mikroplast, b) nytt utslippsløyve for Washington Mills og c) ny § 26a i naturmangfoldlova, som slår fast at EUs vannrammedirektiv er et ufravikelig krav i norsk forvaltning.

5. En vesentlig endring av økosystemet ved utløpet av Orkla er ikke vurdert som en del av den samlede belastningen for utløpsområdet til Orkla. Furumokjela er fjernet, og selv om restaurering av Ferjemannskjela vil bedre situasjonen, er det usikkert om det kan bli en fullgod erstatning.